A forensics student examining a skeleton's remains

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LlA) 2 FL (RhA)

Lleoliad

Dysgu Cyfunol, Wrecsam

Course Highlights

Datblygu

gwybodaeth systematig o anthropoleg fforensig a bioarchaeoleg.

Derbyn hyfforddiant

ar drin gweddillion ysgerbydol o gyd-destunau amrywiol a chyfoes.

 

Adeiladu

sgiliau trosglwyddadwy sy'n galluogi dilyniant gyrfa a'r potensial ar gyfer astudio doethuriaeth.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r MRres Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg wedi’i chynllunio ar gyfer raddedigion sydd eisiau astudio gradd Meistr Ymchwil sy'n canolbwyntio ar chwilio am, adfer ac adnabod gweddillion dynol a’r ffactorau sy’n dylanwadu arnynt.

 • Mae’r rhaglen yn datblygu sgiliau mewn a gwybodaeth benodol ar amryw o ddisgyblaethau academaidd neu waith maes archaeoleg fasnachol neu fforensig.
 • Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau maes a labordy, dadansoddi ac ymchwil, ac yn cynnig hyfforddiant delfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant, eisiau cwblhau PhD neu’r rhai sydd eisiau ymchwilio’n fwy arwyddocaol a mwy hyblyg ar lefel Meistr.  
 • Dysgu cyfunol gyda chymysgedd o astudio hunangyfeiriedig hyblyg gartref, gyda phrofiadau addysgu wyneb yn wyneb.

Prif nodweddion y cwrs

 • Addysgir modiwlau i ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion a chymhwysiad ymchwil sy'n berthnasol i'ch disgyblaeth a ddilynir gan broject ymchwil.
 • Datblygu gwybodaeth fanwl ym maes anthropoleg fforensig a bioarchaeoleg, a chael ymwybyddiaeth feirniadol o faterion a datblygiadau cyfredol yn y pwnc.
 • Cael eich llywio gan ddadleuon academaidd ehangach am y dulliau, y dulliau a'r arferion yn y Sector Gwyddoniaeth Archeolegol a Fforensig, a chyfrannu atynt.
 • Ymgymryd â phrosiect ymchwil wedi'i deilwra mewn diwydiant, neu drwy hwyluswyr arbenigol.
 • Ennill hyfedredd wrth gymhwyso gwybodaeth a gaffaelwyd i senarios heriol.
 • Bod ag offer mewn nifer o dechnegau safonol a newydd y diwydiant, sy'n berthnasol wrth gasglu ac archwilio gweddillion.

Cynigir y radd hon mewn modd llawn amser a rhan-amser o bresenoldeb. Mae yna ddull cyfunol o gyflwyno ar-lein a phresenoldeb wedi'i drefnu. Dim ond yn ystod wythnosau cyflwyno bloc penodol y bydd rhaid i chi fynychu'r brifysgol ar gyfer modiwlau sydd angen gwaith ymarferol, neu sesiynau wyneb yn wyneb. Mae'r modiwlau personol yn cynnwys Sgiliau Ymchwil Uwch, Cemeg Ddadansoddol Fforensig, ac Osteoleg Ddynol. Byddwch yn mynychu'r brifysgol am ddau neu dri diwrnod o wythnos benodol ar gyfer pob modiwl wrth astudio naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser, yn ogystal ag astudio yn eich amser eich hun. 

 

 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Sgiliau Ymchwil Uwch: Yn canolbwyntio ar syniadau ymchwilio, adolygu llenyddiaeth a chynllunio astudiaeth ymchwil, mae’r modiwl yn datblygu sgiliau a wybodaeth o’r pwnc i sicrhau gwaith ymchwil effeithlon. 

 • Ysgerbydeg Dynol: Mae’r cwrs yn dangos dealltwriaeth o weddillion dynol a deunydd ysgerbydol o fewn amgylchedd gwaith achos ac ymchwil, gan ddangos cysyniadau allweddol a thechnegau a defnyddir i ddatblygu proffiliau biolegol, yn ogystal â’u cymhwysiad mewn achosion troseddol, trychinebau enfawr ac anafedigion eraill

 • Dysgu a Drafodwyd: Ffocws ymchwil drylwyr ac annibynnol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr arolygu eu gwybodaeth bresennol a thrafod y dysgu ac ymchwil sydd yn berthnasol i’w datblygiad personol neu broffesiynol, yn ogystal â’u pwnc arbenigedd.  

 • Ymarfer Proffesiynol a Lleoliadau: Bydd cyflwyniad i amryw o swyddogaethau, codau ymddygiad, achrediadau ac ardystiadau yn helpu  myfyrwyr i ganolbwyntio ar fyfyrdod personol datblygiad proffesiynol a sgiliau trosglwyddadwy. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwneud 100 awr o weithgareddau ar leoliad.

 • Traethawd hir: Astudiaeth Beilot: Bydd myfyrwyr yn dechrau ymchwilio ar raddfa fach, gan gynyddu eu gwybodaeth o’r dulliau ymchwil ymarferol priodol ac yn archwilio herion a chyfyngiadau yng nghyfnodau cynnar eu prosiectau.

 • Traethawd Hir: Prosiect Ymchwil: Byddwch yn gwneud ymchwil uwchradd gwreiddiol i fanteisio ar y wybodaeth a dealltwriaeth ynghyd a sgiliau ymarferol, deallusol a  throsglwyddadwy a ddatblygwyd yn ystod y rhaglen o fewn cyd-destun prosiect tymor hir. 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Bydd yn rhaid i ymgeisydd bodloni, neu gyfuniad, o’r amodau canlynol: 

 1. Gradd anrhydedd Prifysgol Wrecsam neu gorff arall sydd yn dyfarnu gradd, hefo o leiaf 2:2 gyda chynnwys digonol o Wyddoniaeth Fforensig, Troseddeg, Archaeoleg, Anthropoleg neu Fywydeg.
 2. Cymwysterau cyfatebol o dramor, a ddyfarnir yn foddhaol gan dîm y rhaglen.

Gall rhai sydd heb raddio cael eu derbyn fel ymgeiswyr ar yr amod fod ganddynt:

 1. Cymhwyster nad yw’n radd, y mae’r Brifysgol yn ei dyfarnu’n foddhaol ar gyfer mynediad ôl-raddedig. 
 2. Profiad gwaith ar lefel sydd yn digolledu diffyg cymwysterau ffurfiol, ac wedi cael swydd o gyfrifoldeb yn y sectorau Fforensig Archeolegol neu Blismona am isafswm o dair blynedd.

*Bydd myfyrwyr sydd wedi sgorio llai na 60% (neu 2.1 cyfwerth) yn eu traethawd hir israddedig neu fodiwl prosiect ymchwil cyfatebol yn cael cynnig cyfweliad cyn cynnig unrhyw le.

Os oes diffyg eglurder neu os oes angen cael mewnwelediad dyfnach i addasrwydd ymgeisydd ar gyfer y rhaglen, gellir cynnal cyfweliad anffurfiol gyda'r ymgeisydd, y gellir ei gynnal trwy Skype neu dechnoleg cyfathrebu o bell arall. Bydd hyn yn rhoi cyfle i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i foddhad y panel cyfweld o'i allu i gwblhau gwaith academaidd o'r safon ofynnol yn y maes pwnc. 

Gall darpar fyfyrwyr hefyd gwneud cais am Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn erbyn modylau penodol, ynghyd a rheoliadau Prifysgol Wrecsam.

Gall myfyrwyr sydd eisoes yn astudio PGDip mewn Anthropoleg a Bioarchaeoleg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Dyniaethau Cyprus wneud cais am ‘Top-Up’ Mhres trwy statws uwch. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Rhaglen (Amy.Rattenbury@Glyndwr.ac.uk).

Ni fydd angen gwiriad DBS fel rheol. Mewn rhai amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd yn gwneud lleoliad neu brosiect ymchwil (traethawd hir) gael DBS perthnasol. Er enghraifft, os ydynt yn gweithio mewn ysgolion, ysgolion maes neu amgueddfeydd lle ellir bydd angen cysylltiad hefo plant neu bobl fregus.

Mae’r myfyriwr yn gyfrifol am ganfod yr ofyniad hefo’r sefydliad allanol perthnasol o flaen llaw ac i gysylltu â’r Tîm Gweinyddu Myfyrwyr I sicrhau bod y gwiriad yn cael ei chwblhau cyn cychwyn y lleoliad neu’r ymchwil. Mi fydd y brifysgol yn talu am unrhyw wiriadau DBS sydd eu hangen i gwblhau’r rhaglen.

 
 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir amrywiaeth o strategaethau asesiad adolygol, gan gynnwys arholiad ymarferol, portffolio, adroddiadau, cyflwyniadau llafar a phoster, logau ymchwil a dysgu. Maent wedi cael eu cynllunio i adlewyrchu anghenion byd gwaith ac i ddatblygu technolegau lle’n berthnasol.    Bydd myfyrwyr yn derbyn asesiad ffurfiannol, yn enwedig yn ystod cyfnodau ymarferol ac astudio’n unigol y rhaglen i sicrhau y gallent ddilyn eu cynnydd a datblygiad. Bydd myfyrwyr yn derbyn asesiad ffurfiannol, yn enwedig yn ystod cyfnodau ymarferol ac astudio’n unigol y rhaglen i sicrhau y gallent ddilyn eu cynnydd a datblygiad.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Bydd y cwrs yn cael ei darparu trwy ddysgu cymysg, hynny yw y bydd dysgu yn y dosbarth ac ar-lein, tiwtoriaid gwadd, tiwtorialau a gweithdai labordy. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr deithio o bell i astudio rhaglen, heb orfod byw yn Wrecsam, ac yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r rhai sydd eisiau gweithio wrth astudio. Mae pob modiwl yn cynnwys adnoddau ar-lein fel fideos, erthyglau, cwisiau, wefannau, byrddau trafod ayyb, a ganfyddir trwy’r lle modiwl ar Moodle), cyfarfodydd cymorth tiwtor a, lle mae’n berthnasol, gweithdai ymarferol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau 100 awr o weithgaredd lleoliad mewn diwydiannau perthnasol, fell: labordai, ysbytai, amgueddfeydd, ysgolion maes, sefydliad addysg neu’r heddlu. Gall lleoliadau fod yn daledig neu wirfoddol ac yn llawn amser, rhan amser neu ad-hoc, cyn belled â’u bod yn caniatáu amser digonol i gwblhau asesiadau cyn diwedd trimester dau. Nid oes gyfyngiad ar ble mae’r lleoliad ac mi anogir myfyrwyr i archwilio ystod eang o bosibiliadau, gan gynnwys rolau rhyngwladol.  

Darparir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg. Mae gan fyfyrwyr yr hawl i gyflwyno asesiadau yn y Gymraeg.  Anogir myfyrwyr hefyd i ddewis lleoliadau sydd yn cefnogi’r Gymraeg lle mae’n berthnasol ac mae modd gwneud.

 

 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Gall myfyrwyr ar y rhaglen hon symud ymlaen i weithio mewn:

 • Anthropoleg Fforensig
 • Bioarchaeoleg
 • Ysgerbydeg Dynol
 • Gwyddoniaeth Fforensig a Safle Trosedd
 • Archaeoleg Fasnachol
 • Gwaith Dyngarol
 • Amgueddfeydd a Threftadaeth
 • Gwyddoniaeth Ymchwil
 • Technoleg Labordy
 • Addysg
 • Astudio am PhD
 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer MRes Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg yw £7,950.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 
 

Manyleb y rhaglen

 Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.