Manylion cwrs

Côd UCAS

MHJN (Maw '23) MH22 (Medi '23)

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

St Asaph, Wrecsam

Course Highlights

Achrededig

gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth*

Mae'r maes pwnc hwn yn 1af

ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Nghanllaw Prifysgol Cyflawn, 2024)

Bwrsariaeth y GIG

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio Iechyd Meddwl yn broffesiwn gwerth chweil sy'n gofalu am bobl o bob oed, eu teulu a'u gofalwyr. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn nyrs Iechyd Meddwl gofrestredig graddedig ac NMC.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'r arweiniad a gynigir i fyfyrwyr sydd â dull drws agored.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Cael tiwtor personol a fydd yn eich cefnogi a'ch arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Astudio rhaglen a ddatblygwyd i fodloni safonau Nyrsys y Dyfodol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (2018).
 • Rhannu eu hastudiaethau 50/50 rhwng ymarfer clinigol a theori. Mae lleoliadau ymarfer mewn amrywiaeth o ysbytai a lleoliadau cymunedol yn eich galluogi i brofi amrywiaeth o gyfleoedd dysgu. Goruchwylwyr practis ac aseswyr ynghyd ag asesydd academaidd a hwyluswyr addysg ymarfer sy'n cefnogi'r lleoliad.
 • Astudio dysgu sy'n benodol i faes Iechyd Meddwl o'r dechrau, gan roi cyfle i chi ddysgu am yr heriau posibl i iechyd a lles drwy gydol oes, ynghyd â dysgu a rennir rhwng iechyd meddwl, meysydd nyrsio plant ac oedolion.
 • Mae cael cyfleoedd ar gyfer dysgu rhyngbroffesiynol yn galluogi cydweithio ag amrywiaeth o wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 • *Astudio cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Nyrsio, Complete University Guide 2023.
Physio & OT students outside

Nyrsio acIechyd Perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
 • Amrywiaeth o leoliadau dysgu ymarfer a gynigir gyda BIPBC
 • Ymrwymiad cryf i ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr.
 • Niferoedd carfan myfyrwyr nyrsio oedolion cyn-gofrestru bach – "Mae'r brifysgol yn ddigon bach i chi fod yn enw ac nid yn rhif," cyn-fyfyrwraig  Katy Fortune-Probert.
 • Cyfle ar gyfer lleoliadau dysgu ymarfer dewisol ym mlwyddyn 2 a blwyddyn 3 y rhaglen.
 • Bydd lleoliadau ar draws y tair blynedd yn cael eu cynnal yng Nghymru o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer comisiynu (lleoedd a ariennir). Bydd y lleoliadau wedi'u lleoli mewn amrywiaeth eang o leoedd.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd eich sesiynau theori yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu gan ddefnyddio dull cyfunol, gan ystyried Fframwaith Dysgu Gweithredol Prifysgol Wrecsam, gan gynnwys darlithoedd, dysgu seiliedig ar broblemau, trafodaethau asyncronnous, seminarau a sesiynau caffael sgiliau.

Mae mynediad i amgylcheddau dysgu rhithwir fel Moodle a Safemedicate - pecyn dysgu i helpu i ddatblygu sgiliau rhifedd a rheoli meddyginiaethau, yn nodweddion annatod o'ch dysgu.

Mae'r rhaglen yn adeiladu o ran lefel academaidd a chyfrifoldeb proffesiynol wrth iddi fynd rhagddi drwy gydol y tair blynedd gan eich galluogi i ddod yn fwy hunangyfeiriedig yn eich dysgu gyda phwyslais tuag at ddiwedd eich rhaglen ar arweinyddiaeth a datblygiad fel nyrs gofrestredig.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Ym mlwyddyn un byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau gofal sylfaenol sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol gofalgar, caredig, tosturiol sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu anghenion unigol y claf, y teulu a'r gofalwyr.

Modiwlau

 • Hanfodion Ymarfer Nyrsio Iechyd Meddwl (40 credyd)
 • Rheoli Bregusrwydd mewn Cymdeithas (40 credyd)
 • Sylfeini Iechyd a Lles (40 credyd)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

 


Ym mlwyddyn dau byddwch yn canolbwyntio ar y gyfraith a moeseg, pwyslais ar gydrannau cyfannol cyflyrau iechyd meddwl acíwt amrywiol a hirdymor, ymchwil a gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Modiwlau

 • Datblygu'r ymarferydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth (40 credyd)
 • Diwallu anghenion Cleifion a theuluoedd mewn salwch acíwt a chronig (Iechyd Meddwl) (40 credyd)
 • Hyrwyddo Ymddygiad Iach (40 credyd)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ym mlwyddyn tri byddwch yn canolbwyntio ar reoli newid, grymuso defnyddwyr gwasanaeth a theulu/gofalwyr, biowyddoniaeth gymhwysol ar gyfer gofal cymhleth a datblygiad personol a phroffesiynol i'ch paratoi ar gyfer dod yn nyrs gofrestredig.

Modiwlau

 • Arloesi mewn Ymarfer (40 credyd)
 • Cydlynu Gofal Cymhleth mewn Iechyd Meddwl yn Holistaidd (40 credyd)
 • Arwain a Rheoli Gofal Nyrsio (40 credyd)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'n rhaid i chi gael o leiaf pum TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg (neu gyfwerth) a thystiolaeth o sgiliau TG. 

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.

Fel arall, mae'n ofynnol bod gennych un o'r canlynol:

NVQ 3 (gyda thystiolaeth o Saesneg, Mathemateg a TGCh fel uchod)

neu

Wedi cwblhau naill ai  ‘Mynediad i Iechyd’ neu ‘Mynediad i Nyrsio’ (o Goleg Addysg Bellach sydd wedi ei gymeradwyo gan naill ai Agored Cymru neu OCN Gogledd-orllewin Lloegr (cymeradwywyd gan ASA) a'i fod wedi'i gyflawni ar y lefel canlynol: 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Ar ben hyn:

 • Cynhelir cyfweliadau ar 'Teams' gyda staff academaidd, defnyddwyr gwasanaeth a/neu staff o'r GIG.Bydd prawf rhifedd a llythrennedd yn cael ei gynnal yn y cyfweliad.
 • Mae profiad o weithio mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol yn werthfawr.
 • Bydd angen GDG os yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Bydd angen sgrinio iechyd galwedigaethol os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad.
 • Gellir gwneud cynigion amodol i'r bobl hynny sy'n astudio ar hyn o bryd ac yn aros am ganlyniadau academaidd.
 • Gofynnir am arholiad IELTS os ystyrir bod angen, gyda sgôr cyffredinol o 7 yn ofynnolar gyfer mynediad i'r rhaglen yn unol â gofynion y brifysgol a'r corff proffesiynol
Y broses ymgeisio: Er gwybodaeth, bydd y tîm derbyniadau nyrsio yn sgrinio pob cais UCAC ar-lein a gyflwynir am lefel o lythrennedd digidol. Un ffordd o gyflawni hyn yw os byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr fer byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiad dethol a bydd gofyn i chi ymateb i'r gwahoddiad e-bost-bydd hyn yn ein cynorthwyo i fesur eich lefel llythrennedd digidol.
 
Paratoi: Darllenwch God y NMC cyn mynychu.
 
Bydd tasg llythrennedd yn cael ei chynnal ar-lein cyn y cyfweliad. Mae'r dasg llythrennedd yn weithgaredd ysgrifenedig sy'n canolbwyntio ar werthoedd proffesiynol y proffesiwn nyrsio. Yna byddwch yn cael eich cyfweld wyneb yn wyneb ar sail unigol lle bydd gofyn i chi ateb rhai cwestiynau byr i ganfod eich gwybodaeth a'ch profiad am yrfa mewn nyrsio. Bydd y tîm cyfweld yn cynnwys staff academaidd y brifysgol a naill ai aelod o staff yr Ymddiriedolaeth neu ddefnyddiwr gwasanaeth.

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â meddalwedd 'Teams' cyn eich cyfweliad.
 

Addysgu ac Asesu

Mae angen i chi gyflawni o leiaf 2300 awr o ymarfer damcaniaethol a 2300 clinigol i alluogi cofrestru fel nyrs Iechyd Meddwl gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Byddwch yn cael eich asesu gan amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a phortffolio clinigol
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Bydd cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i fod yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae hyn yn golygu, unwaith y bydd myfyrwyr yn dod yn gofrestrydd gyda'r NMC, y gallant ymarfer fel nyrs gofrestredig. 

Gall gyrfaoedd mewn nyrsio iechyd meddwl gynnwys: 

 • Cyfleoedd i weithio mewn sefydliadau'r GIG mewn ysbytai, cymunedol, gwasanaethau arbenigol, gwasanaethau iechyd meddwl fforensig, a gofal sylfaenol. 
 • Mae sefydliad sector preifat yn arbenigo mewn gofal iechyd meddwl fforensig, gofal cartref nyrsio, a gwasanaethau cyffuriau ac alcohol arbenigol. 

Gall rolau gynnwys: 

 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl 
 • Gwasanaethau seicosis ymyrraeth gynnar 
 • Gwasanaethau anhwylderau bwyta 
 • Gwasanaethau alcohol a defnyddio sylweddau 
 • Gwasanaethau iechyd meddwl acíwt a chronig 
 • Gwasanaethau gofal dementia 
 • Gwasanaethau gofal sylfaenol

Gall nyrsys iechyd meddwl cofrestredig ddisgwyl cyfnod o dderbynnydd i drosglwyddo o fyfyriwr nyrsio i ymarferydd cofrestredig (mae hyn yn cael ei drefnu gan eu cyflogwr). 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.

Gwnewch Cais

Derbyniad Mawrth 2024:

You didn't select a valid both link for Staff 4
Nursing professional making a home visit to an elderly patient

Nyrsio Mhrifysgol Wrecsam