Astudiodd Cara Baker Droseddeg a chyfiawnder troseddol a chwblhaodd TAR hefyd

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dod i Brifysgol Wrecsam? 

Ro'n i'n fam sengl i un plentyn. Bûm hefyd yn gweithio gydag oedolion ifanc a gafodd anawsterau iechyd meddwl dwys  

Beth ddewisaist ti Prifysgol Wrecsam? 

Oherwydd y lleoliad. Roeddwn i'n gallu parhau i weithio a bod yn fam tra'n rhoi gwell cyfleoedd i mi fy hun mewn gyrfa oedd yn talu'n dda.  

Sut awyrgylch oedd o gwmpas y campws? 

O'n i wastad yn ffeindio fe'n gyfeillgar. Roedd digon yn digwydd o amgylch y campws i gymryd rhan. Fe wnes i fwynhau digwyddiadau'r gymdeithas Troseddeg yn arbennig.  

Beth wnest ti fwynhau fwyaf am dy gwrs? 

Ro'n i wrth fy modd gyda'r modiwl seicoleg. Roedd yn un o'r rhai mwyaf defnyddiol o ran fy ngyrfa. Mae gallu cymhwyso damcaniaethau ymddygiad i bobl wedi fy helpu i hwyluso perthnasoedd gweithio positif.  

Sut oedd y gefnogaeth?  

Byddaf yn ddiolchgar am byth i'm darlithoedd am y gefnogaeth a roddwyd, roeddwn yn gallu gweithio o gwmpas bod yn fam, ac yn gweithio'n amser llawn i gwblhau gradd amser llawn. Roedd fy mentor traethawd hir yn caniatáu i mi ddod â fy mab i fy holl sesiynau un-i-un ac fe'i croesawodd gyda breichiau agored. Roedd hyn yn gwneud yr holl broses gymaint yn fwy cyraeddadwy i mi. 

Sut ydych chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Wrecsam? 

Trwy astudio yn Wrecsam, enillais y cymwysterau yr oeddwn eu hangen i wneud cais i'r Gwasanaeth Prawf. Y tu hwnt i hynny, gwnes i ffrindiau oes go iawn y gallaf gydweithio â nhw yn fy ngyrfaoedd gwaith ac is-vera.   

Sut gwnaeth dy amser ym Mhrifysgol Wrecsam dy baratoi ar gyfer byd gwaith? 

Cefais sawl cyfle i siarad â gweithwyr proffesiynol amrywiol a roddodd gipolwg cadarnhaol iawn i mi ar sut beth yw bywyd y tu mewn i wahanol rolau cyfiawnder troseddol.  

Beth ydych chi wedi'i wneud ers graddio/beth mae eich swydd bresennol yn ei gynnwys? 

Ar ôl graddio, es i ymlaen i gwblhau cwrs TAR hefyd yn Wrecsam. Wedyn ymunais â'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol fel Swyddog Prawf Dan Hyfforddiant. Cefais fy leoli ym Mae Colwyn lle hyfforddais am 15 mis yn ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 mewn Astudiaethau Prawf yn ogystal ag ail isradd mewn Cyfiawnder Cymunedol. 

Gwnes i radd Meistr mewn Troseddeg gan ganolbwyntio ar effaith cynghrair therapiwtig a dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau gyda throseddwyr rhyw.  

 Yn Ionawr 2021 gadewais y gwasanaeth prawf i gymryd swydd o gydlynydd y rhaglen a darlithydd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Y Rhyl. Yma rwy'n gyfrifol am holl ddysgwyr gwasanaethau cyhoeddus, cyflawni, a chydymffurfio o lefel 1 i 3 ynghyd â thîm o diwtoriaid. Yma dwi'n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl ifanc. Yn enwedig gyda'r grŵp o bobl ifanc ddylai fod ym mlwyddyn 11 ond sydd ddim yn yr ysgol am wahanol resymau.  

Beth fu uchafbwyntiau eich gyrfa hyd yma?  

Roedd cymhwyso fel Swyddog Prawf yn foment falch iawn i mi.  

Sut gwnaeth astudio yn Wrecsam eich helpu chi?  

Heb gael mynediad lleol at fy ngradd israddedig, ni