Art student

Manylion cwrs

Côd UCAS

PD20

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Ymarferol

rhaglen astudio ymarferol gyda sgiliau dylunio, creu, entrepreneuraidd a chyflogadwyedd wrth ei wraidd.

2il allan o brifysgolion cymraeg

am fodlonrwydd â’r addysgu (The Guardian University Guide 2023)*

3ydd allan o brifysgolion cymraeg

am fodlonrwydd â’r cwrs (The Guardian University Guide 2023)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Dylunio Cynnyrch yn canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol o ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn ddylunydd cynnyrch proffesiynol. Byddwch yn ennill profiad mewn technolegau a thechnegau digidol a fydd yn eich galluogi i droi eich syniadau dychmygus yn fyrddau dylunio drwy prototeipiau a sgiliau gwneud ymarferol.

Byddwch yn:

 • Dysgu egwyddorion cyfathrebu dylunio a thynnu lluniau - eu cymhwyso i'ch lleiniau cleientiaid eich hun, byrddau dylunio, prototeipiau a chynhyrchion 'parod ar y farchnad' terfynol.
 • Datblygu eich sgiliau deunydd a dylunio trwy gyfres o brosiectau gan gynnwys dylunio cysyniad, gwneuthuriad digidol, a dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
 • Archwilio elfennau allweddol dylunio cynnyrch gan ganolbwyntio ar fraslunio, technegau digidol 2D a CAD.
 • Gweithio gyda myfyrwyr eraill ar brosiect grŵp i ddatblygu atebion i heriau cymdeithasol ac amgylcheddol y byd go iawn.
 • Deall pwysigrwydd ffugio, gwreiddioldeb o ansawdd uchel a chreu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau.
 • Arbenigo a datblygu prosiect gradd terfynol a fydd yn gwthio ffiniau eich sgiliau i'ch gosod ar wahân i'r dorf yn y farchnad swyddi.
 • Cwblhewch eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl yn greadigol i ddilyn eich dewis yrfa - p'un ai fel dylunydd cynnyrch, gweithio fel dylunydd ar eich liwt eich hun, neu gychwyn eich busnes eich hun.
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il allan o brifysgolion Cymru am fodlonrwydd â’r addysgu yn y tabl cynghrair pwnc Dylunio Cynnyrch a 3ydd allan o brifysgolion Cymru am fodlonrwydd â’r cwrs yn y tabl cynghrair pwnc Dylunio Cynnyrch (The Guardian University Guide 2023)*.
Applied art student in workshop

Celf & Dylunio ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae gennym gysylltiadau masnachol rhagorol gyda mynediad uniongyrchol i brosiectau dylunio byw.
 • Mae'r meddalwedd y byddwch yn ei ddefnyddio o safon ddiweddaraf y diwydiant. Rydym yn darparu'r siwt lawn y bydd ei hangen arnoch gan gynnwys Creative Cloud ac SolidWorks.
 • Bydd gennych hefyd fynediad i dabledi Wacom Cintiq, gweithdai materol ac offer ffugio digidol.
 • Rydym yn cynnig ymweliadau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant ac amrywiaeth o deithiau astudio fel y gallwch gael cipolwg uniongyrchol ar sut mae'r diwydiant dylunio'n gweithio a'r amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael wrth i chi ddatblygu dyheadau gyrfa.
 • Drwy gydol eich amser gyda ni bydd ein tîm academaidd yn sicrhau eich bod yn ymwybodol o gyfleoedd, fel cystadlaethau, sydd ar gael i wella eich portfolio.
 • Byddwch yn rhan o arddangosfa sioe radd diwedd blwyddyn - edrychwch ar e-gylchgrawn Sioe Radd 2022, Unjammed.
 • Rydym yn cynnig gofal bugeiliol cyfeillgar yn ein cymuned greadigol groesawgar. Neilltuodd ein staff brwdfrydig nifer fawr o oriau cyswllt i sicrhau y gallwch bob amser ddefnyddio eu gwybodaeth a'u cefnogaeth.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y rhaglen astudio yn rhoi profiad i chi o ddylunio cynhyrchion o syniadau cychwynnol i ganlyniadau. Nod y cwrs yw darparu portffolio i chi a fydd yn caniatáu ichi ddechrau gweithgareddau proffesiynol, ymgeisio am astudiaethau cyn-raddedigion, a mynd i mewn i'r diwydiant dylunio.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Bydd Lefel 4 yn eich cyflwyno i ehangder a sgiliau. Byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol i weithredu a chwilio am ddeunydd ymarferol, materol gwybodaeth a phrofiad. 

MODIWLAU

 • Dylunio Cysyniad (20 Credyd): Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil ac arsylwi i gryfhau syniadau a dylunio cysyniadol. Archwilio datblygiad creadigol syniadau a chysyniadau ym maes dylunio cynnyrch. Byddwch yn atgyfnerthu methodoleg dylunio a sgiliau dylunio drwy atebion creadigol a dychmygus i ddatrys problemau. Archwilio a gwerthfawrogi dyluniad rhyngweithiadau, profiadau, prosesau.Mae'r cyfan yn seiliedig ar ddealltwriaeth o anghenion defnyddwyr. Datblygu sgiliau braslunio cysyniadau, diagramau, cynllun ac arwain at fyrddau dylunio a gyflwynir yn broffesiynol. 
 • Fabrigol Digidol (40 Credyd): Byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y feddalwedd sydd ei hangen i droi syniadau a chysyniadau yn wrthrychau corfforol. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i gymhwyso a gwerthfawrogi dulliau a thechnegau ffugio. Byddwch yn archwilio'r defnydd o ddulliau a thechnegau saernïo digidol ac yn datblygu eich sgiliau mewn cynllun, cynllunio a chyflwyniad proffesiynol. 
 • Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr (20 Credyd): Dylunio a datblygu atebion i broblemau bob dydd i berson go iawn. Byddwch yn cael eich cyflwyno i'r defnydd o gysyniadu, cynhyrchu syniadau adatrys problemau. Byddwch hefyd yn archwilio dylunio ailadroddol, prototeipio, gwneud penderfyniadau a meddwl yn feirniadol ac yn datblygu eich sgiliau mewn cynllun, cynllunio a chyflwyniad proffesiynol 
 • Dylunio Cynaliadwy (20 Credyd): Creu a datblygu syniad rhagarweiniol ar gyfer cynnyrch, dyfais neu system newydd a'i werthuso o ran ei botensial yn y farchnad, dichonoldeb technegol a chynaliadwyedd. Byddwch yn darparu ymwybyddiaeth fanwl o'r ystod o faterion sy'n ymwneud â chynaliadwyedddatblygiad a allai ymwneud â dylunio a datblygu dealltwriaeth odylunio cynaliadwy. 
 • Prototeipiau a Chynhyrchu 1 (20 Credyd): Byddwch yn cael eich cyflwyno i dechnoleg prototeipio a thechnegau gweithgynhyrchu sylweddol y bydd eu hangen arnoch i brototeipio a gwireddu eich dyluniadau mewn lefelau dilynol. Dylech ddod yn gyfarwydd â datrys problemau, meddwl dylunio, a'r prosesau gwneud penderfyniadau sydd eu hangen i gynllunio prototeipiau priodol i gyfleu bwriadau dylunio yn briodol gan ddefnyddio lluniadau a myfyrdodau cysyniadol. 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae Lefel 5 yn ymwneud â gwella eich dyfnder a datblygu eich sgiliau.Byddwch yn dysgu ymarfer sgiliau yng nghyd-destun cymhwyso ac yn dysgu dadansoddi effeithiolrwydd eich dyluniad. 

MODIWLAU

 • Ergonomeg a Ffactorau Dynol (20 Credyd): Adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd mewn Dylunio Lefel 4 sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Mae ergonomeg a ffactorau dynol yn ymwneud â sut y gellir optimeiddio dyluniad cynnyrch neu system i sicrhau'r cynhyrchiant mwyaf posibl i'r defnyddiwr drwy leihau blinder, ymdrech ac anghysur wrth ei ddefnyddio. Bydd hyn yn rhoi cipolwg ar y berthynas ffisiolegol a seicolegol rhwng y cynnyrch a'r defnyddiwr terfynol. 
 • Cynaliadwyedd Amgylcheddol (20 Credyd): Dylunio a datblygu atebion amgen i gynhyrchion neu ddeunydd pacio sy'n cael effaith andwyol ar yr amgylchedd. Cewch eich grymuso i ddod yn ymwybodol o'u hamgylchoedd yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol a'r rhan y mae eu dyluniadau a'u cynnyrch yn y dyfodol yn ei chwarae wrth gyfrannu at newid yn yr hinsawdd neu ei atal. Byddwch hefyd yn datblygu eich gallu i adnabod cynhyrchion neu gynhyrchion yn y dyfodol a allai fod yn niweidiol i'r amgylchedd neu eco-system a datblygu atebion amgen. Bydd eich gwybodaeth a'ch ymwybyddiaeth o waredu cynhyrchion pan fyddant wedi cyrraedd defnydd 'diwedd oes' a'r effaith amgylcheddol yn ehangu. 
 • Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr 2 (20 Credyd): Gwella a grymuso'r sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd ar Lefel 4 mewn Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr 1 a darparu sylfaen ar gyfer y prosiect gradd ar Lefel 6. Bydd y modiwl hefyd yn anelu at: Eich galluogi i ddylunio a datblygu atebion i broblemau bob dydd ar gyfer person go iawn.Gwella eich gallu wrth gymhwyso cysyniadu, cynhyrchu syniadau a datrys problemau. Datblygu eich gallu i archwilio dylunio ailadroddol, prototeipio, gwneud penderfyniadau a meddwl yn feirniadol. Ehangu eich sgiliau mewn cynllun, cynllunio a chyflwyniad proffesiynol.
 • Prototeipiau a Chynhyrchu (40 Credyd): Byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau a'r arbenigedd a gafwyd mewn prototeipiau a chynhyrchu modiwl lefel 1 lefel 4. Drwy gydol y modiwl hwn byddwch yn dangos eich arbenigedd mewn prototeipio a thechnegau gweithgynhyrchu sylweddol y bydd eu hangen arnynt er mwyn prototeipio a gwireddu eich dyluniadau i safon broffesiynol. Byddwch yn cael cyngor da wrth ddatrys problemau, meddwl am ddylunio, a'r prosesau gwneud penderfyniadau sydd eu hangen i gynllunio prototeipiau priodol i gyfleu bwriadau dylunio yn briodol gan ddefnyddio lluniadau cysyniadol, dadansoddi beirniadol a myfyrdodau beirniadol. 
 • Dyfodol Creadigol: Gwneud Bywoliaeth (20 Credyd): Bydd eich ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa a bywyd proffesiynol artistiaid a dylunwyr sy'n gweithio yn cael ei datblygu. Byddwch yn deall pwysigrwydd cyfathrebu, perthynas waith a gofynion a disgwyliadau'r gweithle neu hunangyflogaeth. Byddwch yn sefydlu systemau busnes sy'n gysylltiedig â dylunio, cynhyrchu a marchnata a safonau ymarfer proffesiynol. 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae Lefel 6 yn ymwneud ag ennill eich annibyniaeth a dechrau arbenigo mewn sgiliau.Byddwch yn nodi ac yn dadansoddi problemau dylunio ac yn dyfeisio atebion mewn trafodaeth â thiwtoriaid a myfyrwyr. 

MODIWLAU

 • Traethawd Hir (20 Credyd): Archwilio pynciau ymchwil hyfyw sy'n berthnasol i'ch ymarfer creadigol. Byddwch yn annog defnydd pellach o ddulliau dehongli a dadansoddi a gyflwynwyd mewn modiwlau blaenorol. Byddwch hefyd yn datblygu eich gallu i fod yn benodol, yn fyfyriol ac yn gydlynol gyda'r cwestiynau, y nodau a'r casgliadau yr ymdrinnir â hwy. Byddwch yn cychwyn ac yn cynhyrchu corff parhaus o waith sy'n cyfosod eich gwerthusiad beirniadol, dealltwriaeth ddamcaniaethol a dadansoddiad cyd-destunol. Byddwch yn cymryd rhan mewn nodi fformat cyflwyno sy'n briodol i'r gwaith. 
 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol (20 Credyd): Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd proffesiynol y tu hwnt i'r brifysgol.Byddwch yn cyfosod eich sgil greadigol gyda'u dealltwriaeth fusnes. Byddwch yn archwilio sgiliau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd yng nghyd-destun y diwydiannau creadigol. Byddwch yn deall safbwyntiau'r farchnad, yn cydnabod cyfleoedd, yn datblygu rhwydweithiau proffesiynol ac yn arfer eglurder cyfathrebu. 
 • Dylunio ar gyfer X (20 Credyd): Dylunio methodoleg datblygu cynnyrch effeithiol. Byddwch yn defnyddio methodoleg gweithgynhyrchu darbodus i ddylunio. Byddwch yn deall y drefn ar gyfer gweithgynhyrchu a chydosod. Byddwch hefyd yn defnyddio atebion dylunio ar gyfer cynaliadwyedd cynhyrchion eu cylchoedd bywyd. Byddwch yn rhagweld sut y bydd cynhyrchion yn cael eu hailgylchu neu eu dadrithio ar ôl eu defnyddio. Byddwch hefyd yn gwerthuso gweithdrefnau peirianneg gwrthdro, tra'n deall eiddo deallusol a phatentau. 
 • Gweithgynhyrchu a'r Farchnad (20 Credyd): Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r broses weithgynhyrchu a'r biblinell gynhyrchu a fydd yn troi syniadau a phrototeipiau’n fasgynyhyrchu. Archwiliwch y farchnad a lle bydd eich cynhyrchion yn ffitio i'r byd presennol o ddefnyddwyr. Datblygwch eich sgiliau ym maes cynllunio a rheoli i fynd â'ch cynnyrch i'r farchnad. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i gyllid torfol, buddsoddwyr, a ffrydiau ariannu eraill a allai fod ar gael neu beidio i alluogi mynd â chynnyrch i'r farchnad. 
 • Prosiect Gradd Dylunio Cynnyrch (40 Credyd): Datblygu cyfleoedd ar gyfer ymarfer arloesol ym maes dylunio cynnyrch. Atgyfnerthwch eich sgiliau ac ymestyn syniadau i feysydd newydd sy'n gofyn am ymarfer uwch a chymhwyso ystod o alluoedd yn ddyfeisgar. Byddwch hefyd yn hyrwyddo safonau rhagorol o ddisgyblaeth bersonol a rheoli amser a bydd gennych gorff sylweddol o waith y gellir ei arddangos ar gyfer arddangosfa a/neu gystadleuaeth. 


Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, felly gallant fod yn agored i newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS.

Bydd pob ymgeisydd naill ai'n cael gwahoddiad i'r brifysgol ar gyfer sgwrs anffurfiol (dewch â phortffolio, arddangos eich gwaith gorau), neu lle nad yw hyn yn ymarferol, cyflwyno portffolio digidol o waith diweddar ar ffurf copi caled neu drwy gynrychiolaeth ddigidol. Yn ogystal â'r gofynion mynediad academaidd, rhaid i bob ymgeisydd nad Cymraeg na Saesneg yw ei iaith gyntaf ddangos hyfedredd iaith Saesneg. 

Addysgu ac Asesu

Does dim arholiadau penodol. Mae asesu'n barhaus ac mae'n ymwneud â phob agwedd ar y rhaglen, gan roi pwyslais wedi'i ddiffinio'n fwy gofalus ar asesu ffurfiannol ac adborth ar eich gwaith cwrs drwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwn yn eich cynghori ar lefel eich cyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio tuag at strategaeth ar gyfer dilyniant pellach wrth i chi gwblhau aseiniadau a modiwlau.

Mae fformatau asesu amrywiol i annog eich dysgu drwy seminarau grŵp, beirniaid a thiwtorialau. Gall hyn fod drwy ryngweithio grŵp â dadansoddiad beirniadol lle byddwch yn cyflwyno ystod o waith gan gynnwys taflenni dylunio, gwaith celf gorffenedig, gwaith 3D, gwaith sgrin, ffeiliau CAD, cylchgronau, traethodau a chyflwyniadau. Ceir adolygiadau o waith ar adegau allweddol cyn y Nadolig a chyn y Pasg ac mae hyn yn rhoi amser i chi fyfyrio ar eich cynnydd cyn asesiad terfynol neu grynodol ar ddiwedd y flwyddyn.

DYSGU AC ADDYSGU

Ar y cwrs hwn, mae addysgu a dysgu wedi'u teilwra i gefnogi myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ag anghenion amrywiol ac i Gwmpasu'r amgylchedd dysgu cefnogol a gofal bugeiliol y mae'r Ysgol Gelf a Dylunio yn ei ddarparu. Datblygir amserlennu i helpu i ddysgu methodolegau addysgu ac asesu a rhoi adborth clir ac effeithiol i fyfyrwyr. Oriau cyswllt yw 16 yr wythnos ym mlwyddyn 1, 14 yr wythnos ym mlwyddyn 2 a 12 yr wythnos ym mlwyddyn 3.

Mae'r rhaglen wedi'i strwythuro i'ch galluogi i weithio mewn modd amlddisgyblaethol, i fod yn hyblyg ac yn eich galluogi i ddatblygu'n unigol. Cefnogir hyn gan system diwtor / tiwtorialau personol sy'n rhoi arweiniad i chi drwy bob agwedd ar y rhaglen.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, cyfathrebu a sgiliau entrepreneuraidd, fel eich bod mewn sefyllfa dda i gael diwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau fel: 

 • Airbus 
 • AMRC 
 • Rolls Royce, 
 • Weinyddiaeth Amddiffyn 
 • Bentley Motors 
 • Tata Steel 
 • Volkswagen 
 • Porsche 
 • Mercedes Benz 
 • BAE Systems 
 • Systemau taflegrau MBDA 

 Mae myfyrwyr hefyd wedi gwerthu dyluniadau i Marks & Spencer, Next, y V & A ac wedi cyflenwi cwmnïau dylunio mewnol fel Fiona Barratt y tu mewn (Llundain).

Mae'r radd hon hefyd yn eich galluogi i ennill ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd astudio pellach hefyd ar gael ar lefel MA neu TAR.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.