A student using a laptop

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

4 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs byr hwn yn edrych ar ddull cydgynhyrchu mewn gwasanaethau cyhoeddus sy’n seiliedig ar asedau. Cewch ddarganfod sut y mae’n galluogi’r bobl sy’n darparu gwasanaethau a’r bobl sy’n eu derbyn i rannu pŵer a chyfrifoldeb, ac i weithio gyda’i gilydd mewn perthynas sy’n gyfartal, yn ddwyochrog ac yn ofalgar.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cyflwyniad manwl i egwyddorion allweddol cydgynhyrchu a’r defnydd arno wrth gomisiynu, dylunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau.
 • Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sydd yn hollol newydd i gydgynhyrchu, yn ogystal â’r rheiny sydd am adfyfyrio ar eu harfer cyfredol a’i ddatblygu.
 • Cyflwynir y cwrs mewn partneriaeth â Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.
 • Astudio ar-lein yn ddi-dâl.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno egwyddorion cyd-gynhyrchu ac yn archwilio amrywiaeth o ddulliau gweithredu a thechnegau sydd ynghlwm â phob egwyddor yn ogystal ag enghreifftiau o gyd-gynhyrchu ar waith.

Gwahoddir myfyrwyr i adlewyrchu ar gymhwyso'r egwyddorion hynny yn eu gwaith eu hunain.

Pynciau yr ymdrinnir â nhw ar y cwrs hwn;

 • Diffiniadau cyd-gynyrchu
 • Astudiaethau achos cyd-gynhyrchu ar waith
 • Cyd-gynhyrchu yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, tai, y celfyddydau a datblygiad cymunedol
 • Y comisiynu, y cyd-dylunio, cyd-trosglwyddiad a chyd-gymhwyso
 • Adnoddau ymarferol, cymorth a chefnogaeth ar gyfer ymarfer cyd-gynhyrchu
 • Cyflwyniad i theori cymhlethdod yng nghyd-destun cyd-gynhyrchu
 • Cyd-gynhyrchu ar-lein

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno ar-lein yn llwyr dros gyfnod o 4 wythnos;

 • Podlediadau dyddiol: yn cynnwys ystod amrywiol o ymarferwyr cyd-gynhyrchu yn rhannu eu meddyliau a'u profiadau.
 • Seminarau byw: i drafod a myfyrio ar gynnwys y cwrs.
 • Briffiau tasg ymarferol: i gefnogi cynnwys cwrs yn ymarferol
 • Sesiynau 'Gofynnwch unrhyw beth': ar gyfer sgyrsiau uniongyrchol gyda thiwtor y cwrs.
 • Fforwm drafod.
 • Cysylltiadau â darllen argymelledig a chyfryngau eraill; tynnu ar gronfa wybodaeth helaeth Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru.

Addysgu ac Asesu

Bydd asesiad ar ffurf cwblhau 'canfas cynllun gweithredu'. Bydd y dyfarniad yn amodol ar y lefel leiaf o ymgysylltiad â phob agwedd ar ddarpariaeth y cwrs, a bodloni'r meini prawf asesu lleiaf.

 

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau Cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk.

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.