Datblygiad  Proffesiynol

Rydym yn credu mewn arfogi pobl a busnesau â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwir botensial. Mae ein cyrsiau'n defnyddio senarios ymarferol a gwersi bywyd go iawn i baratoi myfyrwyr, gweithwyr a sefydliadau ar gyfer yr heriau y byddant yn eu hwynebu ar hyd eu taith broffesiynol.

Yn y cyfnod economaidd heriol hwn, mae’n hanfodol i sefydliadau a’u gweithwyr gadw ar y blaen i’r gystadleuaeth. Bydd staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda mewn sefyllfa well i wneud cyfraniad gwerthfawr i lwyddiant y busnes.

Cyrsiau proffesiynol

Ym Mhrifysgol Wrecsam, rydym yn cynnal nifer o gyrsiau sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol, gan alluogi unigolion i ennill cymwysterau newydd a rhagori ar y gystadleuaeth.

Edrychwch ar ein rhaglen gyfredol o gyrsiau proffesiynol

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau byr a all gyd-fynd â'ch bywyd gwaith, sy'n opsiynau gwych ar gyfer uwchsgilio proffesiynol gyda sesiynau â ffocws yn rhedeg dros gyfnod amser byrrach.

Graddau ôl-raddedig

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ôl-raddedig. Gall dewis astudio ar y lefel hon ddod â llawer o fanteision i'ch gyrfa broffesiynol - gall cymhwyster ôl-raddedig wella'ch sgiliau yn eich dewis faes a gwella'ch rhagolygon, gan fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf.

Edrychwch ar ein graddau ôl-raddedig 

Mae llawer o gyrsiau ar gael i'w hastudio'n rhan-amser, sy'n eich galluogi i barhau â'ch cyflogaeth bresennol tra'n astudio.

Gweithdai a hyfforddiant pwrpasol

Os ydych am bontio'r bwlch sgiliau yn eich sefydliad heb ymrwymiad amser ar gyfer cyrsiau hirach, mae ein gweithdai proffesiynol hyblyg yn cynnig atebion wedi'u targedu ar gyfer amrywiaeth o anghenion busnes. Rhowch hwb i sgiliau eich staff gyda’n hystod o weithdai sydd ar gael yn rhwydd, neu crëwch sesiynau hyfforddi pwrpasol gyda ni, wedi’u teilwra’n benodol i’ch busnes.

Gweld mwy am ein gweithdai proffesiynol

Methu dod o hyd i gwrs neu weithdy i gyd-fynd ag anghenion eich sefydliad? Siaradwch â ni am bosibiliadau hyfforddiant pwrpasol, cysylltwch â enterprise@wrexham.ac.uk