A group sitting outside a wrexham cafe

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

6 wythnos

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn cydnabod fwy a mwy yr angen am gysylltu unigolion â ffynonellau cymorth anfeddygol yn y gymuned a gwerth hynny er mwyn hyrwyddo a gwella iechyd a lles. Mae hyn wrth wraidd rhagnodi neu bresgripsiynu cymdeithasol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o ragnodi cymdeithasol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu gyrfa yn y maes hwn neu sydd am wella neu ddatblygu’r gwasanaeth y maent yn gweithio ynddo.
 • Bydd y cwrs yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o elfennau cyd-destunol, damcaniaethol a chymhwysol yn ymwneud â rhagnodi cymdeithasol, o gamau cynnar ymgysylltu â’r gymuned i werthuso llwyddiant rhaglenni.
 • Caiff y cwrs ei addysgu trwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, a fydd yn cynnwys sleidiau darlithoedd, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp.
 • Cewch gymorth gyda thasgau a gwaith darllen annibynnol, ynghyd â thiwtorialau unigol fel y bo’n briodol a chael deunyddiau ar-lein trwy’r amgylchedd dysgu rhithwir.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i fodelau iechyd meddygol a chymdeithasol
 • Tirwedd wleidyddol a deddfwriaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Modelau rhagnodi cymdeithasol
 • Ymgysylltiad cymunedol
 • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol
 • Gwerthuso cynlluniau rhagnodi cymdeithasol
 • Y daith o asesu angen at werthuso llwyddiant

Addysgu ac Asesu

Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn dangos beth maen nhw wedi dysgu mewn astudiaeth achos rhagnodi.

 

Ffioedd a chyllid

£295

dyddiadau cyrsiau

17 Ebrill 2023 - 6 wythnos

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.