A computing student working on a networking project

Manylion cwrs

Côd UCAS

I567

Blwyddyn mynediad

2023

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs yma sy’n canolbwyntio’n ddwys ar dechnoleg wedi ei ddylunio mewn ymateb i fylchau adnabyddedig mewn sgiliau yn y diwydiant TG. Mae'n cynnwys cymysgfa o fodiwlau technoleg, diogelwch a rhwydweithio gyda sawl cyfle ymarferol.

Mae busnesau heddiw'n mynnu'r gallu i gael systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang - felly mae galw uchel am bobl gyda'r sgiliau i wneud i hyn ddigwydd.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Datblygu sgiliau hanfodol a meddwl blaengar er mwyn magu'r hyder i gadw fyny gyda chyflymder y newid yn y maes hwn.
 • Datblygu gwybodaeth dechnegol ynghylch gosod, diogelwch gweithredu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn busnes a diwydiant.
 • Datblygu sgiliau allweddol hanfodol ar gyfer y diwydiant megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu a sgiliau busnes
 • Cael cyfle i weithio ar brosiectau go iawn.
 • Dysgu am hanfodion cyfathrebu data a sut i gymhwyso’r wybodaeth hon i reoli, dylunio, cyflawni, ffurfweddu a gweithredu rhwydweithiau diogelwch ar delerau proffesiynol.
 • Dysgu sut i adnabod ystod o fygythiadau o bwys i ddiogelwch rhwydweithiau a chreu a gweithredu strategaethau amddiffyn.
 • Cael cyfle i gwblhau cymhwyster Aelod Cyswllt Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) wrth astudio ar gyfer eu gradd.
 • Cael mynediad at offer diweddaraf Cisco Systems a ddefnyddir mewn sesiynau ymarferol.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

 

BCS accredited logo
Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Cyfrifaduron Prydain.
 • Cyfleusterau health o gyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron wedi eu rhwydweithio gyda mynediad i’r Rhyngrwyd
 • Labordy cyfrifiaduron arbenigol sy’n bwrpasol ar gyfer rhwydweithio cyfrifiadurol.
 • Mae’r maes pwnc cyfrifiadura yn Academi a gydnabyddir gan Cisco. Cewch gyfle i gwblhau cymhwyster Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) wrth ichi astudio ar gyfer eich gradd.
 • Mae’r flwyddyn Lleoliad Diwydiant dewisol yn gyfle i fyfyrwyr ennill profiad uniongyrchol o’r gweithle ac ennill profiad gwaith gwerthfawr ar gyfer y dyfodol.
 • Mae’r cwrs yma yn ymateb i fylchau sgiliau adnabyddedig a byddwch yn datblygu'r ddealltwriaeth, y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth lwyddiannus.
 • Mae’r Brifysgol yn gartref i ARCLab, sydd yn arbenigo mewn ymchwil ym maes Cyfrifiadura a Chyfrifiadureg.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol i bob un o'n rhaglenni cyfrifiadura. Byddwch yn dysgu sgiliau sy'n benodol i'r pwnc ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd.

Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau, cysyniadau, technegau, prosesau dylunio hanfodol a hefyd cyd-destun rhwydweithiau cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn dysgu am faterion yn ymwneud â chaledwedd, gan gynnwys rhyngweithio a chyfathrebu data, a'u heffaith ar gynllunio a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol. 

MODIWLAU

 • Systemau Cyfrifiadurol
 • Rheoli Data
 • Datrys Problemau a Rhaglennu
 • Peirianneg Gwybodaeth a Systemau
 • Dylunio a Datblygu Gwefannau
 • Hanfodion Rhwydweithiau a Diogelwch

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn parhau i ddysgu am hanfodion y ddisgyblaeth, ac mae modiwlau mwy arbenigol yn dechrau cael eu cyflwyno. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwiliol a chyfrifiadurol trwy eu rhoi ar waith mewn gwaith labordy ac ymarferol i feysydd fel dylunio rhwydweithiau. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect grŵp, gydag astudiaeth ddichonolrwydd yn rhan ohono, i ddylunio, cynhyrchu a phrofi prototeip o system rhwydwaith neu gynnyrch. Erbyn diwedd eich ail flwyddyn, byddwch yn gallu dangos y sgiliau rhyngbersonol, trefnu ac astudio sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer astudiaeth israddedig ac ar gyfer dysgu gydol oes mewn gyrfa fel peiriannydd rhwydweithio proffesiynol.

MODIWLAU

 • Technoleg Gweinydd
 • Rhwydweithio: Ehangu Rhwydweithiau
 • Cyfrifiadura Cyfrifol
 • Cyfrifiadura Cymhwysol
 • Prosiect Grŵp

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Unwaith ichi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach trwy fodiwlau a addysgir a gwaith ymchwil, gan ganolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf yn eich disgyblaeth o ddewis. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd gwaith ymarferol a gwaith prosiect y flwyddyn olaf yn datblygu ymhellach eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth arbenigol fanwl a hefyd eich sgiliau ymarferol o fewn meysydd allweddol y ddisgyblaeth, fel y'u cymhwysir at ddatblygu systemau a gwasanaethau rhwydweithio trwy ddefnyddio technolegau cyfredol a newydd.

 MODIWLAU

 • Rheoli Prosiect TG
 • Diogelwch Rhwydwaith
 • Rheoli Rhwydweithiau a Systemau
 • Technolegau’r Dyfodol
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

 

Addysgu ac Asesu

Ystyrir asesu fel rhan annatod o ddysgu ac mae meini prawf asesu yn gysylltiedig â deilliannau dysgu modiwlau unigol. Mae'r dulliau asesu yn cynnwys asesiadau ymarferol, adroddiadau a thraethodau, dadansoddi astudiaethau achos, cyflwyniadau llafar, papurau seminar, gwaith prosiect, portffolio datblygiad personol, arholiadau a phrofion dosbarth dibaratoad. Bydd asesu yn cynnwys aseiniadau unigol a rhai grŵp/tîm.

DYSGU AG ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cyfrifiadura yn hanfodol i'r rhan fwyaf o yrfaoedd y dyddiau hyn, fodd bynnag, bydd y cwrs hwn yn eich paratoi yn benodol ar gyfer nifer o swyddi penodol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant, megis:

 • Rheolwr rhwydwaith
 • Dadansoddwr rhwydwaith
 • Gweinyddwr systemau
 • Arbenigwr diogelwch cyfrifiadurol
 • Galwedigaethau eraill yn ymwneud â chyfrifiaduron

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.