Chaffinch bird sitting on a branch

Manylion cwrs

Côd UCAS

FPWM

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

2 YRS (LlA) / 4 YRS (RhA)

Tariff UCAS

48–72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Northop

Course Highlights

Cysylltiadau diwydiant sefydledig

ar draws y sector - cyfleoedd gwaith mewn am

Cyfrannwch at ymchwil parhaus

 i rywogaethau a warchodir yn lleol

Ecolegwyr a gweithwyr cadwraeth

 proffesiynol ar y tîm addysgu

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych chi'n angerddol am fywyd gwyllt a chadwraeth? Ydych chi eisiau gweithio gyda rhywogaethau gwarchodedig o fywyd gwyllt a helpu i ddiogelu eu cynefinoedd? Ymunwch â ni i ddysgu am ein planed sy'n newid a deall sut orau i warchod bioamrywiaeth.

Mae ein gradd Rheoli Bywyd Gwyllt ar gyfer y rhai sy'n angerddol am fywyd gwyllt a chadwraeth. Dod yn rhan o dîm cynyddol o ecolegwyr sy'n cefnogi gwaith cenedlaethol ac a gydnabyddir yn fyd-eang sefydliadau cadwraeth yng Nghymru ac ar draws y DU.

Mae'r cwrs unigryw hwn yn cynnig cyfle cyffrous i chi gael y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a'r set sgiliau ymarferol i lwyddo.

Mae blwyddyn sylfaen ar gael i alluogi myfyrwyr heb y cefndiroedd neu'r cymwysterau perthnasol i fanteisio ar y cwrs ar ôl cwblhau'n llwyddiannus.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwrs galwedigaethol uchel
 • Dysgwch gydag arbenigwyr blaenllaw o'r diwydiant
 • Campws gwledig trawiadol
 • Profiad dysgu theori i ymarfer
 • Tiroedd campws helaeth gan gynnwys dolydd a choetir, sy'n ddelfrydol ar gyfer arolygon ymarferol.
 • Ystod eang o arolygon rhywogaethau wedi'u diogelu'n lleol - gan gynnwys pathew, ymlusgiad, amffibiaid, gwiwerod coch, ac ystlumod
 • Mae modiwlau profiad gwaith yn galluogi myfyrwyr i wneud gwaith arolygu a allai gyfrannu at ennill Trwyddedau Rhywogaethau Gwarchodedig
 • Cyfle i arsylwi gwaith Cŵn Canfod Cadwraeth ar waith yn ymarferol
 • Ystod eang o gyfleoedd ymarferol i reoli cynefinoedd ar gael yn lleol – twyni tywod, coetir, dolydd y gwair, ucheldir, gwlyptir, mynydd, dŵr ffres, breision ac amgylcheddau morol
 • Byddwch yn gweithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant i ddatblygu'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen ar ecolegwyr i warchod rhywogaethau gwarchodedig o anifeiliaid a chynefinoedd
 • Byddwch yn darganfod y cysyniadau ecolegol allweddol, prosesau ac egwyddorion sydd eu hangen i reoli'r amgylchedd naturiol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Datblygiad Proffesiynol ac Academaidd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi amrywiaeth o sgiliau a phriodoleddau i chi wrth baratoi i weithio yn eich sector dewisol tra'n dilyn codau ymarfer proffesiynol. Byddwch hefyd yn datblygu ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau academaidd, a gaiff eu defnyddio a'u hymestyn drwy gydol eich rhaglen astudio.
 • Ymarfer Proffesiynol 1 (Craidd): Cymhwyso ac integreiddio sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau proffesiynol a gafwyd o'r rhaglen i leoliad gweithle go iawn. Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu priodoleddau graddedigion Glyndŵr ymhellach a myfyrio ar y sgiliau cyflogadwyedd allweddol sydd eu hangen yn y sector.
 • Sgiliau Maes ac Adnabod (Craidd): Cyflwyniad i adnabod amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid yn y maes. Byddwch yn dysgu am anatomeg organebau ac yn dysgu sut i gysylltu'r nodweddion anatomegol hyn â allweddi adnabod. Byddwch yn dysgu am amrywiaeth o dechnegau ar gyfer dod o hyd i, arsylwi ac olrhain bywyd gwyllt yn y maes lle byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eu sgiliau adnabod o dan amodau maes.
 • Cyflwyniad i Ecoleg (Craidd): Y berthynas rhwng organebau a'r amgylchedd o'u cwmpas. Bydd diffiniadau ecolegol allweddol yn cael eu hesbonio, a byddwch yn deall yr amrywiaeth o ryngweithiadau biotig ac abiotig cymhleth sy'n dylanwadu ar ddigonedd a dosbarthiad organebau.
 • Moeseg Amgylcheddol (Craidd): Cyflwyniad i amrywiaeth o weithgareddau economaidd-gymdeithasol, ffermio a hamdden sy'n achosi niwed i'r byd naturiol. Byddwch yn dod yn gyfarwydd â'r effaith y mae'r gweithgareddau hyn yn ei gael ar les dynol, lles anifeiliaid a'r amgylchedd.
 • Cyflwyniad i Esblygiad (Craidd): Hanes esblygiad, o ddechrau bywyd ar y ddaear, trwy ddigwyddiadau difodiant, i gynnydd mamaliaid a thystiolaeth o dueddiadau esblygiadol cyfredol. Byddwch yn archwilio'r dystiolaeth ar gyfer esblygiad ynghyd â manylion y mecanweithiau y mae bywyd yn esblygu. Bydd cysyniadau yn y modiwl hwn yn eich helpu i ddeall amrywiaeth bywyd ar y blaned.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Ymarfer Proffesiynol 2 (Craidd): Adeiladu ar y sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau proffesiynol a gafwyd o'r rhaglen a'r modiwl ymarfer proffesiynol blaenorol ar lefel 4. Bydd adlewyrchiad dyfnach yn cael ei wneud drwy'r Asesiad Gwerthuso Ymddygiad Proffesiynol. Byddwch yn canolbwyntio ar eich nodau gyrfa a'r sgiliau, y priodoleddau a'r ymddygiad proffesiynol sydd eu hangen i gael gwaith yn eich maes dewisol.
 • Sgiliau Arolwg ar gyfer Cadwraeth (Craidd): Datblygwch eich sgiliau adnabod drwy ymgysylltu ag arolygon ecolegol ymarferol yn y maes a chwiliadau cronfa ddata ar-lein. Byddwch yn rhan o gasglu data, dadansoddi, a dehongli a deall sut i ysgrifennu adroddiad ecolegol gan ddefnyddio meddalwedd mapio cyfredol i arddangos data.
 • Polisi a Chyfraith Amgylcheddol (Craidd): Cyflwyniad i'r ddeddfwriaeth amgylcheddol a fframweithiau polisi cenedlaethol a rhyngwladol, crynhoi eu pwrpas a rhoi enghreifftiau o sut maen nhw'n effeithio ar y gwaith o ymarfer ecolegwyr a/neu reolwyr amgylcheddol. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith sefydliadau cadwraeth statudol ac anllywodraethol, a'u rôl yn cefnogi deddfwriaeth ac i wneud gwaith ymarferol.
 • Rheoli Cadwraeth (Craidd): Cydnabod amrywiaeth o gynefinoedd a deall eu hangen am reolaeth oherwydd niweidio gweithgareddau anthropogenig ac, neu newidiadau dros amser. Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag ystod o dechnegau a ddefnyddir i greu, cynnal, gwella, ac adfer gwerth cadwraeth amrywiaeth o gynefinoedd.
 • Newid Hinsawdd a Chadwraeth (Craidd): Y newidiadau naturiol ac anthropogenig yn yr hinsawdd a gwyddor y newid yn yr hinsawdd bresennol. Byddwch yn gallu nodi sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar fiomau, cynefinoedd, a rhywogaethau ledled y byd a dysgu sut mae ymdrechion byd-eang i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn cael eu gweithredu.
 • Ymgynghoriaeth a Datblygiad Proffesiynol (Craidd): Cyflwyniad i waith ymgynghorydd ecolegol a'u rôl yn y datblygiad a'r system gynllunio. Byddwch yn cael eich cyflwyno i'r broses o gael caniatâd cynllunio, o gomisiynu gwaith am y tro cyntaf, hyd at fonitro hirdymor. Byddwch yn ymchwilio i rôl yr ymgynghorydd wrth gymeradwyo cynllunio, dylunio lliniaru, cymhwyso trwydded ddatblygu, a gweithredu fel Clerc Gwaith yn ystod y datblygiad.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

48 - 72 pwyntiau UCAS.

Bydd profiad ymarferol bywyd gwyllt hefyd yn cael ei ystyried.

Rydyn ni'n croesawu ceisiadau o wahanol gefndiroedd a lefelau profiad.

Addysgu ac Asesu

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Siaradwyr gwadd cyffrous ac ysbrydoledig
 • Ystod o weithgareddau ar-lein gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir pwrpasol
 • Lleoliadau diwydiannol
 • Sesiynau ymarferol ar ein campws gwledig
 • Ymweliadau addysgol
 • Ystod eang o asesiadau gan gynnwys rhaglenni ymarferol, adroddiadau a phodlediadau
 • Mynediad i gyfleusterau Wrecsam
 • Cymorth rhagorol i fyfyrwyr
 • Tiwtoriaid personol unigol

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

 • Ecolegydd
 • Warden/Ceidwad Gwarchodfa Bywyd Gwyllt
 • Ceidwad/ Swyddog Cefn Gwlad
 • Swyddog Cadwraeth Natur
 • Swyddog Bioamrywiaeth
 • Cadwraethwr Ecoloegol
 • Ymchwilwyr maes cadwraeth
 • Dilyniant i astudiaethau pellach

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.