BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Manylion cwrs

Côd UCAS

FM22

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (LlA)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Tîm addysgu

profiadol yn y diwydiant

Cysylltiadau

cryf gyda'r diwydiannau megis Airbus, Raytheon a JCB.

Mynediad

at gyfleusterau prototeipio cyflym, systemau gweithgynhyrchu arbenigol a meddalwedd sy'n berthnasol i'r diwydiant

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd Peirianneg Fecanyddol yn rhoi cyfle i gyfuno agweddau ymarferol ar brosiectau peirianneg ac efelychu o ddydd i ddydd gan ddarparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

Bydd graddedigion yn:

 • ceisio cyflawni atebion cynaliadwy i broblemau a chael strategaethau ar gyfer bod yn greadigol, arloesol, a goresgyn anawsterau trwy gyflogi eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn modd hyblyg.
 • fedrus wrth ddatrys problemau trwy gymhwyso eu sgiliau rhifiadol, cyfrifiadurol, dadansoddol, a thechnegol, gan ddefnyddio offer priodol.
 • byddwch yn ymwybdol o risg, cost a gwerth, ac yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau moesegol, cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol, iechyd a diogelwch, a chyfrifoldebau proffesiynol ehangach.
 • yn gyfarwydd â natur busnes a menter wrth greu gwerth economaidd a chymdeithasol gwerthfawrogi dimensiynau byd-eang peirianneg, masnach, a chyfathrebu;
 • yn gallu llunio a gweithredu o fewn codau ymddygiad priodol, wrth wynebu mater moesegol.
 • yn broffesiynol yn eu hagwedd, gallu gweithio mewn tîm, bod yn gyfathrebwyr effeithiol, a gallu arfer cyfrifoldeb a dulliau rheoli cadarn.

Cewch gyfle i drosglwyddo i gwrs gradd meistr integredig MEng Peirianneg Fecanyddol ar ddiwedd eich astudiaeth blwyddyn 3 (lefel 5).

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon heb blwyddyn sylfaen BEng (Anrhydedd) mewn Peirianneg Fecanyddol (3 blynedd) neu gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiannol BEng (Anrhydedd) Peirianneg Fecanyddol gyda Lleoliad Diwydiannol (4 blynedd)

Peirianneg ymMhrifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer astudio ar lefel prifysgol
 • Byddwch yn cael eich dysgu gan dîm addysgu ymroddedig, gyda phrofiad diwydiannol helaeth.
 • Cyfleusterau addysgu cyfredol gan gynnwys cyfleusterau gweithgynhyrchu ar gyfer Peiriannu Rheoli Rhifol Cyfrifiadurol (CNC), sganiwr argraffu 3D /laser a labordai rhaglen benodol.
 • Canolfan Hyfforddiant a Datblygu Cyfansawdd Uwch wedi'i lleoli ym Mrychdyn.
 • Cyfleuster prototeipio cyflym a meddalwedd efelychu systemau gweithgynhyrchu arbenigol.
 • Mynediad i feddalwedd dylunio, dadansoddi ac efelychu trwy gymorth cyfrifiadur sydd ar flaen y gad, gan gynnwys ANSYS, Abaqus, MATLAB a Simulink, ayyb.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Mae’r flwyddyn sylfaen yn darparu sail ym mhob agwedd o Beirianneg a Dylunio er mwyn eich paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.

MODIWLAU:

 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianneg
 • Y sgiliau sydd eu hangen arnoch
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Gwyddoniaeth fecanyddol
 • Gwyddoniaeth Drydanol ac Electronig
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau sylfaenol ym maes peirianneg. Caffael sgiliau mathemateg sylfaenol sy'n gysylltiedig â phroblemau peirianneg a dylunio. Defnyddiwch CAD ar gyfer dylunio peirianneg. Cymhwysedd gweithio'n ddiogel mewn labordai a gweithdai peirianneg, a gallu cynnal gweithdrefnau labordy, mesur ac arferion gweithdai o dan arweiniad tiwtor.

MODIWLAU:

 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Peirianneg Drydanol a Mecanyddol
 • CAD a Gwyddoniaeth Cynhyrchu
 • Deunyddiau a'r Amgylchedd
 • Mathemateg Peirianneg
 • Datblygiad Proffesiynol Peirianneg
 • Systemau Mecanyddol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Byddwch yn adeiladu ar y wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau a gaffaelwyd ar lefel 4 yn ogystal â gwybodaeth, sgiliau mwy arbenigol mewn dylunio a dadansoddi peirianneg. Mwy o ddyfnder mewn damcaniaethau mewn mecaneg, mecaneg hylif a thermodynameg, dylunio peiriant, gweithgynhyrchu â chymorth cyfrifiadurol, strwythurau a dadansoddi elfen feidraidd, ac ati. Datblygu dealltwriaeth mewn dulliau busnes ac ymchwil.

MODIWLAU:

 • Dyfodol Peirianneg – Ymchwil, Moeseg, a Chynaliadwyedd
 • Mecaneg Hylif a Thermodynameg
 • Peirianneg Bellach Mathemateg
 • Gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur
 • Mecaneg, Strwythurau ac FEA
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu Peiriannau

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Byddwch yn caffael dealltwriaeth feirniadol a chymhwyso'r cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau lefel uchel mewn peirianneg yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol ac esboniad o bynciau uwch mewn systemau dylunio a gweithgynhyrchu peirianneg, peiriant a chynhyrchu. Defnyddiwch wybodaeth a sgiliau a gaffaelwyd i wneud project unigol.

MODIWLAU:

 • Prosiect (Anrhydedd)
 • Modelu ac Efelychu Peirianneg Fecanyddol
 • System Peiriant a Chynhyrchu
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu Peirianneg Uwch
 • • Systemau Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Gynaliadwy (dewisol)
 • Peirianneg Broffesiynol (dewisol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond rydym yn ystyried pob ymgeisydd yn unigol ac yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Addysgu ac Asesu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Mae awyrgylch agored a chyfeillgar yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr. Mae cysylltiadau cryf â chwmnïau lleol, cenedlaethol, a rhyngwladol yn sicrhau bod addysgu'n berthnasol i'r diwydiant ac yn rhoi'r man cychwyn gorau posibl i fyfyrwyr i'w llwybrau gyrfa peirianneg sy'n ymgymryd â rolau allweddol mewn diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus.

DYSGU AC ADDYSGU

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y radd yn datblygu eich sgiliau deallusol ac ymarferol i ddiwallu anghenion technoleg ac amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym yn y dyfodol. Yn ogystal â pharhau â'ch datblygiad proffesiynol, mae'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel Peiriannydd proffesiynol mewn diwydiant, mewn rolau fel:

 • Peiriannydd Dylunio
 • Peiriannydd Dylunio
 • Test and Calibration Engineer
 • Peiriannydd Comisiynu
 • Peiriannydd Deunyddiau
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli Cynnal a Chadw
 • Rheoli Cynhyrchu
 • A management role in the industry

Mae cyn-fyfyrwyr yn gweithio i gwmnïau adnabyddus yn fyd-eang, megis Rolls-Royce Derby, Airbus, Bentley Motors.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllido.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.