Rachel Byron

Uwch Ddarlithydd mewn Iechyd Meddwl

Picture of staff member

Cyn ymuno â PW mae'r Rachel yn gweithio am nifer o flynyddoedd ym maes iechyd meddwl a lles, gan gychwyn mewn gwasanaethau Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol, ac yna symud i ddatblygiad iechyd cymunedol a Gwasanaethau Darparwyr Iechyd Cyhoeddus. Mae hi wedi gweithio ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, ac mae llawer o'i gwaith wedi canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau iechyd, mynd i'r afael â phenderfynyddion ehangach iechyd, ac ar gefnogi pobl sy'n wynebu ystod o heriau cymhleth na fyddent efallai'n cael yr help sydd ei angen arnynt .

Mae gan Rachel ddiddordeb mawr mewn creadigrwydd a lles, ac am sawl blwyddyn bu’n Gynghorydd Cenedlaethol ar Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2012 sefydlodd fenter gymdeithasol sy'n defnyddio dulliau creadigol i hyrwyddo lles a lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, ac yn darparu hyfforddiant ar weithio'n greadigol gyda grwpiau cymunedol.

Mae Rachel wrth ei bodd yn yr awyr agored, ac yn cerdded yn y bryniau gyda'i dau rychwant brwdfrydig. Mae hi'n ddarllenydd brwd, yn arlunydd achlysurol ac yn mwynhau teithio.