two people reading and signing a contract

Manylion cwrs

Côd UCAS

LB22

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

3 BL (LlA) 6 FL (RhA)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Dysgu Cyfunol, Wrecsam

Course Highlights

Aelod efydd

o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes gan gynnig amrywiaeth o fanteision gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan eDdysgu BGA

Roedd mynediad

i gyfleusterau newydd o'r radd flaenaf yn cynnwys Darlithfa Ddigidol, Ffug Lys, y Lab Marchnata a'r Ystafell Gyfathrebu Ddigidol

Myfyriwr graddedig

wybodaeth a sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad ar hyn o bryd

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes wedi'i gynllunio gyda phwyslais ar faterion busnes a chyfreithiol rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol er mwyn sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer y farchnad swyddi ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer rhai o'r heriau allweddol yn y byd busnes modern.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Datblygu sgiliau craffter a rheoli masnachol a chyfreithiol ochr yn ochr â'r wybodaeth a'r galluoedd sydd eu hangen i fod yn broffesiynol cyfreithiol llwyddiannus yn y byd busnes modern.
 • Cryfhau a datblygu sgiliau personol a phroffesiynol.
 • Caffael y wybodaeth a'r galluoedd i ddod yn rheolwr busnes effeithiol a'r entrepreneuriaeth i ddatblygu eich busnes eich hun.
 • Ymgysylltu â dysgu seiliedig ar waith sydd wedi'i ymgorffori yn y rhaglen, sy'n golygu bod hyn yn cael cipolwg eang ar fyd busnes a chyfraith gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad mewn sefydliadau a busnesau.
 • Bydd gan bob myfyriwr graddedig wybodaeth a sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a bod yn 'barod am waith'.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cael cipolwg eang ar fyd busnes a'r gyfraith gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad.
 • Modiwlau astudio a gynlluniwyd gyda phwyslais ar faterion busnes a chyfreithiol rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol i sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer y farchnad swyddi.
 • Caffael y wybodaeth a'r galluoedd nid yn unig i fod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuraeth i ddatblygu eich busnes eich hun.
 • Cael dealltwriaeth o reolaeth, gweithrediadau busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith contract, camwedd, cyfraith eiddo a chyfraith trosedd.
 • Ymgymryd â lleoliad gwaith i gael profiad gwaith ymarferol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU 

 • Cyfraith Gyhoeddus: Cyfraith Gyfansoddiadol a Gweinyddol (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r sefydliadau, yr egwyddorion a'r damcaniaethau allweddol sy'n sail i drefniadau cyfansoddiadol yn y Deyrnas Unedig a'r gwledydd datganoledig a sut y caiff hawliau dynol eu diogelu. 
 • Cyflwyniad i Reoli a Busnes (Craidd): Archwilio hanfodion busnes, gan gynnwys strwythur sefydliadol a natur yr arferion busnes modern. Mae cyfleoedd i fyfyrwyr feithrin dealltwriaeth eang o reolaeth drwy archwilio sgiliau a nodweddion rheolwyr ac arweinwyr effeithiol, a thechnegau i reoli tîm yn llwyddiannus. 
 • Cyfraith Contract (Craidd): Datblygu dealltwriaeth o reolau ac egwyddorion sylweddol cyfraith contractau mewn perthynas â rhwymedigaethau cyfreithiol rwymol a sut y gellir cymhwyso cyfraith contract. 
 • Cyfraith Ewrop a Phroblemau Byd-eang (Craidd): Nod y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i sylfeini cysylltiadau 'cyfreithiol' Ewropeaidd a rhyngwladol a sut y rheolir tensiynau rhwng gwladwriaethau mewn cyfraith ryngwladol.
 • Hanfodion Marchnata (Craidd): Cydnabod pwysigrwydd rôl marchnata wrth sbarduno llwyddiant a sicrhau canlyniadau. Bydd myfyrwyr yn dysgu am wahanol swyddogaethau marchnata yn yr 21ain ganrif a byddant yn astudio sut y gall gwerthfawrogiad o ymddygiad defnyddwyr a'r amgylchedd marchnata alluogi targedu a chynllunio effeithiol. 
 • Sgiliau Astudio mewn Addysg Uwch (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i fyfyrwyr am y gofynion academaidd wrth astudio mewn addysg uwch. Ei nod yw annog myfyrwyr i ddod yn ddysgwyr mwy effeithlon ac mae'n cefnogi myfyrwyr ar gyfer dysgu a datblygiad personol a phroffesiynol parhaus. 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

MODIWLAU

 • Sgiliau Cyfreithiol, Moeseg a Safonau Proffesiynol (Craidd): Datblygu sgiliau a galluoedd cyfreithiol i ddeall a llywio cefndir cyd-destunol, moesol, moesegol a phroffesiynol ymarfer cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. 
 • Cyfraith Droseddol (Craidd): Cyfraith Droseddol (Craidd): Deall yr egwyddorion a dadansoddi rheolau sylweddol atebolrwydd troseddol a sut mae rheolau tystiolaeth yn berthnasol mewn meysydd cyfraith trosedd. Bydd myfyrwyr hefyd yn ystyried manylion amrywiaeth o droseddau mewn cyfraith trosedd, amddiffynfeydd a lliniaru. 
 • Strategaeth Busnes Digidol (Craidd): Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen i adeiladu mantais gystadleuol ddigidol mewn byd sy'n newid yn gyflym. Archwilio pam mae'n hanfodol i gwmnïau ailedrych ar bedair agwedd sylfaenol ar eu busnes i ffynnu yn yr oes ddigidol—eu strategaeth, eu cadwyn werth, ymgysylltu â chwsmeriaid, a strwythur y sefydliad. 
 • Camwedd (Craidd): Nod y modiwl yw ymgyfarwyddo myfyrwyr ag egwyddorion cyffredinol atebolrwydd camwedd fel yr adlewyrchir yn y gyfraith sy'n llywodraethu esgeulustod, batri/ymyrraeth fwriadol â'r person a chyfraith niwsans.
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd (Craidd): Darganfod sut mae syniadau'n cael eu datblygu, sut mae entrepreneuriaeth yn gweithredu a dealltwriaeth o ddamcaniaethau Arloesedd ac entrepreneuriaeth o fewn cyd-destun busnes. Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i wella eu rhagolygon cyflogaeth yn y gweithle drwy roi dealltwriaeth iddynt o nodweddion entrepreneuriaeth ac arloesedd a geisir a sut i'w mynegi. 
 • Busnes a Masnach Ryngwladol (Craidd): Datblygu dealltwriaeth feirniadol ac ymarferol o gysyniadau ac egwyddorion busnes a masnach ryngwladol a'r gallu i gymhwyso'r cysyniadau hyn i'r byd busnes rhyngwladol cyfoes. Mae'r modiwl yn esbonio prif gysyniadau, egwyddorion a swyddogaethau busnes rhyngwladol a globaleiddio ac yn cymhwyso heriau diwylliant busnes rhyngwladol i sefyllfaoedd masnachol realistig. Mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth ymarferol o'r system ariannol fyd-eang a gwerthusiad o ddamcaniaethau masnach ryngwladol o ran ei chanlyniadau masnachol. Bydd strategaeth fusnes ryngwladol hefyd yn cael ei hasesu a'i chymhwyso o ran ei chanlyniadau masnachol.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) 

MODIWLAU

 • Cyfraith Eiddo a Thir (Craidd): Datblygu dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau allweddol cyfraith tir Cymru a Lloegr sy'n ymwneud â: perchnogaeth eiddo teuluol, rheoleiddio prydlesi a chyfraith morgeisi; a'r gwahaniaethau rhwng hawliau cyfreithiol a theg, buddiannau personol a phriodoldeb a thir cofrestredig ac anghofrestredig. 
 • Rheoli Strategol (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno dull systematig o astudio rheolaeth strategol, gan adeiladu ar amrywiaeth o syniadau a damcaniaethau sy'n amrywio o ddamcaniaeth sefydliad diwydiannol i economeg sefydliadol. Mae'r uned hon yn amlinellu hanfodion rheolaeth strategol ac yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr yn y maes pwysig hwn o reoli busnes. Bydd myfyrwyr yn cael ymwybyddiaeth o'r materion dan sylw a'r technegau y mae rheolwyr yn eu mabwysiadu. Bydd yr offer a'r technegau yn helpu myfyrwyr i ddeall sut mae sefydliadau'n cyflawni mantais gystadleuol gynaliadwy 
 • Tegwch ac Ymddiriedolaethau (Craidd): Archwilio natur a datblygiad tegwch ac ymddiriedolaethau - yr egwyddorion a'r athrawiaethau allweddol sy'n berthnasol i'r meysydd hynny a chymhwyso'r cysyniadau hyn mewn bywyd cyfoes ac mewn perthynas â mathau o ymddiriedolaethau e.e. ymddiriedolaethau elusennol, adeiladol. 
 • Traethawd Hir y Gyfraith (Craidd): Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i gefnogi myfyrwyr i ddatblygu a chwblhau traethawd hir yn seiliedig ar bwnc a dynnwyd o'u hastudiaeth o'r modiwlau LLB unigol. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ymchwil a dadlau annibynnol, ac i gaffael gwybodaeth am gyfres ar wahân o faterion cyfreithiol a ddewisir ar eu ion eu hunain. 
 • Rheoli Pobl mewn Cyd-destun rhyngwladol (Opsiwn): Mae'r modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o reoli pobl mewn cyd-destun rhyngwladol. Ymdrinnir ag effaith cyd-destunau cenedlaethol a diwylliannol, dulliau rheoli adnoddau dynol rhyngwladol (IHRM) a dyfodol IHRM fel rhan o'r modiwl hwn. 
 • Marchnata Strategol (Opsiwn): Adeiladu ar y sylfeini marchnata a astudiwyd yn flaenorol ac mae'n darparu dull fesul cam o ymdrin â natur marchnata strategol sy'n cyfrannu at gyflawni mantais gystadleuol. Bydd yn cyflwyno'r agweddau ehangach ar farchnata strategol sy'n adlewyrchu datblygiadau cyfoes mewn eiriolaeth a moeseg. 

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfatebol, o leiaf dwy Safon Uwch a TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) gradd C/4 neu gyfwerth. Bydd cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried.

Addysgu ac Asesu

DYSGU AC ADDYSGU

Bydd myfyrwyr sy'n astudio'r BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes yn gallu manteisio ar gyfleoedd dysgu lluosog ar bob modiwl, gan gynnwys dosbarthiadau wyneb yn wyneb neu ar-lein (gyda darlithwyr craidd a gwesteion), seminarau, mynediad i ddarlithoedd wedi'u recordio, nodiadau darlith a thaflenni, a chyfarwyddiadau i ddarllen hanfodol ac ychwanegol perthnasol.

Mae maint dosbarthiadau yn annog dull rhyngweithiol o ddysgu a bydd staff fel arfer yn ymgysylltu â myfyrwyr â mater allweddol drwy ddefnyddio astudiaethau achos a'u profiadau ymarfer ym maes cyfreithiol neu fusnes. Trefnir darlithoedd o amgylch mewnbynnau darlithoedd, cwisiau, cynnwys fideo wedi'i recordio, trafodaethau grŵp mwy a bach, a dadleuon. Pan fydd modiwlau'n cael eu cyflwyno ar-lein yn bennaf, bydd cynnwys wedi'i gofnodi ar gael sy'n ailadrodd profiadau dysgu cydamserol a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a thrafodaethau ar-lein. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu fideo gyda staff tiwtora i drafod cynnwys ac aseiniadau modiwlau.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae gradd y Gyfraith a Busnes nid yn unig yn sylfaen wych ar gyfer gyrfaoedd yn y gyfraith, ond hefyd yn fusnes ym mhob sector y gallwch feddwl amdano; mae angen arweinwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau cryf ar bob diwydiant. Fodd bynnag, i lawer o'n graddedigion Cyfraith a Busnes, mae gan y llwybrau traddodiadol apêl gref o hyd – gan gynnwys gyrfaoedd yn y gyfraith, sectorau bancio ac ariannol, ymgynghoriaeth, adnoddau dynol a rolau marchnata.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.