Grŵp Dylunio, Optimeiddio, Gweithgynhyrchu  Ac Efelychu Mecaneg Cyfrifiannu (COMMANDO)

Mae grŵp ymchwil CoMManDO yn rhychwantu diddordebau ymchwil ym mhob math o fecaneg gyfrifiadol: gan gynnwys dylunio; cynrychiolaeth geometreg; mecaneg solet, dynameg hylif a meddalwedd dadansoddi aml-ffiseg; CAD / CAM; efelychu gweithgynhyrchu; dylunio optimeiddio a dulliau optimeiddio.

Mae ein themâu ymchwil yn ymdrin ag efelychu a dadansoddi gan gynnwys rhyngweithio strwythur hylif, mecaneg blinder a thorri, a dynameg system; a dulliau cyfrifiadol gan gynnwys datblygu a chymhwyso algorithm, deallusrwydd cyfrifiadol ac optimeiddio.

Mae aelodau grŵp ymchwil CoMManDO yn defnyddio'r pecynnau meddalwedd Abaqus, Catia V5, Isight, Ansys ac ANSYS FLUENT.

Rydym yn cymhwyso ein hymchwil i lawer o sectorau diwydiant o awyrofod a bio-fecaneg i niwclear, rheilffyrdd a strwythurau morol ac alltraeth.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid ymchwil ym Mhrifysgol Monash; Prifysgol Ulster; Prifysgol Dechnegol Wladwriaeth Bauman Moscow; TU Dresden; a Phrifysgol Samara.

Digwyddiadau

Mae'r gweithdy CoMManDO sydd ar ddod yn cael ei gynnal 27-28 Mehefin 2024. Mae pob sesiwn yn hybrid ac yn agored i gydweithwyr ymchwil y Brifysgol, ymchwilwyr gwadd, partneriaid ymchwil a chydweithwyr o'n sefydliadau cyfagos. 

Isod mae trosolwg o'r sesiynau a drefnwyd. Cysylltwch â researchoffice@wrexham.ac.uk i ofyn am ffurflen archebu.

Dydd Gwener 28 Mehefin 2024

Rhannu Gwybodaeth Cymuned Arsylwi'r Ddaear

Sesiwn 1

Cyflwyniad i Planet Lab a'r cyfleoedd i fyd academaidd Cymru, Astudiaethau Achos gan rai sydd eisoes yn defnyddio data Planet Labs.

Sesiwn 2 

Astudiaeth Achos: Adfer ar ôl Llifogydd

Sesiwn 3 

 Astudiaethau Achos gan ddefnyddwyr presennol data Planet Labs, Datblygu cydweithrediadau yn y dyfodol. 

Dydd Gwener 28 Mehefin 2024

Sesiwn 1

Sut mae gwella dyfyniadau o'n papurau a metrigau ymchwil eraill?  
Beth yw "Mynegai H", beth yw dewis "da" o gyfnodolyn, ac yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) sut mae papur 2* neu 3* yn wahanol i bapur 4*?

Sesiwn 2 
Y Bawen: Trafodaeth Partneriaeth Rhwydwaith Peirianneg Bangor, Aberystwyth a Wrecsam


Y BAWEN yw menter newydd Canolbarth a Gogledd Cymru i gyfuno talentau a sgiliau peirianneg prif brifysgolion Canolbarth a Gogledd Cymru. 

Sesiwn 3 
Prosiect MOVE-IT

 
Yr ysbrydoliaeth ar gyfer MOVE-IT oedd y cwestiwn ynghylch sut i bontio o ddefnyddio cerbydau tanwydd ffosil i gerbydau trydan. Ysgogwyd y cymhelliant i newid gan yr agenda Sero Net, ond mae llawer o ffactorau eraill y dylid eu hystyried.

Sesiwn 4
Cymrodoriaeth AU Ymlaen ac aelodaethau proffesiynol a siartredig eraill

Mae aelodaeth a chydnabyddiaeth broffesiynol yn rhan bwysig o ddatblygiad gyrfa fel academydd.  Mae'n cefnogi eich datblygiad proffesiynol, a'ch statws proffesiynol yn y gymuned academaidd a diwydiannol..

Isod mae trosolwg o'r sesiynau a drefnwyd. Cysylltwch â researchoffice@wrexham.ac.uk i ofyn am ffurflen archebu.

 

Prosiectau ymchwil

Ymhlith y pynciau lle mae CommanDo wedi cynnal ymchwil yn ddiweddar mae efelychu NDT uwchsain o gyfansoddion â rhanbarthau o ddifrod; modelu ac efelychu effeithiau cyrydiad a garwedd arwyneb ar fywyd blinder; datblygu algorithm optimeiddio wedi'i gymhwyso i ddylunio MEMS; a chyfaint y modelu hylifol o lif ffilm denau gludiog a di-Newtonaidd.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ymchwil yn y meysydd a ganlyn: MEMS (Systemau Micro-Electro-Fecanyddol); lle; a heriau dylunio bio-feddygol.

Mae meysydd o ddiddordeb parhaus mewn cymhwyso algorithmau esblygiadol a modelau dirprwyol i systemau peirianneg fecanyddol; dadansoddiad hylif / solid / gwres / electromagnetig cypledig gan ddefnyddio technegau cyd-efelychu; dadansoddiad o ddeunydd strwythuredig newydd; dadansoddiad cyfrifiadol o brosesau gweithgynhyrchu a metroleg; a modelu geometreg gyfrifiadol.

 

Content Accordions

 • Digwyddiadau yn y gorffennol

  Cynhadledd CoMManDO 

  27-28 Ebrill 2023 

  Cyhoeddiad cyntaf 

  Mae Canolfan Ymchwil CoMManDO yn gwahodd ymchwilwyr o bob rhan o'r Brifysgol, ein hymwelwyr ymchwil a'n cydweithwyr, a chydweithwyr o'n sefydliadau cyfagos, i gymryd rhan yn ein Cynhadledd. 

  Mae gan Ganolfan Ymchwil CoMManDO yr amcan o gynyddu ansawdd ac effaith ein allbwn ymchwil.  Ein nod yw cefnogi hyn drwy'r gynhadledd, drwy adeiladu cymuned o amgylch y pynciau STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg) drwy ddarparu fforwm lle gall cydweithwyr rannu eu hymchwil a'u profiad, a chefnogi ei gilydd i wella.   

  Galw am bapurau 

  Bydd y gynhadledd yn anffurfiol iawn, a bydd papurau'n cael eu "hadolygu gan gymheiriaid" yn unig yn yr ystyr hen ffasiwn o "gael ei darllen" a'i thrafod gan gynulleidfa.  O ystyried hynny, rydym yn awgrymu eich bod yn cyflwyno gwaith ar y gweill, ac yn arbed eich gwaith gorffenedig ar gyfer cyhoeddiad cyfnodolyn. 

  Gweithdy a Chynhadledd 

  Bydd y gynhadledd yn dechrau am 11yh ar 27 Ebrill gyda gweithdy ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar ar "Ysgrifennu Papurau Academaidd a Chyflwyno mewn Cynadleddau".  Bydd disgwyl i fynychwyr y gweithdy ddod â phapur y gynhadledd a'u sleidiau cyflwyno i weithio arno fel rhan o'r digwyddiad. 

  Gwahoddir ymchwilwyr mwy profiadol i fynychu'r sesiynau cyflwyno, a fydd yn dechrau yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, ac yn parhau ar 28 Ebrill.   

  Ochr yn ochr â'r prif sesiynau cyflwyno, bydd nifer o sesiynau cymorth ac adborth byr un-i-un gydag ymchwilwyr gyrfa gynnar.   

  Cofrestrwch eich diddordeb 

  Cofrestrwch ar y Eventbrite hwn i fynychu pob un neu ran o Gynhadledd CoMManDO.   

  Llenwch y Ffurflen hon i gofrestru eich diddordeb mewn mynychu a/neu gyflwyno yn sesiynau amrywiol y digwyddiad.  Mae llefydd yn gyfyngedig ar gyfer y gweithdy, gyda 40 lle ar gael.  Mae union amseriadau ar gyfer rhan olaf y rhaglen yn dibynnu ar rifau cofrestru.   

  Darlith Gyhoeddus gyda'r Nos 

  Bydd darlith allgymorth cyhoeddus o'r enw "Who need the Higgs boson?" yn cael ei rhoi gan Dr Vincent Smith, Prifysgol Bryste, ar noson 27 Ebrill, a fydd yn cael ei noddi gan y Sefydliad Ffiseg, Cymru ac sydd wedi'i gofrestru ar wahân ond bydd croeso i fynychwyr y gynhadledd fod yn bresennol.  

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro Alison McMillan drwy a.mcmillan@glyndwr.ac.uk. 

  Who needs the Higgs boson? – Cofrestrwch

  Mae pob dinesydd o Orllewin Ewrop yn talu £2 y flwyddyn ar gyfartaledd i CERN. Rydym yn rhoi ein diolch diffuant i chi, ac yn gyfnewid, rydym wedi gwneud nifer o ddarganfyddiadau mewn ffiseg Gronynnau Elfennol, gan gynnwys boson Higgs, darn allweddol yn y pos a elwir yn y Model Safonol. Bydd y sgwrs yn disgrifio darganfod yr Higgs, tua 50 mlynedd ar ôl iddo gael ei gynnig yn ddamcaniaethol. 

  Bydd lluniaeth yn cael ei weini yn y cyntedd i'r Brif Dderbynfa o 17:30 ymlaen. 

  Noddir y ddarlith allgymorth cyhoeddus hon gan Sefydliad Ffiseg Cymru. 

   


  CoMManDO Seminar Ymchwilwyr
  3Tydd o Dachwedd, 2022, 11:00 – 18:15
  Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Adeilad Regent Street, Ystafelloedd R25 a R21

  Mae Seminar yr Ymchwilwyr yn dod ag ymchwilwyr ym meysydd peirianneg, gwyddorau ffisegol a thechnoleg ynghyd yn ogystal â chyfraniadau trawsddisgyblaethol. Bydd y mynychwyr a'r cyflwynwyr yn fyfyrwyr ymchwil ôl-radd neu'n ymchwilwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ein prifysgolion agosaf, a'n cydweithwyr a'n Hathrawon Gwadd.

  Mae'r cyflwyniadau'n cynnwys darlith westai gan Scott Vaughan, Athro Gwadd RAEng a fydd yn siarad am yrfaoedd a datblygiad personol, gan dynnu ar esiampl ei yrfa ei hun mewn peirianneg awyrofod ac fel peilot prawf. Bydd Dr Rob Bolam yn disgrifio prosiect FAST Fan, bydd Dr Simon Middleburgh yn disgrifio gwaith y Sefydliad Dyfodol Niwclear ym Mangor, bydd yr Athro Raj Nangia yn siarad am awyrennau Hydrogen Hylifol, a bydd yr Athro Rhys Jones AC yn cyflwyno canlyniadau ymchwil ynghylch gwydnwch a niweidio gallu dur. Rhoddir cyflwyniadau trawsddisgyblaethol am brosiect trafod parhaus, "Er Rhyddhad i'n Planed".

  Cofrestrwch eich presenoldeb.

  Mae nifer fach o slotiau cyflwyno byr ar gael: os hoffech roi cyflwyniad, cysylltwch â'r Athro McMillan yn uniongyrchol ar a.mcmillan@glyndwr.ac.uk.

 • Cyhoeddiadau

  Ali, K., et al. "Composite repairs to bridge steels demystified." Composite Structures (2016).

  McMillan, A. J. and Holeczek, K., "Explicit Finite Element Modelling as a Development Tool for New Ultrasound Testing Methodologies for Detection and Characterization of Porosity and Defects in Composites," Materials Performance and Characterization, Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 78-98

  Miah, Md Salim, et al. "Thin film flow on a vertically rotating disc of finite thickness partially immersed in a highly viscous liquid." Chemical Engineering Science 143 (2016): 226-239.

  Ali, K., Peng, D., Jones, R., Singh, R. R. K., Zhao, X. L., McMillan, A. J., and Berto, F. (2016) Crack growth in a naturally corroded bridge steel. Fatigue Fract Engng Mater Struct, doi:

  Bracken, C., et al. "Quasi-optical analysis of a far-infrared spatio-spectral space interferometer concept." Infrared Physics & Technology 77 (2016): 171-178.

  C. Bracken ; C. O'Sullivan ; A. Donohoe ; A. Murphy ; G. Savini, et al. " Optical and quasi-optical analysis of system components for a far-infrared space interferometer ", Proc. SPIE 9362, Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications VIII, 93620N (March 14, 2015); doi:10.1117/12.2076385;

  McMillan, Alison J. "Material strength knock-down resulting from multiple randomly positioned voids." Journal of Reinforced Plastics and Composites 31.1 (2012): 13-28.

  McMillan, A. J., C. Monroy Aceves, and M. P. F. Sutcliffe. "Moderate energy impact analysis combining phenomenological contact law with localised damage and integral equation method." International Journal of Impact Engineering 43 (2012): 29-39.

  Trafodion Cynhadledd wedi'u golygu gennym ni

  http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/richard-day-and-sergey-reznik/advanced-composite-materials-and-technologies-for-aerospace-applications/paperback/product-20214156.html


  http://www.lulu.com/shop/richard-day-and-sergey-reznik/advanced-composite-materials-and-technologies-for-aerospace-applications/paperback/product-21635696.html

Cysylltwch â ni

Yr Athro Alison McMillan

Ffôn - 01978 294418; 07850 725880

E-bost - a.mcmillan@glyndwr.ac.uk