Tystysgrif Ôl-raddedig Tystysgrif Ôl-raddedig Nyrsio Brys

female nursing on a word with a mask and gloves on

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (RhA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Wedi'i ddatblygu

gyda'n partneriaid clinigol lleol gan y GIG

10 uchaf

yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn, 2024)

Addysg efelychu

mewn amgylchedd uchel-ffyddlondeb gydag efelychu ac uwch ddarlithwyr technolegol i ddarparu addysgu cyfoes

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Nyrsio Brys yn ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn y lleoliadau Argyfwng a gofal brys.

Bydd y rhaglen hon yn:

 • Darparu cwrs a fydd yn rhoi hyder a chymhwysedd i chi ddarparu gofal i ystod eang o gleifion a fydd yn cyflwyno lleoliad gofal Brys neu Frys
 • Rydym wedi datblygu'r rhaglen drwy wrando ar y rhan fwyaf o'r iau i'r rhan fwyaf o aelodau blaenllaw'r timau gofal brys a sicrhau bod cynnwys y cwrs a dyluniad y cwricwlwm yn adlewyrchu hynny

Prif nodweddion y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Strwythur rhaglen yn seiliedig ar ddamcaniaeth 50% a 50% o ymarfer wedi'i rannu mewn oriau rhaglen.
 • Mae asesu dysgu ymarfer drwy bortffolio o dystiolaeth yn caniatáu ichi ddangos eich dilyniant yn ymarferol.Efelychiad ffyddlondeb uchel ac isel drwyddi draw.
 • Addysgu a ddarperir gan arbenigwyr maes pwnc gydag arferion cyfredol ac arweinydd rhaglen sy'n nyrs frys ac yn ymarferydd nyrsio uwch sy'n gweithio yn y GIG.
 • Tîm y rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y Brifysgol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r tri modiwl craidd lefel 7 craidd wedi'u cynllunio i wella'ch gallu i ddarparu gofal brys o safon aur i'r cleifion yn eich gofal.

 • Nyrsio brys Rhan Un - Agwedd ABCDE at ofal cleifion.
 • Nyrsio brys Rhan Dau – Poly-trauma, Gofal Prehospital, Ystafell Resuscitation, gofalu am y plentyn a'r person ifanc, gofalu am y person hŷn, iechyd meddwl, cynllunio trychinebau.
 • Ansawdd a gwella gwasanaethau Nyrs argyfwng – ymarfer proffesiynol, llywodraethu yn y lleoliad brys, gwella ymarfer a darparu gwasanaethau

Gofynion mynediad a gwneud cais

 • Wedi'i gofrestru gyda'r NMC.
 • Dwy flynedd o brofiad cofrestru ar ôl cofrestru yn y lleoliad argyfwng neu ofal brys.
 • Bydd DBS yn rhan o'r GIG

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

Addysgu ac Asesu

 • Dull cyfunol
 • Addysg efelychu mewn amgylchedd uchel-ffyddlondeb
 • Realiti rhithwir ac ymgolli
 • Wyneb yn wyneb
 • Ystafell Ddosbarth
 • Wyneb i Waered Uwchraddio
 • Asesiad drwy ddatblygu portffolio, OSCEs a chyflwyniad poster i ddangos gwelliant ansawdd/gwasanaeth

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 

Rhagolygon gyrfaol

 • Myfyrwyr i gyd yn gweithio yn y GIG
 • Wedi’i heilio gan y bwrdd Iechyd neu'r Ymddiriedolaeth GIG
Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig Nyrsio Brys yw £2,432.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Wedi'i ariannu gan y GIG.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.