BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

Côd UCAS

89C2

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Ennill

cymwysterau ychwanegol yn seiliedig ar y diwydiant

1af yn y DU

am foddhad addysgu (The Guardian University Guide 2024)*

Wedi'i gymeradwyo

gan Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES)

Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon acYmarfer Corff ym Prifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa yn y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein gradd Chwaraeon Cymhwysol ac mewn Gwyddorau Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Wrecsam.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi ei ddylunio i gwrdd ag anghenion myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa mewn amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff. Mae’n darparu mewnwelediad, a’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i ddatblygu athletwyr a thimoedd o ystod o alluoedd, a thrwy hynny, archwilio chwaraeon ac ymarfer corff o safbwyntiau perfformiad a chyfranogiad.

Ceir cyfleoedd i ymgysylltu â gweithgareddau cymunedol a chymdeithasol, gan alluogi myfyrwyr i ennill profiad a datblygu sgiliau galwedigaethol.

Mae gan y rhaglen bum llinyn yn rhedeg drwyddi:

 • Ffisioleg Chwaraeon
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Dadansoddi Perfformiad / Biomecaneg
 • Cryfder a Chyflyru
 • Sgiliau Ymchwil

Nod y rhaglen yw darparu sail gadarn ar gyfer myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa yn y maes cyffrous hwn, yn ogystal â hwyluso llwybrau i astudiaeth ôl-raddedig.

Gallwch hefyd astudio’r cwrs hwn fel rhaglen 3 blynedd (heb flwyddyn sylfaen).

BASES logo for endorsed course
Colin jackson youtube thumbnail welsh

Colin Jacksonar Gwyddor Chwaraeon

Canghellor Prifysgol Wrecsam, Colin Jackson CBE, yn sôn am ei yrfa, pam mae gwyddor chwaraeon o fudd i athletwyr ac am astudio ein graddau cysylltiedig.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae cymwysterau integredig ychwanegol, rhad ac am ddim, wedi'u hymgorffori yn y rhaglen: Hyfforddwr Campfa Lefel 2, Hyfforddwr Personol Lefel 3, Atgyfeiriad Ymarfer Corff Lefel 3, Sgriptio Hudl Sportscode Lefelau 1 a 2.
 • Wedi'i gymeradwyo gan Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Bydd y rhaglen yn cael ei dysgu gan ddarlithwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd sy'n ymarferwyr cymwysedig, profiadol (o seicolegwyr chwaraeon i ddadansoddwyr, ffisiolegwyr a hyfforddwyr) ac ymchwilwyr mewn meysydd chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES), gan ganiatáu ar gyfer profion ffisiolegol priodol ynghyd â llawer, llawer mwy. Darllenwch y stori lawn am yr achrediad BASES hwn.
 • Mae dysgu cymhwysol yn hanfodol i'n gweledigaeth. Mae hyn yn golygu nad yw'r dysgu wedi'i gyfyngu i neuaddau darlithio ac ystafelloedd seminar, yn hytrach, rydym yn cyflwyno’r myfyrwyr i waith mwy ymarferol a chymhwysol. Bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith maes ac yn cymryd rhan mewn profiadau gwaith 'byd go iawn'.
 • Mae ein hamrywiaeth o bartneriaid allanol o glybiau chwaraeon i Iechyd Cyhoeddus Cymru yn golygu y bydd myfyrwyr yn cael llawer o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol i gyd-fynd â'u hastudiaethau, gan gynnwys modiwlau sy'n gysylltiedig â gwaith sy'n rhoi cysylltiadau a phrofiad gwerthfawr i fyfyrwyr cyn iddynt ddechrau ar fyd gwaith. Mae hyn yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr yn fawr.
 • Mae gennym ni system ragorol o gymorth a thiwtoriaid personol i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi gydol eu hastudiaethau.
 • Mynediad at gyfleusterau ardderchog gan gynnwys maes hyfforddi Parc y Glowyr.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc sy’n 1af yn y DU Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pynciau Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2024.

Beth fyddwch chin ei astudio

Un o nodweddion y cwrs fydd y defnydd ymarferol o theori i amgylcheddau cymhwysol, er mwyn datblygu cysylltiadau â'r diwydiant chwaraeon ac ymarfer corff ar bob lefel, o'r lefelau cymunedol i elît.

Bydd cynnwys y cwrs gradd yn tynnu ar egwyddorion allweddol gwyddor chwaraeon, drwy dair disgyblaeth benodol: Ffisioleg Chwaraeon, Seicoleg Chwaraeon a Biomecaneg/Dadansoddi Perfformiad.

Mae'r rhaglen wedi'i rhannu dros pedair blynedd; Lefel 4, lefel 5 a lefel 6. Mae myfyrwyr angen 120 o gredydau'r flwyddyn i symud yn eu blaen ac yna raddio.

LEFEL 3 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Nod eleni yw paratoi myfyrwyr i astudio ar lefel israddedig, gan ddarparu'r sgiliau angenrheidiol sy'n hyrwyddo llwyddiant o Lefel 4 ymlaen. Bydd gennych 36 awr o amser cyswllt fesul modiwl.

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Chwaraeon, Gwyddor Ymarfer Corff a Pherfformiad Dynol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i faes cyffrous gwyddor chwaraeon drwy ddwy o'i elfennau sylfaen, Ffisioleg a Seicoleg.
 • Yr Amgylchedd Perfformiad (20 credyd): Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno myfyrwyr i ystod o amgylcheddau perfformiad, chwaraeon a gweithgareddau corfforol i ddatblygu gwerthfawrogiad o sut y gellir cymhwyso'r ddamcaniaeth i chwaraeon penodol.
 • Cyflwyniad i Gysyniadau Hyfforddi (20 credyd): Mae'r modiwl yn cyflwyno ac yn datblygu sgiliau wrth gynllunio, cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant chwaraeon. Mae'r rhain yn berthnasol i amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau.
 • Deall Symud Dynol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i faes biomecaneg chwaraeon, yr hyn ydyw a'i berthynas â disgyblaethau eraill ym maes gwyddor chwaraeon. Mae'r modiwl hefyd yn cynnig cyfleoedd ymarferol.
 • Y Sgiliau sydd eu Hangen arnoch (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i astudio'n llwyddiannus ar lefel addysg uwch.
 • Astudiaethau Cyd-destunol (20 credyd): Nod y modiwl yw cyflwyno'r myfyrwyr i amrywiaeth eang o faterion cyfoes i ysgogi trafodaeth, dadl ac ymgysylltu.

LEFEL 4 (BLWYDDYN 2)

Eleni cyflwynir myfyrwyr i'r holl elfennau sy'n gysylltiedig â gwyddor chwaraeon. Mae myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o'r cysylltiad o theori i ymarfer ar draws ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys seicoleg, ffisioleg, dadansoddi perfformiad a Chryfder a Chyflyru. Bydd gennych 36 awr o amser cyswllt fesul modiwl.

MODIWLAU

 • Ymddygiad Dynol mewn Chwaraeon (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r modelau a'r damcaniaethau hanfodol sy'n briodol ar gyfer deall ymddygiad dynol mewn lleoliad chwaraeon. Treulir cryn dipyn o amser yn y labordy gwyddor chwaraeon sydd â'r nod o wella eich sgiliau ymarferol.
 • Mecanweithiau i esbonio symudiad dynol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn wedi'i rannu'n ddau faes, y Biomecaneg Cinetig a Kinematig 1af, tra bod yr 2il yn archwilio sut y gallwn sicrhau newid mewn perfformiad drwy ddadansoddi patrymau symud a chamau gweithredu unigol.
 • Darganfod Academaidd o fewn y Gwyddorau Chwaraeon (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i ddulliau ansoddol a meintiol o ymchwilio i ddisgyblaethau gwyddor chwaraeon.
 • Ffitrwydd a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i chi o ddulliau hyfforddi cryfder a chyflyru. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau gwybodaeth a hyfforddi yn ystod sesiynau ymarferol.
 • Cyflwyniad i Faeth (20 credyd): Bydd y modiwl hwn yn eich cefnogi i ddatblygu gwybodaeth am bwysigrwydd maeth i iechyd pobl a pherfformiad gan gyflwyno cysyniadau allweddol.

LEFEL 5 (BLWYDDYN 3)

Anogir myfyrwyr eleni i bersonoli eu dysgu i gamp neu chwaraeon o'u dewis. Mae myfyrwyr yn sefydlu dealltwriaeth gref o'r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer tra'n datblygu sgiliau sy'n berthnasol yn alwedigaethol. Bydd gennych 30 awr o amser cyswllt fesul modiwl. Mae cyfleoedd ar gael i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn allanol ar y lefel hon, heb unrhyw gost ychwanegol; Hyfforddwr Campfa Lefel 2, Sgriptio Hudl Sportscode Lefel 1.

MODIWLAU

 • Cymhwyso Egwyddorion Seicoleg Chwaraeon (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar y sylfaen wybodaeth a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, lle ystyrir bod ymyriadau priodol yn gwella perfformiad pobl.
 • Ymatebion i Hyfforddiant a Phrofion (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut y gallwn brofi athletwyr i werthuso perfformiad ar ôl gwahanol foddau hyfforddi a datblygu sgiliau wrth ddylunio a rhedeg arbrofion sy'n gysylltiedig â defnyddio atodol.
 • Symud Effeithiol yn y Byd Cymhwysol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn edrych ar senarios bywyd go iawn ac yn cymhwyso dulliau a fabwysiadwyd i ddatblygu agweddau technegol a thactegol ar berfformiad.
 • Darganfod Academaidd - Adeiladu Syniadau Ymchwil Cryf (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw addysgu myfyrwyr am gynnal ymchwil o safbwynt ansoddol a meintiol. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar wahanol ddulliau a dadansoddiadau ymchwil tra hefyd yn dechrau creu syniad ar gyfer eu traethawd hir blwyddyn olaf.
 • Dulliau Ffitrwydd a Chyflyru ar Waith. (20 credyd): Modiwl cymhwysol yw hwn gyda chymwysterau diwydiant wedi'u gwreiddio. Gan fabwysiadu dull cyfannol o ymdrin â ffitrwydd a chyflyru, byddwch yn archwilio ystod o ddulliau hyfforddi o safle'r cyfranogwr a'r hyfforddwr ffitrwydd/cryfder .
 • Lleoliad Ymarfer Cymhwysol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliad chwaraeon ac ymarfer corff o'ch dewis. Datblygu sgiliau personol a phroffesiynol sy'n berthnasol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

LEFEL 6 (BLWYDDYN 4)

Yn y flwyddyn olaf, mae myfyrwyr yn archwilio diddordeb mewn un neu fwy o ddisgyblaethau perfformiad. Mae'r arbenigedd hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau personol a phroffesiynol sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â chwaraeon. Bydd gennych 24 awr o amser cyswllt fesul modiwl. Mae cyfleoedd ar gael i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn allanol ar y lefel hon, heb unrhyw gost ychwanegol; Lefel 3 Atgyfeirio Ymarfer Corff, Hyfforddwr Personol Lefel 3 / Sgriptio Hudl Sportscode Lefel 2.

MODIWLAU

 • Seicoleg Chwaraeon a Pherfformiad Cymhwysol (20 credyd): Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth benodol am rôl Seicolegydd Chwaraeon a Pherfformiad yn y Lleoliad Chwaraeon.
 • Presgripsiwn Ymarfer Corff ac Atgyfeirio ar gyfer Poblogaethau Clinigol (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn gweld myfyrwyr yn ymgymryd â'u cymhwyster atgyfeirio ymarfer corff. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am amrywiaeth o boblogaethau clinigol a sut y gellir defnyddio ymarfer corff i drin rhai clefydau nad ydynt yn drosglwyddadwy.
 • Dadansoddi Perfformiad ar gyfer Gwella (20 credyd): Mae'r modiwl hwn yn ceisio cymhwyso'r hyn y mae myfyrwyr wedi'i ddysgu drwy flynyddoedd blaenorol a'i gymhwyso i senario byd go iawn o'u dewis. Yn y pen draw, mae gweld pa mor effeithiol y mae'r system y maent wedi'i datblygu yn ymdopi mewn amgylcheddau deinamig.
 • Darganfod Annibynnol (40 credyd): Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr gynnal astudiaeth ymchwil eu hunain. Ar ôl dewis amgylchedd o'u dewis bydd myfyrwyr yn casglu, dadansoddi a dehongli data oddi mewn iddo, gan droi'r holl waith caled hwn yn fformat ysgrifenedig strwythuredig i'w gyflwyno.
 • Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol mewn Ffitrwydd a Chyflyru (20 credyd - Opsiwn): Gan adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd yn L4 & 5 mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i fyfyrio ar eich ymarfer personol a phroffesiynol mewn amgylcheddau S&C cymhwysol. 
 • Ffisioleg mewn Amgylcheddau Eithafol (20 credyd - Opsiwn): Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae'r corff yn ymateb i ymarfer corff a gyflawnir mewn amgylcheddau eithafol megis ar uchder uchel ac mewn tywydd poeth.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gael eich derbyn ar ein rhaglen gradd, mae angen y canlynol arnom:

 • O leiaf 48-72 pwyntiau UCAS ar lefel A2 lefel neu gyfatebol.
 • Mae cefndir gwyddoniaeth, mathemateg a chwaraeon o fantais, ond nid yn hanfodol.

Os yw myfyrwyr wedi bod allan o addysg am > 5 mlynedd neu os nad oes ganddynt gefndir gwyddoniaeth, mathemateg neu chwaraeon, rhaid iddynt gyflwyno datganiad personol i dîm y rhaglen hyd yn oed os oes ganddynt y pwyntiau UCAS gofynnol.

Mae modd cyfrif pwyntiau UCAS o amrywiaeth eang o gymwysterau megis:

 • Bagloriaeth Cymru
 • Dilyniant a Diploma Uwch
 • Diplomâu Cenedlaethol a thystysgrifau BTEC/EDEXCEL
 • Cymwysterau'r Alban ar Lefel Uwch
 • Arholiadau Uwch Tystysgrif Gadael Iwerddon
 • Bagloriaethau Rhyngwladol ac Ewropeaidd

Gall ymgeiswyr ymuno â'r rhaglen ar lefelau amrywiol gyda Chydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) neu Gydnabyddiaeth o Ddysgu Drwy Brofiad Blaenorol yn unol â Rheoliadau Cyffredinol y Brifysgol.

Nid oes angen DBS ffurfiol ar gyfer y rhaglen, oni bai ei bod yn ofynnol i'r myfyriwr gael caniatâd gan y DBS ar gyfer y modiwl lleoliad yn ystod eu hail flwyddyn astudio. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am eu cliriad boddhaol eu hunain gan y DBS.

Mae rhagor o ganllawiau a chyngor ar gael yma am ofynion mynediad a cheisiadau.

Addysgu ac Asesu

Bydd ystod eang o ddulliau asesu yn cael eu defnyddio i brofi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth. Mae hyn yn cynnwys traethodau, portffolios, sesiynau ymarferol, adroddiadau, cyflwyniadau, trafodaethau ar-lein, gwerthusiadau o astudiaethau achos ac arholiadau. Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i ddisgrifio, esbonio a dadansoddi cysyniadau gwyddor chwaraeon, defnyddio meddalwedd fideo arbenigol, gwneud gwaith mewn labordy a chynnal ymchwil annibynnol.

Bydd disgwyl i chi gwblhau traethawd estynedig fel rhan o'ch asesiad terfynol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae llwybrau cyflogaeth cyffredin i raddedigion yn cynnwys chwaraeon, hamdden, twristiaeth, rheoli, addysg, ymchwil ac iechyd, gan gynnwys:

 • Ffisiolegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff; corff llywodraethu chwaraeon, awdurdod lleol, sector addysg, llawrydd.
 • Seicolegydd Chwaraeon; corff llywodraethu chwaraeon, awdurdod lleol, sector addysg, llawrydd.
 • Dadansoddwr Perfformiad; corff llywodraethu chwaraeon, sector addysg, llawrydd.
 • Biomecanydd Chwaraeon; corff llywodraethu chwaraeon, awdurdod lleol, sector addysg, llawrydd.
 • Cryfder a Chyflyrydd; corff llywodraethu chwaraeon, awdurdod lleol, lluoedd arfog, sector addysg, llawrydd.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.  

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null