Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Ar-lein, Dysgu Cyfunol, Wrecsam

Course Highlights

Agweddau Damcaniaethol

cyd-destunol, seiliedig ar dystiolaeth ac ymarferol sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles yn cael eu hystyried ar y rhaglen

Archwilio

arloesiadau a chyfeiriadau yn y dyfodol ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles.

Astudiaeth hyblyg

lle gall myfyrwyr hunan-ddewis i ddysgu wyneb yn wyneb yn y brifysgol, ar-lein, neu gyfuniad o'r ddau.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n amlwg bod sefydliadau gofal iechyd yn y DU a thu hwnt yn wynebu galwadau digynsail, ac mae gwir angen buddsoddi mewn iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles. Wrth wraidd y rhaglen unigryw hon mae'r uchelgais i roi'r wybodaeth a'r sgiliau uwch i fyfyrwyr i arwain a chefnogi unigolion, cymunedau a chenhedloedd i fyw bywydau hapusach ac iachach.

 • Mae'r rhaglen gyffrous a blaengar hon yn annog myfyrwyr i ystyried heriau iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles cyfoes a 'drwg', yn ogystal â bygythiadau sy'n dod i'r amlwg.
 • Mae'n hwyluso dull creadigol a datrys problemau o ran y maes er mwyn gwella, gwella ac ail-ddychmygu ffyrdd o weithio weithiau.
 • Mae'r rhaglen yn hyblyg, yn uchelgeisiol ac yn gefnogol, a bydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth, datblygu a gwella eu harferion, yn ogystal â gofyn cwestiynau a chydweithio.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwricwlwm cyffrous a blaengar
 • Annog creadigrwydd, myfyrio, cwestiynu a datrys problemau
 • Datblygu a gwella ymarfer drwy Ddysgu Seiliedig ar Waith
 • Briffiau asesu dilys sy'n efelychu gweithgareddau 'bywyd go iawn'
 • Opsiynau astudio hyblyg, lle gall myfyrwyr ddewis dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ar-lein, neu gyfuniad o'r ddau
 • Addysgir gan arbenigwyr ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles
Gall myfyrwyr hunan-ddewis un o dri dull o ymgysylltu â gweithgareddau dysgu'r modiwl. Mae'r rhaglen Meistr hon yn dilyn Fframwaith Dysgu Gweithredol hyblyg lle gall myfyrwyr wneud eu penderfyniad eu hunain ynghylch sut a phryd i ymgysylltu â'r gweithgareddau dysgu. Gweler ein gwybodaeth Addysgu ac Asesu am ragor o fanylion.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llawn amser yn ymgymryd â chwe modiwl ar draws y flwyddyn academaidd, gan ddewis un modiwl o'r ddau fodiwl opsiwn. Bydd y rhai sy'n ei wneud yn rhan amser yn astudio tri modiwl yn y flwyddyn gyntaf a thri yn yr ail.

MODIWLAU 

 • Cefndir a chyfarwyddiadau newydd ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles (craidd): Wrth i amgylcheddau ffisegol a chymdeithasol ddatblygu, felly hefyd yr heriau iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles a sut y gallem fynd i'r afael â hwy yn y ffordd fwyaf effeithiol. Dros y degawd diwethaf, mae bygythiadau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg i iechyd wedi bod yn faterion fel unigrwydd, llygredd yn yr aer ac anweithgarwch corfforol ac mae'r rhain yn debygol o barhau yn y ddegawd nesaf, ynghyd â bygythiadau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ac ymwrthedd gwrth-ficrobaidd. Bydd y modiwl hwn, felly, yn eang ei gwmpas ac yn flaengar o ran ei nodau a'i gwmpas. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu'n feirniadol â chefndir a chyd-destun iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles yn arwain at y presennol, yn ogystal â'u cyflwyno i ddadleuon cyfoes a'u cefnogi i ystyried cyfarwyddiadau ar gyfer yr ardal yn y dyfodol.

 • Deall ffyrdd o fyw ac ymddygiad iechyd cyfoes (craidd): I wir ddatblygu iechyd, iechyd meddwl a lles unigolion, cymunedau a chenhedloedd, mae angen dealltwriaeth gyfoethog o fodau dynol a chymdeithasau. Mae yna lawer o lensys ac offer ar gyfer deall pam mae pobl yn byw eu bywydau yn y ffyrdd y maent yn rhychwantu nifer o feysydd disgyblu. Bydd y modiwl hwn, felly, yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o ddamcaniaethau a modelau amrywiol sy'n berthnasol i ddeall ffyrdd o fyw ac ymddygiad iechyd cyfoes, gan fanteisio'n arbennig ar ddisgyblaethau seicoleg a chymdeithaseg. Bydd hefyd yn galluogi myfyrwyr i ystyried yn feirniadol sut mae'r damcaniaethau a'r modelau hyn yn cael eu cymhwyso i wahanol boblogaethau mewn gwahanol leoliadau.

 • Strategaethau ac arloesiadau ar gyfer datblygu iechyd, iechyd meddwl a lles (opsiynol): Mewn cymdeithas sy'n newid yn gyflym lle mae heriau iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles yn fwyfwy cymhleth ac yn esblygu'n barhaus, mae angen dull strategol ac arloesol. Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr sy'n ymwneud â strategaethau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes ar gyfer datblygu iechyd, iechyd meddwl a lles ar lefel unigol, cymunedol, cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd yn archwilio'r sylfaen dystiolaeth a'r agweddau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwahanol strategaethau, yn ogystal ag annog myfyrwyr i feddwl yn arloesol ac yn greadigol mewn perthynas ag iechyd, iechyd meddwl a lles gwella a hyrwyddo.
 • Iechyd, iechyd meddwl a lles mewn lleoliadau addysg (opsiynol):  Yng Nghwricwlwm Cymru 2022, nodir 'Iechyd a Lles' fel un o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (ALE). Mae'r cwricwlwm yn cyfrannu at y nodau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i ddatblygu unigolion iach a hyderus. Bydd y modiwl hwn yn archwilio pynciau iechyd, iechyd meddwl a lles fel y maent yn ymwneud â phobl ifanc yn y gymdeithas heddiw, yn ogystal ag ystyried cynnwys, dyluniad a darpariaeth yr ALE Iechyd a Lles ac archwilio addysgeg addysgu arloesol y gallai athrawon ei defnyddio i ddatblygu dysgwyr iach a hyderus.
 • Gwella arferion ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles (craidd): Mae natur iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles – sef ei fod yn delio â mater cymhleth bywydau pobl ac yn aml yn gallu cynnwys y rhai mewn cyflwr bregus – yn cyflwyno heriau penodol i ymchwilwyr o ran moeseg, dyluniadau a dulliau. Bydd y modiwl hwn yn addysgu myfyrwyr sut i ymgymryd ag ymchwil sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan gynnwys sut i gasglu a dadansoddi data a dylunio astudiaethau ymchwil moesegol gadarn. Bydd yn annog myfyrwyr i feddwl yn greadigol ac yn arloesol mewn perthynas â methodoleg ymchwil, er mwyn bod yn ystyriol o natur y maes pwnc a'r mater.
 • Dulliau ymchwil ar gyfer iechyd, iechyd meddwl a lles (craidd): Mae natur iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles – sef ei fod yn ymdrin â mater cymhleth bywydau ac iechyd pobl ac yn aml yn cynnwys pobl mewn cyflwr bregus – yn cyflwyno heriau penodol i ymchwilwyr o ran moeseg, dyluniadau a dulliau ymchwil. Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o sut i ymgymryd ag ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan gynnwys sut i gasglu a dadansoddi data a dylunio astudiaethau ymchwil moesegol gadarn. Bydd yn cefnogi myfyrwyr i fod yn greadigol ac yn arloesol mewn perthynas â methodoleg ymchwil er mwyn bod yn ymatebol i natur y maes pwnc a'r mater.


Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Bydd myfyrwyr eisoes yn meddu ar radd gyntaf gysylltiedig (2:1 neu uwch fel arfer er y derbynnir 2:2 hefyd gyda chyfweliad).

Gellir derbyn person heb radd fel ymgeisydd cyn belled â'i fod wedi dal swydd gyfrifol, am o leiaf ddwy flynedd, sy'n berthnasol i'r rhaglen o fewn y pum mlynedd flaenorol.

Rhaid i bob ymgeisydd hefyd ddangos brwdfrydedd a'r gallu i astudio ar lefel Meistr, a fydd yn cael ei asesu drwy gyfweliad yn bersonol neu ar-lein. Efallai y gofynnir iddynt hefyd ddilyn modiwl lefel 6 y Brifysgol sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio ar lefel gradd Meistr.

Nid yw cliriad DBS a gynhaliwyd gan Brifysgol Wrecsam yn ofyniad ar gyfer derbyn na symud ymlaen i'r rhaglen. Fodd bynnag, fel rhan o'r rhaglen Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith (WBL) ar gyfer un o'r modiwlau ac, yn dibynnu ar natur y WBL, efallai y bydd yn ofynnol iddynt dderbyn cliriad DBS a wneir gan Brifysgol Wrecsam neu drwy'r darparwr dysgu seiliedig ar waith a ddewiswyd ganddynt. Gallai unrhyw euogfarnau a ddatgelir gan wiriad gan y DBS olygu bod cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith penodol ar gau i fyfyrwyr.

 
 

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar y rhaglen hon drwy gyfuniad o ddulliau asesu 'traddodiadol' a 'dilys', gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, portffolios ac adroddiadau. Bydd myfyrwyr yn cael briffiau hyblyg a chyffrous ar gyfer eu hasesiadau, y gallant eu teilwra i bynciau a materion sydd o ddiddordeb. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi mewn nifer o ffyrdd gyda'u hasesiadau, gan gynnwys darparu fideos cyfarwyddyd briffio asesu, a'r gallu i gyflwyno gwaith drafft a thiwtorialau llyfrau gyda thiwtoriaid modiwl i drafod eu hasesiadau.

Dysgu ac addysgu

Mae'r rhaglen Meistr hon yn dilyn Fframwaith Dysgu Gweithredol hyblyg lle gall myfyrwyr wneud eu penderfyniad eu hunain ynghylch sut a phryd i ymgysylltu â'r gweithgareddau dysgu. Cyflwynir y cynnwys ar gyfer pob modiwl yn wythnosol mewn ystafell ddosbarth (dydd Gwener), sef sain a fideo wedi'i recordio. Mae'r recordiadau ar gael ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) i bob myfyriwr, ochr yn ochr ag astudio dan gyfarwyddyd. Gall myfyrwyr hunan-ddewis un o dri dull o ymgysylltu â gweithgareddau dysgu'r modiwl:

 • Opsiwn 1: Dysgu ar-lein; myfyrwyr yn dysgu'n llwyr ar-lein yn eu hamser eu hunain drwy wylio recordiadau'r sesiynau ystafell ddosbarth a chymryd rhan yn yr astudiaeth dan gyfarwyddyd. Dyma'r opsiwn gorau i fyfyrwyr nad ydynt ar gael ar ddydd Gwener fynychu'r sesiynau byw.
 • Opsiwn 2: Dysgu cyfunol; myfyrwyr yn dysgu drwy fynychu rhai o'r sesiynau dosbarth yn fyw ac eraill drwy wylio'r recordiadau a chymryd rhan yn yr astudiaeth dan gyfarwyddyd yn eu hamser eu hunain. Dyma'r dewis gorau i fyfyrwyr sy'n gwybod y gallant fynychu rhai, ond nid pob un o'r sesiynau byw.
 • Opsiwn 3: Dysgu byw; myfyrwyr yn dysgu'n llwyr drwy fynychu'r sesiynau dosbarth ar ddydd Gwener ac ymgysylltu â'r astudiaeth dan gyfarwyddyd yn eu hamser eu hunain. Dyma'r dewis gorau i fyfyrwyr sydd am ddysgu byw yn yr ystafell ddosbarth allu gwneud hynny.

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau cyfnod sefydlu (ar y campws neu ar-lein) cyn i'r rhaglen ddechrau, lle bydd y strategaeth dysgu ac addysgu yn cael ei hesbonio'n fanylach. Bydd tiwtor personol hefyd yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr wrth gwblhau'r rhaglen, a fydd yn helpu i'w harwain gyda'u datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol, ac yn cyfeirio at gymorth pellach os/pan fo angen.

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Byddai myfyrwyr yn gallu mynd ymlaen, neu ddatblygu eu gyrfaoedd, mewn meysydd fel y canlynol:

 • Hybu iechyd
 • Atal afiechyd
 • Gwella iechyd
 • Datblygu iechyd cymunedol
 • Asesu a chadw golwg ar iechyd a lles y boblogaeth
 • Nodi argyfyngau iechyd y cyhoedd a chynllunio ar eu cyfer
 • Nodi heriau a pheryglon iechyd mewn lleoliadau allweddol
 • Ymchwil yn ymwneud ag iechyd
 • Addysg gysylltiedig ag iechyd
 • Datblygu polisi cyhoeddus/iechyd meddwl
 • Comisiynu, darparu a gwerthuso gwasanaethau iechyd
 • Lleihau anghydraddoldebau iechyd
 • Cysylltu gweithio, mordwyo gofal, presgripsiynu cymdeithasol
 • Eiriolaeth

Ar hyn o bryd, gall graddedigion weithio neu fynd ymlaen i weithio mewn llawer o wahanol leoliadau, gan gynnwys llywodraeth leol neu genedlaethol, y trydydd sector, neu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Fel arall, efallai y bydd myfyrwyr am ddatblygu eu menter gymdeithasol eu hunain ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a/neu les.

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.