Os colloch chi unrhyw un o ddarlithoedd Sgyrsiau Glyndwr, gallwch ddal i fyny yma.

Adsefydlu Cardiaidd: A yw Ychydig Bach o Anogaeth yn Ddigon?

Dr Chelsea Batty

Ddechrau mis Mai, cyflwynodd Dr Chelsea Batty, Darlithydd Ymarfer Corff a Ffisioleg Chwaraeon ddarlith hynod hygyrch ar adsefydlu cardiaidd. Dechreuodd Chelsea drwy amlinellu beth mae adsefydlu cardiaidd yn ei olygu, yn ogystal â siarad am y canllawiau a’r safonau cyfredol ar gyfer arferion gorau. Arweiniodd Chelsea ni wedyn ar daith ymchwil ddiddorol, gan nodi’r diffyg tystiolaeth a chywirdeb pryderus yn y rhan fwyaf o astudiaethau, h.y., mae ymchwil yn canfod na all y rhan fwyaf o dimau adsefydlu cardiaidd ragnodi’r dos cywir o ymarfer corff i gleifion, ac nid yw cleifion yn gwneud ymarfer corff am y cyfnod cywir nac am y dwysedd a argymhellir. 

Soniodd Chelsea am ymchwil bersonol lle’r oeddent wedi ceisio datblygu’r dystiolaeth ymchwil, ond unwaith eto, canfuwyd nad oedd y cleifion adsefydlu cardiaidd wedi gwella eu ffitrwydd yn glinigol. Roedd yr ymchwilwyr yn monitro’r cleifion ac yn rhoi anogaeth ar lafar ar gyfer hanner y sesiynau ffitrwydd, ond nid oeddent yn ymwybodol o sut aeth hanner arall y sesiynau ac felly ni allent fod yn siŵr bod y cleifion yn ymarfer yn gywir. 

Gofynnodd y gynulleidfa rai cwestiynau diddorol am ffitrwydd ac ymarfer corff ar ôl y ddarlith, ac un o’r negeseuon allweddol oedd y dylai pawb fod yn gwneud mwy o ymarfer corff ac ar y dwysedd cywir ar gyfer gwelliannau ffitrwydd sy’n ystyrlon yn glinigol.

Diolch i Chelsea am ddarlith oleuedig! Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â Chelsea yn Chelsea.batty@glyndwr.ac.uk. 

Chelsea Batty Trawsgrifiad


Tai Gweithwyr Fictoraidd - Datblygiad yr Is-ddeddf Tai Teras

Ddiwedd mis Mawrth cyflwynodd Dr Gareth Carr, Uwch Ddarlithydd mewn Amgylchedd Adeiledig, ddarlith gyhoeddus ar dai teras gweithwyr Fictoraidd. Agorodd yr Athro Richard Day y ddarlith, sef y PVC i Ymchwil, dwy amlinellu angerdd Gareth at ymchwil a phwysigrwydd yr hyn a allai ymddangos fel pwnc anghyfarwydd. 

Dechreuodd Gareth y ddarlith gyda trosolwg cyfareddol o lysoedd Oes Fictoria a sut y cafodd y rhain eu creu i gartrefu'r tlotaf o'r boblogaeth a aeth yn sâl wedyn o'r amodau cyfyng ac afiechydon yn aml, gan arwain at farwolaethau uchel ymysg y tlodion gwaith. Arweiniodd hyn at gyflwyno is-ddeddfau graddol, gan osod safonau ychydig yn well i adeiladwyr tai ddilyn a fyddai'n gwella'r goleuadau a'r awyru ar gyfer rhentwyr. 

Fe wnaeth Gareth barhau i sôn am rai o'r penseiri ac adeiladwyr tai adnabyddus, sef, Richard Owens, a adeiladodd hanner Lerpwl yn ôl pob tebyg! Roedd gan y Cymry law hanfodol wrth greu'r strydoedd teras yn Lerpwl heddiw, yn ogystal â llawer o adeiladau cyhoeddus eraill fel capeli, ysgolion, a chanolfannau cymunedol.

Dangoswyd rhai o enwau braidd yn amheus adeiladwyr tai'r ganrif honno i'r gynulleidfa (meddyliwch Honest Tom a Bob y Liar!), ochr yn ochr â rhai trwyddedu creadigol o enwi strydoedd (ar ôl eu plant). Daeth Gareth â'r sylw yn ôl i Wrecsam a gorffen y ddarlith gyda llun o helfa wy pasg - hen ddrws i lys Fictoraidd yma yn Wrecsam. Cysylltwch â Gareth os oes gennych unrhyw gwestiynau, g.carr@glyndwr.ac.uk.

GC Trawsgrifiad Mawrth


Syrffio Tonnau o Atebolrwydd Tosturiol o fewn Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 

Dr Tegan Brierley-Sollis

Ddechrau mis Mawrth, rhoddodd Dr Tegan Brierley-Sollis, Darlithydd mewn Plismona a Dulliau Trawma-Gwybodus ddarlith ar ddiwylliant trawma-gwybodus mewn sefydliadau. Agorodd yr Athro Claire Taylor, Dirprwy Is-Ganghellor, y ddarlith gyda chanmoliaeth uchel i Tegan a'i hymroddiad i drawsnewid mannau i fod yn wybodus am drawma.  

Dechreuodd Tegan y ddarlith drwy ddisgrifio ei stori ei hun, a arweiniodd at archwiliad o'r termau allweddol ynghylch trawma a pherthynas therapiwtig. Dywedwyd bod darparwyr gwasanaethau yn aml yn sefydlu perthnasoedd therapiwtig gyda'r ieuenctid sy'n ymwneud â chyfiawnder yn eu gofal trwy ddarparu'r amodau craidd sydd eu hangen, megis parch cadarnhaol, didwylledd, ac empathi.  

Bu Tegan yn sôn wedyn am rai o ganfyddiadau eu hastudiaeth ymchwil, ac yn rhannu ambell ddyfyniad gan y bobl ifanc gafodd eu cyfweld. Trwy ddangos yr amodau craidd yn ystod y cyfweliad, roedd hi'n amlwg bod y bobl ifanc yn teimlo eu bod yn gallu rhannu rhai o'u straeon trawma.  

Gan ddefnyddio trosiad o sefydliad fel organeb byw sy’n anadlu, amlinellodd Tegan drawma ficeraidd a sefydliadol, a allai ddigwydd pe na bai'r diwylliant cywir wedi'i wreiddio o fewn sefydliadau sy'n gweithio gydag unigolion a straeon trawmatig.   

Daeth y ddarlith i ben gyda llawer o gymeradwyaeth a chwestiynau, a'r rhai mwyaf perthnasol yw: beth fyddwn ni'n ei wneud nesaf? Atebodd Teagan, 'paid â bod ofn trio pethau newydd... a byddwch yn garedig bob tro'. Os na chawsoch chi fyth gyfle i ofyn eich cwestiwn, cysylltwch â Tegan drwy’r cyfeiriad e-bost: Tegan.brierley-sollis@glyndwr.ac.uk 

Trawsgrifiad


Newid yn yr Hinsawdd, Nwy Rwsia a Biliau Ynni: Storm Berffaith

David Sprake

Cyflwynodd David Sprake, Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy, sgwrs ym mis Ionawr am ynni a’r newid yn yr hinsawdd yn y DU. Gallwch fod wedi clywed pin yn disgyn yn y ddarlithfa wrth i David amlinellu ffeithiau trawiadol am sut y mae biliau trydan yn cael eu cynhyrchu, a faint o garbon deuocsid y mae gwledydd eraill yn ei gynhyrchu.

Dechreuodd David y ddarlith trwy amlinellu’r newid yn yr hinsawdd a sut yr oedd hyn wedi digwydd, gan ganolbwyntio ar garbon deuocsid a’r effaith yn sgil nwyon tŷ gwydr. Fe aeth ati wedyn i ddangos i ni sut y mae carbon deuocsid yn cynyddu, ers dyfodiad diwydiant yn arbennig. Yn dilyn hynny, cyflwynodd David wahanol fathau o ddulliau cynhyrchu ynni i’r gynulleidfa, ynghyd â manteision ac anfanteision bob un ohonyn nhw, gan ffafrio adnoddau ynni adnewyddadwy’n bennaf, ynghyd â disgrifio costau cychwynnol rhoi hyn ar waith. 

Fe arweiniodd hyn at sôn am gyfarfodydd COP, ym mhle bydd arweinwyr y byd yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael â her y Newid yn yr Hinsawdd, gyda rhagor o dystiolaeth weledol amlwg yr ymddengys nad oes fawr ddim wedi newid ers y cyfarfod cyntaf ym 1995.

Fe gafwyd trafodaeth fywiog ar ôl y ddarlith, gyda llawer o gwestiynau gwych yn cael eu gofyn i David, oedd wedi paratoi’n drylwyr ar eu cyfer! Ond os na chawsoch chi’r cyfle i ofyn eich cwestiwn, neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ef trwy anfon neges at d.sprake@glyndwr.ac.uk.

Trawsgrifiad DS


Ydy hi'n ormod i'w ofyn? Mae peirianneg yn creu'r seilwaith sy'n galluogi gwareiddiad: sut ddylai  Peirianneg ymateb i heriau Newid yn yr Hinsawdd i gadw ein bodolaeth barhaus?

Yr Athro Alison McMillan

Alison standing in front of the screen of her talk

Rhoddodd Yr Athro Alison McMillan, sef Athro Technoleg Awyrofod, sgwrs ar Ragfyr y 1af am Beirianneg Pontio, a’r modd y mae pob un ohonom yn gyfrifol am feddwl am sut i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Cychwynnodd Alison y ddarlith trwy roi’r cyd-destun, gan drafod y modd y dylem ni, gyda’n hamryw wahaniaethau, weithio gyda’n gilydd i ddatrys y problemau mawr hyn yn ein cymdeithas. Fe aeth ymlaen wedyn i amlinellu sut mae’r sawl sydd mewn grym yn marchnata a chyfathrebu atebion posibl i’r problemau yn sgil carbon deuocsid a’r newid yn yr hinsawdd.

Cyflwynir y cysyniad o Beirianneg Pontio, sef dylunio newidiadau o safbwynt ffordd o fyw pobl a’r modd y defnyddiwn beiriannau, gydag enghreifftiau o bontio o un math o drafnidiaeth gyhoeddus i un arall, wrth gyflawni newidiadau o ran isadeiledd ar raddfa fawr. Daw sgwrs Alison i ben gydag atodiad diddorol iawn am y problemau posibl yng nghyswllt mabwysiadu hydrogen fel prif ffynhonnell tanwydd, sy’n egluro’r angen i ni fynd yn ôl i ble’r oeddem ni a gweithio gyda’n gilydd i ganfod atebion hirdymor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ddarlith, e-bostiwch Alison yn a.mcmillan@glyndwr.ac.uk 

 Trawsgifiad AM 01.12.22


A all y byd academaidd ychwanegu gwerth at BBaChau (busnesau bach a chanolig) a busnesau mawr? Rôl y Brifysgol fodern wrth gefnogi busnesau gyda datrysiadau technoleg Ffotoneg uwch. 

Yr Athro Caroline Gray.

Rhoddodd yr Athro Caroline Gray OBE, Athro Menter, Ymgysylltu, a Throsglwyddo Gwybodaeth ddarlith hynod ddiddorol ym mis Hydref am sut y gall prifysgolion helpu’r diwydiant ffotoneg i ddatblygu a chyflawni eu nodau.

Amlinellodd Caroline effeithiau cadarnhaol partneriaeth grŵp ymchwil y Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE), a oedd yn gydweithrediad rhwng pedair prifysgol yng Nghymru. Rhoddodd Caroline hefyd rai enghreifftiau o astudiaethau achos o sut mae’r CPE wedi helpu busnesau i arloesi, megis cyfrif llechi ar gyfer Slate Wales, arysgrifio codau QR ar Ddiemwntau ar gyfer Diamond Centre Wales, a thechnegau sterileiddio UV ar gyfer Space Republic.

Os ydych chi yn y diwydiant ffotoneg ac opteg ac angen cymorth i arloesi neu wireddu eich syniadau neu eu troi’n gynhyrchion hyfyw, cysylltwch â Caroline yn The Optic Centre i drafod eich anghenion c.gray@glyndwr.ac.uk.

Trawsgrifiad


'Rose West ar y stondin: dyfarniadau hygrededd mewn treialon troseddol' gyda Dr Caroline Gorden

"Bydd y ddarlith hon yn gwneud i chi ystyried euogrwydd a dieuogrwydd mewn ffordd wahanol, ac efallai y byddwch yn dechrau pendroni ai'r gwir yw'r hyn y cytunwyd arno, nid yr hyn sydd."

 


Pris peint? A all polisi alcohol Cymru wneud daioni? gyda Dr Wulf Livingston.

"Yn debig iawn i'r ffordd yr oedd Llywodraeth yr Alban eisiau arddangos eu heffaith eu hunain yn y byd gydag isafbrif uned, gallwch weld bod Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth i'w hagenda llesiant ei hun trwy'r isafbrif prisio uned."