Manylion cwrs

Côd UCAS

SFFY

Blwyddyn mynediad

2023

Hyd y cwrs

4 BL (LlA) 8 BL (RhA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Mynediad

i ystod eang o galedwedd a meddalwedd.

Adran Ymchwil Weithredol

n y dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Cyfle

i fod yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.

Pam dewis y cwrs hwn?

Byddwch yn dewis astudio ein gradd Peirianneg Meddalwedd, byddwch yn ennill y sgiliau yn barod ar gyfer gwaith mewn diwydiant sy'n profi twf a galw cyflym. Byddwch yn cael eich paratoi ar gyfer gwaith mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, fusnes ac economeg, gofal iechyd, diwydiant a chyfathrebu.

 • Elwa ar amgylchedd cynhwysol a chyfeillgar 
 • Cael cyfle i ymgymryd â lleoliadau. 
 • Elwa ar siaradwyr gwadd oherwydd cysylltiadau diwydiannol cryf sy'n cefnogi'r radd. 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma heb blwyddyn Sylfaen Cod UCAS:  - neu gyda blwyddyn lleoliad diwydiant Cod UCAS: 

Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Bydd myfyrwyr yn datblygu a chymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau proffesiynol a ddatblygwyd gyda’r rhaglen hon o ddysgu i’w gweithle.
 • Bydd y radd hon yn rhoi cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.
 • Bydd y llwybr hwn, a ddatblygwyd fel partneriaeth tair ffordd rhwng y cyflogwr, y myfyriwr a’r tîm rhaglen academaidd, yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau y bydd galw mawr amdanynt i’r dyfodol, gan gwrdd â bylchau sgiliau rhanbarthol.
 • Mae Cynllunio Datblygiad Personol wedi'i integreiddio trwy’r cwrs cyfan er mwyn datblygu'r fframwaith sgiliau angenrheidiol ar gyfer rheoli effeithiol yn bersonol, yn academaidd ac o ran gyrfa.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN SYLFAEN

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4) 

Mae Lefel 4 yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol ym mhob un o'n rhaglenni cyfrifiadurol. Byddwch yn dysgu'r ddau sgiliau pwnc-benodol ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd. 


Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau hanfodol, y cysyniadau, yr egwyddorion a'r damcaniaethau sy'n ymwneud â chyfrifiadureg a chymwysiadau cyfrifiadurol. Byddwch yn gallu dangos sgiliau sy'n sail i arferion da ym maes cyfrifiaduron a dulliau cyfrifiadurol, e.e. tasgau labordy sy'n cynnwys creu rhaglenni syml a defnyddio systemau gweithredu. 


Bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o faterion caledwedd, gan gynnwys plethu a chyfathrebu data, a'u heffaith ar ddylunio a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol. 

MODIWLAU

 • Systemau Cronfa Ddata
 • Methodolegau Datblygu Meddalwedd
 • Diogelwch a Llywodraethu Gwybodaeth
 • Dulliau Meintiau
 • Hanfodion Rhaglennu
 • Systemau a Phensaernïaeth Cyfrifiadurol

 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)


Mae Lefel 5 yn parhau i ddysgu hanfodion y ddisgyblaeth i chi, ac mae modiwlau mwy arbenigol yn dechrau cael eu cyflwyno. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect grŵp lle byddwch yn ennill sgiliau pwysig mewn technegau rheoli prosiectau a materion proffesiynol a moesegol rheoli prosiectau. 


Byddwch hefyd yn dyfnhau eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gysyniadau cyfrifiadurol a dulliau gweithredu ar gyfer problemau cymhleth trwy gymhwyso sawl techneg deallusrwydd artiffisial presennol ar gyfer dysgu ac optimeiddio targedu problemau yn y byd go iawn. 

 

MODIWLAU

 • Dylunio Profiad Defnyddiwr
 • Datblygiad Llawn-Stac
 • Datblygiad meddalwedd diogel
 • Peirianneg Systemau a Rheoli Prosiectau
 • Pensaernïaeth Cwmwl wedi’i Dosbarth a Diogelwch
 • Prosiect Grŵp

 

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Ar ôl i chi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach trwy fodiwlau ac ymchwil a addysgir, gan ganolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf yn eich disgyblaeth ddewisol. 


Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn eich helpu i'ch paratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd y gwaith ymarferol a phrosiect blwyddyn olaf yn datblygu eich sgiliau dadansoddol ymhellach drwy ddadansoddi ac arfarnu technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithas. 

 

MODIWLAU

 • DevOps
 • Dadansoddi a Delweddu Data
 • Diogelwch Amddiffynnol 
 • Technoleg Datblygol
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, gan gynnwys TG, cyfrifiadura, mathemateg neu ffiseg.

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â meini prawf uchod yn cael eu hasesu’n unigol drwy gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Addysgu 

Mae'r gyfres rhaglen gyfrifiadura yn defnyddio amrywiaeth o offer a meddalwedd safonol diwydiant ar y cyd â nifer o ddulliau addysgu sydd wedi'u cynllunio i ddarparu sgiliau perthnasol i'r diwydiant a grymuso myfyrwyr i fynd â'u gwaith ymhellach lle bo hynny'n berthnasol. Mae pob aelod o staff wedi cofleidio'r fframwaith dysgu gweithredol (ALF) a bu nifer o welliannau i addysgu a dysgu. 

Asesu 

Mae tîm y rhaglen yn dilyn trywydd cytbwys o ran strategaeth asesu mewn perthynas â gwaith grŵp a chyfleoedd datblygu unigol. Defnyddir defnydd helaeth o lwyfan cwmwl rheoli prosiect JIRA i olrhain cynnydd myfyrwyr tuag at nodau a cherrig milltir. Mae hyn wedi profi'n offeryn buddiol o ran datblygiad personol a sgiliau rheoli amser critigol. 
 

Lle bo hynny'n berthnasol, mae asesiadau'n gysylltiedig â phrosiectau yn y byd go iawn neu'n seiliedig ar dueddiadau a materion cyfredol y diwydiant. Yn ogystal, mae modiwlau prosiect yn llwyfan ar gyfer gweithgareddau menter. 

Cefnogaeth Bersonol 
 
Mae'r adran Gyfrifiadura yn y brifysgol yn cyflogi polisi drws agored hirsefydlog, ac yn actifadu ymgysylltu â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a diwydiant gan ddefnyddio ein cymuned Discord ar-lein. Mae offer ychwanegol megis Teams a Moodle yn darparu gwybodaeth graidd a dulliau o gyswllt. Mae pob myfyriwr hefyd yn cael tiwtor personol sy'n cael eu hannog i gyfarfod yn rheolaidd ac mae cymorth personol ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob myfyriwr rhan amser ar VLE. 

Rhagolygon gyrfaol

Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus, gall graddedigion gael gwaith mewn swyddi fel, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 • Dylunydd UX 
 • Peiriannydd meddalwedd 
 • Peiriannydd system 
 • Rheolwr prosiect
 • Peiriannydd gwirio a dilysu
 • Peiriannydd meddalwedd pentwr llawn
 • Gweinyddwr cronfa ddata 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu

Mae cyrsiau sy’n cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu” yn gyrsiau newydd sy’n cael eu cwblhau ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu penderfynu drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y bo’r rhaglenni wedi eu dilysu bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.