1. Cyntaf ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, ni yw'r brifysgol rhif un yng Nghymru a Lloegr ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol ac ar y cyd yn gyntaf yn y DU yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times 2022. Mae hynny'n golygu ein bod yn credu mewn helpu'r rhai sy'n dymuno cael mynediad i astudio mewn prifysgolion i wneud hynny – waeth beth fo'r rhwystrau. 60.6 y cant o'n myfyrwyr yw'r cyntaf yn eu teulu i fynd i'r brifysgol ac mae 97.9 y cant yn dod o ysgolion y wladwriaeth nad ydynt yn ddewisol. Mae gan un o bob pump o'n myfyrwyr anabledd cofrestredig ac mae ein gwasanaethau cynhwysiant yno i ddarparu'r cymorth gorau.

2. Ail ar gyfer ansawdd addysgu

Rydym yn falch o fod wedi cael ein graddio'n ail yn y DU am ansawdd ein haddysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times 2022. Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym fod eu tiwtoriaid bob amser wrth law i helpu, ac mae ein cymuned yn teimlo eich bod bob amser yn enw i ni a byth yn rhif.

3. Lleoliad, lleoliad, lleoliad

Mae 'na fwrlwm o amgylch Wrecsam, gydag ymweliadau gan sêr Hollywood Ryan Reynolds a Rob McElhenney, arwydd dirgel o Wrecsam yn gwneud newyddion cenedlaethol, a chais am Brifddinas Diwylliant. Ond rydym bob amser wedi gwybod mai dyma'r lle perffaith. Mae Wrecsam yn dathlu dyfarnu statws dinas i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines, gan gydnabod ei chymuned unigryw a'i hunaniaeth leol unigryw.

Lleoliad trefol gydag amrywiaeth o siopau crand, tafarndai traddodiadol a bariau hwyliog, clybiau a lleoliadau cerddoriaeth gyda rhai o fannau prydferth gorau'r byd ar garreg ei drws. Mae hefyd o fewn cyrraedd hawdd i'r arfordir, mynyddoedd a dinasoedd bywiog Caer, Manceinion a Lerpwl.

4. Codi’n uwch

Rydym yn falch iawn o fod wedi dringo 41 lle syfrdanol yn nhabl cynghrair Canllaw Prifysgolion Da The Guardian, o'r 107fed yn gyffredinol yn y DU y llynedd i'r 66ain eleni.

5. Cyrsiau Llewyrchus

Mae ein cyrsiau wedi bod yn cynnal eu hunain yn nhablau'r gynghrair eto eleni. Mae ein cwrs Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, er enghraifft, wedi cael ei raddio'n 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr yng Nghanllaw Prifysgolion Cyflawn 2022, 2il yn y DU am addysgu yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021, 1af yn y DU am ansawdd addysgu a'r 1af yng Nghymru am brofiad myfyrwyr yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times 2022 a'r 4ydd yn y DU a'r 1af yng Nghymru yn gyffredinol yn nhablau cynghrair pwnc Troseddeg, Canllaw Prifysgolion The Guardian 2022.

Mae ein gradd Nyrsio Oedolion wedi cyrraedd y brig yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr eleni.

Dysgwch fwy am y rhain a'n cyrsiau eraill o'r radd flaenaf.

6. Ein buddsoddiad mewn cyfleusterau

Campws 2025 yw strategaeth £60m Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i wella ein rhanbarth lleol a'n holl gampysau i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau a'r amgylchedd dysgu gorau. Mae'r mannau dysgu syfrdanol a gwblhawyd yn cynnwys Yr Oriel a'r Astudfa, Lolfa Fenter, Moot Court, Ystafell Efelychu Busnes, Bwrlwm B, Ystafell Huddle, a Chanolfan Byw, yn ogystal ag adnewyddu ein canolfan gelfyddydau a dylunio yn Stryt y Rhaglaw.

Mae cynlluniau tymor hirach yn cynnwys creu adeilad porth yng nghanol campws Plas Coch a fydd yn brif fynedfa i'r brifysgol ac yn gartref i’r Undeb y Myfyrwyr newydd, yn ogystal â bloc peirianneg newydd sbon.

7. Ein Fframwaith Dysgu Gweithredol

Newidiodd pandemig Covid-19 y ffordd yr ydym i gyd yn gwneud pethau, ac nid oedd pob newid er gwaeth. Rydym wedi cymryd y pethau a oedd yn gwneud bywyd yn haws ac yn eu cymysgu ag arferion traddodiadol pwysig i feddwl am gydbwysedd dysgu cyfunol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

8. Yr hyn y mae ein myfyrwyr yn ei ddweud amdanom ni

Eisiau gwybod mwy? Cewch weld beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud amdanom ni, neu gofynnwch gwestiwn iddyn nhw!