Neu chwiliwch yn ôl:

Dewiswch eich lefel y cwrs
Dewiswch eich modd astudio
Dewiswch eich meysydd pwnc

Ailosod hidlyddion

Yn dangos chanlyniad

Academi Rhwydweithio Cisco

Mae Academi Rhwydweithio CISCO yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn profiad dysgu pwerus a chyson. Mae'r cwrs wedi'i gefnogi gan gwricwla ar-lein ac asesiadau o ansawdd uchel gyda hyfforddiant dan arweiniad hyfforddwr. 

(Cwrs Byr) Arloesedd a thwf busnes

P'un ai rydych yn arwain a thyfu eich busnes eich hun neu'n gweithio o fewn busnes sefydledig, mae cefnogi arloesedd yn hanfodol i yrru tyfiant, cynhyrchaeth a ffyniant. 

(Cwrs Byr) Arlunio

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno agweddau technegol lluniadu ag agweddau damcaniaethol ar ymarfer Celf Gain. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i nifer o egwyddorion technegol, cyfryngau a dadansoddiad beirniadol o'u gwaith ac eraill i lywio eu hymarfer.

(Cwrs Byr) Arweinwyr y Dyfodol

P'un a ydych chi newydd ddechrau yn eich gyrfa broffesiynol neu'n edrych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i fagu hyder trwy well dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen gan arweinydd yn y gweithle heddiw.

(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Anafiadau

Mae'r modiwl hwn yn ddefnyddiol i ymarferwyr sy'n dymuno gwella eu hyder wrth asesu a rheoli cyflyrau mân anafiadau ond hefyd y rhai sydd am anelu at rôl lefel ymarferydd.

(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Salwch

Mae'r modiwl hwn yn galluogi ymarferwyr i weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn cyfyngiadau darpariaeth gofal iechyd gyfoes wrth reoli mân salwch, er mwyn gwella arbenigedd ymarferwyr wrth asesu a rheoli mân salwch.

(Cwrs Byr) Avid Pro Tools - Cwrs Lefel Defnyddiwr

Cwrs byr hwyliog ac addysgiadol wedi'i gynllunio i ddysgu myfyrwyr am feddalwedd golygu sain Avid Pro Tools.

(Cwrs Byr) Bywluniadu

Bydd myfyrwyr yn datblygu'r gallu i ddal y ffurf ddynol mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan ddysgu sut i drin y cyfrwng yn ogystal ag astudio damcaniaethau creu delweddau ac iaith weledol.

(Cwrs Byr) Cadwraeth a Phydredd

Mae'r cwrs hwn yn ceisio darparu cyflwyniad holistig i wyddoniaeth taffonomi; sut mae gweddillion creaduriaid yn pydru ac yn cael eu gweld mewn olion archaeolegol a phalaeontolegol.

(Cwrs Byr) Cydweithio i Ddiogelu'ch Hun a Phobl Eraill

Datblygwyd y cwrs hwn i godi ymwybyddiaeth broffesiynol o weithio gydag oedolion a phobl ifanc sy'n agored i niwed.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Addysgu a Hyfforddiant

Ydych chi am wella eich rhagolygon gyrfa, gwella'ch sgiliau, neu ystyried symud i addysgu? Ystyriwch gofrestru ar ein Cyflwyniad i Addysgu a Hyfforddiant.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb

Mae’r cwrs byr hwn dros un diwrnod wedi ei gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg fforensig a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ddylunio

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y bobl hynny sydd â diddordeb mewn dysgu am gysyniadau sylfaenol dylunio graffeg yn cynnwys syt i ddefnyddio meddalwedd Adobe. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno chi i ddylunio gwefannau. Addysgir yr arfer orau i ddysgwyr ynghylch sut i greu gwefan, o ddewis parth, ystyriaethau mewn perthynas â gwesteia, dylunio safle, brandio ac optimeiddio peiriant chwilio.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Drin Cŵn Chwilio

Mae cwrs hwn yn cyflwyno'r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol angenrheidiol mae triniwr Cŵn Chwilio ei angen i sicrhau ei fod yn darparu gwasanaeth ar lefel broffesiynol. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Farchnata Digidol

Byddwch yn dysgu am yr arferion gorau yn ymwneud â sut i ehangu eich busnes ar-lein, deall yr e-ddefnyddiwr, dulliau gwerthu/marchnata digidol, strategaeth e-fasnach a gwahanol adnoddau digidol megis optimeiddio peiriannau chwilio, hysbysebu talu fesul clic a marchnata cynnwys.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Faterion Amgylcheddol

Mae’r cwrs ar gyfer yr aelodau hynny o’r cyhoedd sydd eisiau dysgu mwy am newidiadau amgylcheddol a’r hyn sy’n eu gyrru.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Frandio

Mae'r cwrs byr wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am frandio a sut i greu strategaeth frand effeithiol ar gyfer busnesau.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Fywyd Gwyllt Prydain

Byddwch yn dysgu pam fod gan Brydain yr ystod o rywogaethau sydd ganddi a dod i ddeall sut mae hyn wedi newid dros amser gyda nifer o rywogaethau yn cael eu cyflwyno a marw.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gwnsela

Mae'r cwrs yn cyflwyno beth yw cwnsela yn union, gan gynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau gwrando sy'n fuddiol ac sy'n gallu cael eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau gwaith a chymdeithasol.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gydweithio

Bydd y cwrs byr hwn yn helpu myfyrwyr i ddiffinio cydweithio a'r egwyddorion sy'n gysylltiedig â datblygu cymunedau sy'n cydweithio, gan archwilio amrywiaeth o ddulliau ac enghreifftiau sy'n gysylltiedig â phob egwyddor.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gyfansoddion

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn cyflwyno cyfansoddion, eu cymwysiadau mewn peirianneg a'r buddion a'r heriau a bydd yn darparu trosolwg o'r dechnoleg ac yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu gwybodaeth yn y maes hwn.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gynaliadwyedd Busnes

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth adeiladu, tyfu a gweithredu busnesau gyda ffyrdd sy’n foesol, cynaliadwy, ac sy’n dangos ystyriaeth i’r cydbwysedd rhwng elw a diben.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer rhywun sy’n awyddus i wybod mwy am afiechyd meddwl, yn enwedig os ydych yn gweithio gyda phobl ar hyn o bryd, neu eisiau gwneud yn y dyfodol.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Les

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i amrywiaeth o bynciau a all helpu i hyrwyddo lles i unigolion a grwpiau. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Newid Hinsawdd

Nod y cwrs byr hwn yw darparu trosolwg sylfaenol o'r problemau sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, yr achosion a'r effaith ar y blaned yr ydym yn byw arni.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Reoli Busnes

Mae ein cwrs byr Cyflwyniad i Reoli Busnes ar gyfer y rhai sy'n edrych i ehangu eu sgiliau arwain a rheoli neu ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am flas ar gwrs cyn ymuno ag un o'n rhaglenni busnes.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ddysgu'r wybodaeth sylfaenol ynghylch diogelwch cyfrifiaduron, bygythiadau seiber sylfaenol a’r technegau canfod ac amddiffyn cyfatebol. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Siarad yn Gyhoeddus

Mae siarad cyhoeddus yn sgìl allweddol yn broffesiynol ymhlith pob sector ac yn bersonol, er mwyn gallu meithrin hyder ac ymwybyddiaeth.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Therapi Iaith a Lleferydd

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at rai sy'n ystyried astudio therapi iaith a lleferydd, neu sydd â diddordeb mewn ehangu eu gwybodaeth am y maes.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

Caiff myfyrwyr cyflwyniad i addysg a gwaith cymdeithasol proffesiynol. Astudiwch egwyddorion gwerthoedd gwaith cymdeithasol ac archwilio'r wybodaeth, y rhinweddau a'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol gan weithwyr cymdeithasol.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Weithio yn y Diwydiant Rasio

Mae'r cwrs hwn yn eich dysgu am y diwydiant rasio a'r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector. Dysgwch drwy ddarlithoedd a sesiynau ymarferol i Byddwch yn ymgysylltu â darlithoedd i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar y diwydiant. Mae ymweliadau addysgol hefyd yn gynwysedig yn y cwrs.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Wneud Printiau

Mae'r dosbarth min nos yma yn cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i rai o brif dechnegau gwneud printiau mewn stiwdio.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn

Oes gennych chi brofiad ymarferol o drin a gofalu am gŵn a diddordeb mawr mewn ymddygiad a hyfforddiant? Os felly, efallai mai ein cwrs byr Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn yw'r union beth rydych chi'n chwilio amdano!

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ysgrifennu a Darlunio Llyfrau Plant

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gamau amrywiol y Broses Meddwl Dylunio ynghylch yr hyn sy’n gwneud llyfr lluniau da i blant. Bydd yn annog archwilio ac arbrofi creadigol o ystod o gyfryngau a thechnegau o fewn ysgrifennu a darlunio llyfrau plant.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ysgrifennu Bid

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i'r broses o adnabod ffynonellau cyllid.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i'r Celfyddydau Mewn Iechyd

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am ddefnyddio celf mewn lleoliadau gofal iechyd.

 

(Cwrs Byr) Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi. 

(Cwrs Byr) Cyfweliad Ysgogol

Gall gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau fod yn heriol pan fydd cymysgedd o bobl yn teimlo un ffordd a’r llall ynghylch newid. Gall dysgu’r sgil o gynnal cyfweliad ysgogol eich helpu i hwyluso newid mewn ffordd sy’n parchu ymreolaeth yr unigolyn. 

(Cwrs Byr) Cyfwyniad i Ffotograffiaeth

Mae’r cwrs yn un defnyddiol os oes gennych gamera digidol da ac yn dymuno archwilio potensial creadigol ei swyddogaethau, ac adnabod manteision yr offeryn cymhleth a hyblyg hwn.

(Cwrs Byr) Cymell ac ymgysylltu eich tîm

Mae ymgysylltiad yn allweddol wrth reoli pobl yn y 21 ganrif. Dysgwch sut i gymell gweithwyr a chynyddu cynhyrchedd, a defnyddio ymgysylltiad gweithwyr effeithiol yn eich busnes. 

(Cwrs Byr) Cymorth Gweithredol Cwn

Mae poblogrwydd cŵn chwilio ac achub wedi'i gofnodi'n eang, ac mae'r galw am rolau sy'n cefnogi hyn yn cynyddu. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chŵn i gwblhau hyfforddiant ymarferol.  

(Cwrs Byr) Defnyddio Dadansoddi Perfformiad mewn Chwaraeon

Er bod hyfforddwyr yn ceisio rhoi adborth gwrthrychol i ddatblygu timau ac athletwyr, mae'r broses arsylwi heb ei gwirio yn anochel yn arwain at bresenoldeb rhagfarn oddrychol. 

 

Dulliau Creadigol o Les

This course will introduce you to range of creative methods that can help to promote wellbeing for individuals and groups. Each week you will take part in a creative activity, and then explore how and why this can be used to help people to feel good.

(Cwrs Byr) Dychwelyd i Nyrsio

Mae'r cyfleusterau cymeradwy cwrs hwn yn galluogi chi i ailgofrestru i'r Cyngor Bydwreigiaeth Nyrsio ym meysydd Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Oedolion, Iechyd Meddwl ac Arbenigol Cymunedol.

 
 

(Cwrs Byr) Dysgwr Hyderus

Cynlluniwyd y cwrs hwn i’ch galluogi i gynyddu’ch hyder wrth gymryd y cam nesaf i addysg israddedig – boed chi’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu’n meddwl gwneud cwrs proffesiynol neu ran amser.

(Cwrs Byr) Egwyddorion Trin Clwyfau

Mae’r modiwl annibynnol hwn ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u hymarfer ym maes darpariaeth gofal clwyfau clinigol. Mae’n cynnig dull rhyngbroffesiynol tuag at ddarparu gofal clwyfau mewn nifer o leoliadau clinigol.

(Cwrs Byr) Eiriolaeth Annibynnol

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a geir drwy'r cwrs hwn yn drosglwyddadwy, galluogi myfyrwyr o ystod o ddisgyblaethau i ddefnyddio egwyddorion ac arferion eiriolaeth annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau.

(Cwrs Byr) Galwedigaeth ar gyfer iechyd a llesiant

Mewn therapi galwedigaethol, mae galwedigaethau'n cyfeirio at y gweithgareddau dyddiol y mae pobl yn eu gwneud i ddod ag ystyr a phwrpas yn fyw. Mae'r cwrs byr hwn yn eich galluogi i ddeall sut mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud fel bodau dynol yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles.

(Cwrs Byr) Gemwaith

Bydd y dosbarth hwn yn eich tywys trwy’r grefft o ddylunio a chynhyrchu darnau hardd trwy dorri a ffurfio metel, ychwanegu gweadau a nodweddion addurniadol a sut i wneud clustdlysau a breichledi syml.

 

(Cwrs Byr) Gofal mewn Ymarfer Anesthetig

Mae'r modiwl Ymarfer Gofal mewn Anesthetig wedi'i gynllunio ar gyfer Nyrsys Cofrestredig sydd ag uchelgais i weithio fel Ymarferydd Anesthetig.

(Cwrs Byr) Gwella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb

Bwriad y cwrs yw cefnogi unigolion sy'n ymwneud â rheoli ac arwain busnes. Byddwch yn cael budd o rwydweithio â chyfoedion gyda chyd-weithwyr proffesiynol a dysgu ar y cyd.

 

(Cwrs Byr) Gwneud Printiau Gartref

A oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar grefft newydd o gartref ac archwilio eich ochr greadigol? Beth am roi cynnig ar wneud printiau a dechrau dylunio eich cardiau eich hun, printiau ar gyfer defnydd ayyb.

 

(Cwrs Byr) Cynllunio Cyfryngau Cymdeithasol

Darganfyddwch sut i ddefnyddio nifer o offer marchnata digidol, cynllunio cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg a mesur gyda'r cwrs byr hanfodion marchnata digidol hwn.

(Cwrs Byr) Hanfodion TG

Nod yw cwrs byr hwn yw cyflawni'r gofynion i ddarparu myfyrwyr gyda'r sgiliau TG sydd eu hangen mewn gwaith graddedig a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae'n rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr adeiladu hyder a gwella eu galluoedd TG yn effeithio gan ddefnyddio MS Office.

 

(Cwrs Byr) Hyfforddi Chwaraeon: Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Datblygwch eich gwybodaeth a'ch sgiliau i allu cefnogi cyflwyno gweithgareddau AG a chwaraeon mewn amgylchedd ysgol.

(Cwrs Byr) Hyfforddi'r Hyfforddwr

Mae deall sut i hwyluso newid mewn ymddygiad drwy ddefnyddio profiadau hyfforddi i hyrwyddo a gwella effeithiolrwydd gweithwyr yn faes sgil a gwybodaeth allweddol mewn cyfnod lle mae sefydliadau’n mynd trwy newidiadau mawr, cymhleth a rhyngddibynnol.

Hyfforddiant Ymarfer Tosturiol Awdurdodedig (YTA)

Bwriedir y cwrs i ddatblygu a dyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth o bwrpas a natur tosturi, a sut i weithio mewn dull tosturiol mewn modd sydd yn hyrwyddo llesiant ac wedi’i awdurdodi.

(Cwrs Byr) Japaneg

Datblygwch eich sgiliau iaith Siapaneaidd gyda'r cwrs byr lefel dechreuwr hwn.

(Cwrs Byr) Lansio Busnes Newydd

Ydych chi'n fyfyriwr neu nyfelydd graddedig gyda phasion las am arloesi mewn busnes? Edrychwch ddim ymhellach! Mae Prifysgol Wrecsam yn cyflwyno'n falch ein cwrs byr dynamig, "Lansio Busnes Newydd."

(Cwrs Byr) Mentora: Cyflwyniad i Egwyddorion ac Ymarfer

Datblygwch dealltwriaeth o'r cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â mentora effeithiol. Ystyriwch sgiliau a phriodweddau mentoriaid effeithiol a gwerthuso canlyniadau perthynas fentora gadarnhaol.

(Cwrs Byr) Mynediad Gemau: Celf Gysyniadol

Mae'r cwrs byr hwn yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am sut i greu celf gysyniad ar gyfer gemau.

(Cwrs Byr) Paentio Olew

Meistrolwch hanfodion paentio olew a datblygwch eich creadigrwydd gan ddefnyddio'r cyfrwng.

(Cwrs Byr) Rhagnodi cymdeithasol gwyrdd – egwyddorion ac ymarfer

Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn sy'n canolbwyntio ar ymarfer yn dod â rhagnodwyr cymdeithasol ynghyd a'r rhai sy'n darparu gweithgareddau 'gwyrdd', sy'n seiliedig ar natur. 

 

 

 

 

 

(Cwrs Byr) Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gynnig gwir ddealltwriaeth i fyfyrwyr o’r byd Rheoli Adnoddau Dynol a’i berthnasedd i fyd busnes heddiw. 

(Cwrs Byr) Rheoli Diabetes

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu a dulliau beirniadol o roi strategaethau ar waith sy’n mynd i’r afael â chymhlethdod gofalu am unigolyn sydd â diabetes drwy ddefnyddio theorïau cyfredol, ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth a datblygiadau technolegol.

(Cwrs Byr) Rheoli Gweithrediadau Busnes

Bydd y cwrs Rheoli Gweithrediadau Busnes yn cynnig dynesiad strwythuredig i fyfyrwyr tuag at gefnogi unigolion wrth iddynt a'u sefydliadau reoli gweithgareddau o fewn cynhyrchiant newyddau a gwasanaethau, gan ddefnyddio deunyddiau ac adnoddau dynol.

(Cwrs Byr) Rheoli perfformiad

Bydd y cwrs hwn yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr i gefnogi unigolion wrth iddyn nhw a’u sefydliadau dramwyo’r heriau sy’n bodoli ar hyn o bryd i alluogi sefydliad i roi ei bŵer a’i berfformiad ar waith drwy beidio ffrwyno potensial llawn ei weithwyr unigol.

(Cwrs Byr) Rhifedd Hyderus

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i godi eich hyder wrth ddefnyddio mathemateg... boed chi’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, neu eich bod ar fin dechrau yn y brifysgol neu’n ystyried gwneud cwrs proffesiynol neu ran amser. 

(Cwrs Byr) Sbaeneg A1 (Dechreuwr)

Datblygwch eich sgiliau ieithoedd gyda'r cwrs byr dechreuwr / lefel ganolradd is hwn yn Sbaeneg.

(Cwrs Byr) Sefydliadau Blaenllaw Mewn Cyfnod o Argyfwng Byd-Eang

Amcan y cwrs yw ymgysylltu â'n cymuned leol ac ehangach ynghylch llwyddo mewn cyfnodau o argyfwng.

Seiberddiogelwch

Mae'r cwrs byr Seiberddiogelwch yn edrych ar gyflwyniad y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (The GDPR) yn Ewrop a'i effaith ar hawliau preifatrwydd data. 

(Cwrs Byr) Sgiliau Cyfathrebu Busnes

Mae deall beth yw’r rhwystrau i gyfathrebu gwych ac archwilio rhai o’r arferion cyfathrebu sy’n hanfodol i arweinyddiaeth fusnes effeithiol yn sgil allweddol mewn cyfnod lle mae sefydliadau’n mynd trwy newidiadau mawr, cymhleth.

(Cwrs Byr) Troseddau a Throseddwyr Drwg-Enwog

Ydych chi wedi'ch cyfareddu gan rai o'r troseddau enwocaf mewn hanes? Os hoffech ddysgu mwy am sut mae rhai troseddau wedi newid y byd cyfiawnder troseddol, yna mae'r cwrs byr hwn ar eich cyfer chi.

 

(Cwrs Byr) Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd

Cewch baratoi i astudio ar lefel 6 a 7 gyda'r cwrs byr hwn. Byddwch yn datblygu sgiliau meddwl feirniadol wrth ddod yn ddysgwr annibynnol a gwella eich hyder yn eich gallu i astudio. 

Ysgol Haf Peirianneg

Mae ein Hysgol Haf Peirianneg yn rhoi'r cyfle i chi brofi astudiaeth pwnc academaidd naill ai fel parhad o'ch astudiaethau cyfredol neu fel cyrsiau paratoi ar gyfer ymuno â blwyddyn olaf ein rhaglenni gradd. Byddwch yn astudio cymysgedd o ddarlithoedd academaidd, sesiynau...

MA Ffotograffiaeth

Mae’r cwrs MA Ffotograffiaeth yn hwyluso archwiliad manwl o faes gwaith personol pob myfyriwr, gan ganolbwyntio ar greadigrwydd, proffesiynoldeb, medrusrwydd a rhagoriaeth dechnegol.

MSc Peirianneg Meddalwedd

Nod y cwrs MSc Peirianneg Meddalwedd yw rhoi dealltwriaeth uwch i chi o egwyddorion, methodolegau ac arferion datblygu meddalwedd. Prif amcanion y rhaglen yw gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau wrth ddylunio, datblygu a rheoli systemau meddalwedd cymhleth.

MA Paentio

Ymunwch â rhaglen Meistr arloesol sy’n canolbwyntio ar alluogi arlunwyr i esblygu fel artistiaid hunan-fyfyriol, beirniadol sy’n ymgysylltu â materion cyfoes a newydd.

MSc Seicoleg Gymhwysol

Mae'r cwrs MSc Seicoleg Gymhwysol yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am theori seicolegol, ymchwil ac ymarfer proffesiynol. Gyda'ch goruchwyliwr, byddwch hefyd yn gallu cynllunio a chynnal eich prosiect ymchwil eich hun.

MA Addysg (Cymru)

Mae'r dirwedd addysgol yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol sy'n arwain y sector ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru, o athrawon i uwch arweinwyr.

MRes Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg

Wedi’i chynllunio ar gyfer raddedigion sydd eisiau astudio gradd ymchwil ar chwilio am, adfer ac adnabod gweddillion dynol a’r ffactorau sy’n dylanwadu arnynt.

 

MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig

Darganfod rhagor eang o dechnegau safon ddiwydiannol a newydd sy'n gymwys mewn dadansoddiad fforensig mewn rhaglen sy'n hyrwyddo dealltwriaeth dechnegol, datrys problemau a dysgu annibynnol.

MA Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Gyda chyfleoedd profiad gwaith eang ar gael, byddwch yn barod ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y diwydiant cyfryngau proffesiynol.

MSc Gwyddor Biofeddygol

Wedi'i ddatblygu mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB), bydd y rhaglen hon yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac yn caniatáu ichi archwilio meysydd arbenigol.

MRes Ymchwil Gwyddorau Diofeddygol Cymhwysol

Dilyn gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil mewn Biofeddygaeth academaidd gyda rhaglen sy'n canolbwyntio ar ymchwil glinigol seiliedig ar waith mewn labordai ac sy'n arwain at gymhwyster cydnabyddedig proffesiynol.

MSc Nyrsio Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl

Nod y radd ôl-raddedig mewn nyrsio yw darparu'r wybodaeth ddisgyblaethol broffesiynol a dysgu ymarfer ar gyfer eich maes nyrsio dewisol - oedolion, plant neu iechyd meddwl.

 

PGDip Nyrsio Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl

Nod y diploma ôl-raddedig mewn nyrsio yw darparu'r wybodaeth ddisgyblaethol broffesiynol a dysgu ymarfer ar gyfer eich maes nyrsio dewisol - oedolion, plant neu iechyd meddwl.

Rhagnodi ar Gyfer Nyrsys

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd er mwyn iddynt ddysgu sut i ragnodi a gweinyddu meddyginiaethau yn gywir.

MSc Seicoleg (Trosiad)

Oes gennych radd mewn pwnc arall? Eisiau astudio seicoleg heb orfod gwneud gradd israddedig draddodiadol eto? Efallai mai’r rhaglen hon fydd yr un i chi.

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Wedi'i chyflwyno 100% ar-lein, mae'r rhaglen hon yn adeiladu ar arbenigedd a diddordebau arbenigol ar draws meysydd Troseddeg a Gwaith Cymdeithasol ac yn cynnig cyfle ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

 

MA Y Celfyddydau mewn Iechyd

Wedi'i gyd-gynhyrchu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae'r cwrs yma ymhlith dim ond llond llaw o gyrsiau a gynnigwyd yn gemedlaethol ac mae'n cynnig MA arbennig ar sail celf.

MSc Ymarfer Clinigol Uwch

Ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau i lefelau uwch yn eich maes ymarfer arbenigol, drwy astudio modiwlau sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eich gallu i ymgymryd â rolau mewn ymarfer uwch.

 

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf

Mae'r rhaglen wedi'i dylunio er mwyn ymateb i newid wynebol celf, y diwydiant creadigol ac mae'n ymgorffori'r ymarfer rhyngddisgyblaethol cydweithredol o ymchwilwyr PGW i ymarfer cyswllt cymdeithasol.

MA Ymarferydd Proffesiynol Creadigol

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i fynd â'ch sgiliau ymarferol fel dylunydd a gwneuthurwr i'r lefel nesaf wrth i chi sefydlu'ch gyrfa.

MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol

Mae'r radd ymchwil yma'n canolbwyntio ar iechyd a chlefydau dynol ac mae'n arfogi graddedigion gyda'r sgiliau a gwybodaeth gwrs benodol byddent angen i ddilyn gyrfa seiliedig ar ymchwil mewn meddygaeth glinigol a gofal iechyd.

BSc (Anrh) Arolwg Adeiladu

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar ystod eang o feysydd diwydiant allweddol sy'n eich arfogi â'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn un o'r sectorau cyflogaeth mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

BSc (Anrh) Mesur Meintiau

Dewch yn syrfëwr meintiau yn y diwydiant adeiladu sy'n un o'r sectorau cyflogaeth mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC

Astudiwch i ddod yn athro Cynradd cymwys gyda'r cyrsiau eang hyn, gan gwmpasu'r gwricwlwm Cymraeg a Saesneg i wneud y mwyaf o'ch potensial cyflogaeth.

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Dysgwch am reoli anafiadau chwaraeon o atal i adsefydlu gyda'r radd ymarferol hon sy'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol.

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Dysgwch sgiliau sylfaenol ym maes Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon a sut i fod yn fyfyriwr llwyddiannus ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr

BA (Anrh) Animeiddio

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. 

BA (Anrh) Animeiddio (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. 

Astudiaethau Addysg

Gwireddwch eich potensial a gwnewch wahaniaeth ym meysydd addysg ffurfiol ac anffurfiol gyda'r rhaglen BA (Anrh) Astudiaethau Addysg. Y rhaglen ddeinamig a blaengar hon yw eich porth at yrfa werth chweil sy'n ymroddedig i lunio bywydau plant rhwng tair ac un ar ddeg oed. 

BSc (Ord) Astudiaethau Peirianneg Sifil (atodol)

Datblygwch eich gyrfa peirianneg sifil gyda'r rhaglen ddwy flynedd arloesol hon. Datblygwch eich sgiliau dadansoddi, yn ogystal ag ehangu eich gwybodaeth yn y maes peirianneg sifil i ategu eich profiad presennol.

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar

Datgloi eich potensial a bod yn rhan o weithlu a all wirioneddol siapio bywydau plant ifanc a theuluoedd. Y rhaglen ddeinamig a blaengar hon yw eich porth i yrfa werth chweil sy'n ymroddedig i ddatblygiad cyfannol plant o'u genedigaeth hyd at wyth mlynedd.

BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda blwyddyn sylfaen)

Datgloi eich potensial a bod yn rhan o weithlu a all wirioneddol siapio bywydau plant ifanc a theuluoedd. Y rhaglen ddeinamig a blaengar hon yw eich porth i yrfa werth chweil sy'n ymroddedig i ddatblygiad cyfannol plant o'u genedigaeth hyd at wyth mlynedd.

BEng (Anrh), MSc Beirianneg Drydanol ac Electronig MEng

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BSc (Anrh) Biocemeg

Cyfle i ddatblygu gwybodaeth fanwl yn ystod eang o dechnegau safonol a newydd i'r diwydiant sy'n berthnasol ym maes biocemeg.

BSc (Anrh) Biocemeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i ddatblygu gwybodaeth fanwl yn ystod eang o dechnegau safonol a newydd i'r diwydiant sy'n berthnasol ym maes biocemeg.

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth

Cyfle i gael cipolwg eang ar fyd busnes a rheolaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes.

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i gael cipolwg eang ar fyd busnes a rheolaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes. 

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth (gyda Lleoliad Diwydiant)

Cyfle i gael cipolwg eang ar fyd busnes a rheolaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes.

BA (Anrh) Celfyddyd Gain

Cewch archwilio lluniadu, peintio, cerflunio, celf gosod, cyfryngau fideo a lens a chreu printiau, ac yna cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu barhau gyda sail eang gyda’r radd agored, greadigol hon.

BA (Anrh) Celfyddyd Gain (gyda blwyddyn sylfaen)

Cewch archwilio lluniadu, peintio, cerflunio, celf gosod, cyfryngau fideo a lens a chreu printiau, ac yna cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu barhau gyda sail eang gyda’r radd agored, greadigol hon.

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol

Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg. Cyfle i weithio ar brosiectau byw, arddangosfeydd a chomisiynau. Gall hyn roi hyder i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygu eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Serameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg gyda'r rhaglen Celfyddydau Cymhwysol hon. Gweithio ar brosiectau byw, arddangosfeydd a chomisiynau gan roi hyder i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Dip HE Cwnsela

Helpwch i fodloni'r galw cynyddol am gwnselau proffesiynol gyda'r cwrs arbenigol hwn, sy'n arwain at gymhwyster proffesiynol cyffredinol mewn cwnsela.

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol.

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. 

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda Lleoliad Diwydiant)

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. 

BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant

BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol (gyda blwyddyn sylfaen)

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant.

BA (Anrh) Darlunio

Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

BA (Anrh) Darlunio (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (Gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (gyda blwyddyn sylfaen)

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (blwyddyn lleoliad diwydiant)

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BA (Anrh) Dylunio Graffeg

Cyfle i ennill profiad a gwybodaeth eang o sgiliau dylunio graffig.Yn ogystal, gweithio gyda chleientiaid go iawn i adeiladu eich hyder, eich sgiliau cyflwyno a'ch galluoedd i ddefnyddio gyrfa yn y diwydiant dylunio.

BA (Anrh) Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i ennill profiad a gwybodaeth eang o sgiliau dylunio graffig. Yn ogystal, gweithio gyda chleientiaid go iawn i adeiladu eich hyder, eich sgiliau cyflwyno a'ch galluoedd i ddefnyddio gyrfa yn y diwydiant dylunio.

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Diwydiannol Prentisiaeth Gradd (Mecanyddol)

Dewch yn weithiwr proffesiynol medrus iawn yn y diwydiant peirianneg gyda chymwysterau academaidd a phrofiad ymarferol yn y byd go iawn gyda Phrentisiaeth Gradd Peirianneg Ddiwydiannol.

 

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Diwydiannol Prentisiaeth Gradd (Trydanol)

Dewch yn weithiwr proffesiynol medrus iawn yn y diwydiant peirianneg gyda chymwysterau academaidd a phrofiad ymarferol yn y byd go iawn gyda Phrentisiaeth Gradd Peirianneg Ddiwydiannol. 

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Hoffech chwarae rôl allweddol mewn galluogi pobl i wella'u hiechyd, lles ac ansawdd bywyd? Efallai mai'n rhaglen BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw'r cwrs perffaith i chi.

BA (Anrh) Ffotograffiaeth

Wedi ei ddatblygu ar gyfer myfyrwyr gydag angerdd ar gyfer ffotograffiaeth, ffilm a sinema annibynnol, mae'r rhaglen arloesol, aml-genre yma'n cyfuno ymarfer, damcaniaeth a phroffesiynoldeb.

BA (Anrh) Ffotograffiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwyd ar gyfer myfyrwyr sydd ag angerdd am ffotograffiaeth annibynnol, ffilm a sinema, mae'r rhaglen Ffotograffiaeth a Ffilm aml-genre arloesol hon gyda'r flwyddyn sylfaen yn cyfuno ymarfer, theori a phroffesiynoldeb.

BA (Anrh) Gofal Plant Therapiwtig (atodol)

Parhewch â'ch astudiaeth o ofal plant therapiwtig trwy ychwanegu at radd lawn. Yn ogystal â gwella'ch gwybodaeth a'ch ymarfer yn y maes arbenigol iawn hwn.

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gan gyfuno profiad ymarferol â theori berthnasol, mae'r radd hon yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol

Mae’r cwrs Gwyddoniaeth Fiomeddygol BSc (Anrh) wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru (BIPBC) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng PGW a BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

Astudiwch Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ar ein campws gwledig Northop. Yn ogystal â chyrchu cyfleusterau marchogaeth rhagorol ac archwilio'r egwyddorion gwyddonol i reoli a hyfforddi ceffylau.

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

Astudiwch Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ar ein campws gwledig Northop. Yn ogystal â chyrchu cyfleusterau marchogaeth rhagorol ac archwilio'r egwyddorion gwyddonol i reoli a hyfforddi ceffylau.

BSc (Anrh) Gwyddor Barafeddygol

Os ydych chi eisiau gyrfa yn gweithio ar reng flaen achosion gofal brys, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau pobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf, mae'r cwrs gradd Gwyddoniaeth Parafeddyg hwn ar eich cyfer chi.

BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig

O drawma grym miniog i sbectra, o esgyrn i chwilod... Bydd Prifysgol Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth.

BSc (Ord) BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig (gyda Blwyddyn Lleoliad)

Yn barod i dreiddio i'r egwyddorion gwyddonol sy'n sail i ymchwiliadau fforensig? Mae ein cwrs yn eich arfogi i archwilio lleoliadau trosedd, dadansoddi tystiolaeth a chyflwyno canlyniadau yn y llys fel tyst arbenigol.

BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig (gyda blwyddyn sylfaen)

O drawma grym miniog i sbectra, o esgyrn i chwilod... Bydd Prifysgol Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth.

BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Astudiwch Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff drwy safbwynt cyfranogi a pherfformio - drwy gwblhau'r rhaglen radd ymarferol hon, fyddwch yn gallu defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y byd go iawn.

BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff (gyda blwyddyn sylfaen)

Astudiwch Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff drwy safbwynt cyfranogi a pherfformio - drwy gwblhau'r rhaglen radd ymarferol hon, fyddwch yn gallu defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y byd go iawn.

FdSc Hyfforddi: Chwaraeon a Ffitrwydd

Mae'r cwrs yn rhoi'r holl sgiliau a mewnwelediad angenrheidiol i fyfyrwyr weithio yn y diwydiant chwaraeon a ffitrwydd.

BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad

Mae’r radd wedi ei dylunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC), i ehangu eich gwybodaeth benodol am bêl-droed a’i chymhwyso i’r amgylchedd pêl-droed.

BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r radd wedi ei dylunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC), i ehangu eich gwybodaeth benodol am bêl-droed a’i chymhwyso i’r amgylchedd pêl-droed.

Dip HE Iechyd a Lles Cymdeithasol

Datblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i gefnogi amryw o wasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned.

Dip HE Iechyd a Lles Cymdeithasol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwch sgiliau sy'n ofynnol i gefnogi amryw o wasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned

BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio ym maes iechyd meddwl a lles. 

BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio ym maes iechyd meddwl a lles. 

BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth & Rheoli Digwyddiadau

Bydd y radd hon, gyda chysylltiadau cryf â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, yn rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd y radd hon, gyda chysylltiadau cryf â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, yn rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol (gyda Lleoliad Diwydiant)

Bydd y radd hon, gyda chysylltiadau cryf â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, yn rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

BA (Anrh) Llyfrau Comics

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

BA (Anrh) Llyfrau Comics (gyda blwyddyn Sylfaen)

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

BSc (Anrh) Maeth a Dieteteg

Mae'r cwrs hwn yn newydd sbon i Ogledd Cymru ac mae ganddo ddyluniad newydd sy'n ymgorffori'r technolegau a'r llwyfannau digidol diweddaraf i ddarparu profiadau dysgu o'r radd flaenaf a'r byd go iawn.

BA (Anrh) Marchnata & Busnes

Os oes gennych ddiddordeb mewn pam rydyn ni'n prynu'r pethau rydyn ni'n eu prynu a sut y gall gwybodaeth am yr ymddygiad dynol hwn ddylanwadu ar bobl? Os oes, yna mae'r radd Farchnata a Busnes hon yn berffaith i chi.

BA (Anrh) Marchnata & Busnes (gyda blwyddyn sylfaen)

Os oes gennych ddiddordeb mewn pam rydyn ni'n prynu'r pethau rydyn ni'n eu prynu ac sut y gall gwybodaeth am yr ymddygiad dynol hwn ddylanwadu ar bobl? Os oes, yna mae'r radd farchnata & Busnes yn berffaith i chi.

BA (Anrh) Marchnata & Busnes (gyda Lleoliad Diwydiant)

Os oes gennych ddiddordeb mewn pam rydyn ni'n prynu'r pethau rydyn ni'n eu prynu a sut y gall gwybodaeth am yr ymddygiad dynol hwn ddylanwadu ar bobl? Os oes, yna mae'r radd Farchnata a Busnes hon yn berffaith i chi.

FdSc Nyrsio Milfeddygol

Mae'r rhaglen Nyrsio Filfeddygol hon yn caniatáu ichi roi theori ar waith yn ein cyfres glinigol. Yn ogystal â datblygu eich sgiliau mewn practis hyfforddi milfeddygol ar gyfer gyrfaoedd mewn gofal anifeiliaid.

BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Hyfforddi i ddod yn nyrs gofrestredig ar gwrs sy'n ymfalchïo mewn meintiau carfan fach a datblygiad personol a phroffesiynol ei myfyrwyr.

BN (Anrh) Nyrsio Plant

Mae nyrsio plant yn broffesiwn gwerth chweil sy'n gofalu am blant, pobl ifanc a'u teulu o'u genedigaeth hyd at fod yn oedolion ifanc. Ym Mhrifysgol Wrecsam byddwn yn eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn nyrs plant gofrestredig graddedig ac NMC.

MEng Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy (MEng)

Bydd y cwrs hwn yn cynnig y sgiliau a’r wybodaeth drylwyr y byddwch eu hangen i fod ar flaen y gad yn y maes peirianneg ynni adnewyddadwy.

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol

Prif nod y radd yw datblygu sgiliau deallusol a chymhwyso drwy gaffael gwybodaeth, datrys problemau, sgiliau didynnu, synthesis, dadansoddi, a gwerthuso.

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Prif nod y radd gyda blwyddyn sylfaen yw datblygu sgiliau deallusol a chymhwyso drwy gaffael gwybodaeth, datrys problemau, sgiliau didynnu, synthesis, dadansoddi, a gwerthuso.

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol (gyda lleoliad diwydiannol)

Prif nod y radd yw datblygu sgiliau deallusol a chymhwyso drwy gaffael gwybodaeth, datrys problemau, sgiliau didynnu, synthesis, dadansoddi, a gwerthuso.

MEng Peirianneg Awyrennol (MEng)

Prif nod y Radd Peirianneg Awyrennol yw datblygu sgiliau deallusol a chymhwyso drwy gaffael gwybodaeth, datrys problemau, sgiliau didynnu, synthesis, dadansoddi, a gwerthuso.

BEng (Anrh) Peirianneg Cynhyrchu (Prentisiaeth Gradd)

Ennill cyflog wrth i chi ddysgu a chymhwyso eich dysgu i brosiectau'r byd go iawn yn y gweithle gyda'n gradd prentisiaeth.

FdEng Peirianneg Ddiwydiannol

Mae'r cwrs rhan-amser hyblyg hwn yn cael ei gyflawni ar sail rhyddhau diwrnod, sy'n eich galluogi i ffitio'ch astudiaethau o amgylch eich cyflogaeth, wrth i chi ddilyn un o bum llwybr arbenigol.

BEng (Anrh) Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol)

Parhewch â'ch astudiaeth o beirianneg ddiwydiannol trwy ychwanegu at radd lawn, pob un wedi'i chyflawni'n rhan-amser, hyblyg er mwyn caniatáu ichi ddal i weithio.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda lleoliad diwydiannol)

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol

Wedi'i ddatblygu oherwydd diffyg peirianwyr mecanyddol yn y diwydiant awtomataidd, mae'r cwrs hwn yn archwilio peirianneg, dylunio, dadansoddi a datblygu ceir modern yn llawn.

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Wedi'i ddatblygu oherwydd diffyg peirianwyr mecanyddol yn y diwydiant awtomataidd, mae'r cwrs hwn yn archwilio peirianneg, dylunio, dadansoddi a datblygu ceir modern yn llawn.

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda lleoliad diwydiannol)

Wedi'i ddatblygu oherwydd diffyg peirianwyr mecanyddol yn y diwydiant awtomataidd, mae'r cwrs hwn yn archwilio peirianneg, dylunio, dadansoddi a datblygu ceir modern yn llawn.

MEng Peirianneg Fodurol (MEng)

Mae'r cwrs MEng Peirianneg Fodurol yn cyfarparu graddedigion gyda chyfuniad o wybodaeth dechnegol, sgiliau ymarferol, a phriodoleddau proffesiynol sy'n angenrheidiol ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y diwydiant modurol. 

BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

Bydd y radd hon yn edrych ar sgiliau Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol craidd, systemau a thechnolegau sylfaenol sy'n parhau i effeithio ar ddiwydiant a chymdeithas.

BA (Anrh) Plentyndod, Lles ac Addysg (atodol)

Mae’r cwrs BA (Anrh) Plentyndod, Lles ac Addysg (cwrs atodol lefel 6) yn gyfle cyffrous i fynd â’ch dealltwriaeth a’ch ymarfer Astudiaethau Plentyndod ac Addysg i’r lefel nesaf.

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol

Caiff myfyrwyr sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i ddod yn heddwas, drwy adeiladu cysylltiadau cryf a chynaliadwy â sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus a thrydydd sector. Yn ogystal â ehangu eich gwybodaeth am y system cyfiawnder troseddol.

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

Os ydych chi'n cael eich cymell drwy weld eu gwaith caled yn cael ei wobrwyo a'u harbenigedd yn cael ei gydnabod mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol, gallai'r cwrs Rheoli Adeiladu hwn fod yn addas i chi.

BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol

Bydd ein gradd Rheoli Busnes ac Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni.

BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd ein gradd Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni.

BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol (gyda Lleoliad Diwydiant)

Bydd ein gradd Rheoli Busnes ac Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni.

FdA Rheoli Busnes Cymhwysol

Mae'r cymhwyster unigryw yma wedi'i sefydlu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ac yn edrych i ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a sgiliau rheoli busnes. Yn ogystal, sicrhau bod y gweithiwr proffesiynol yn gallu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.

BA (Anrh) Rheoli Busnes Cymhwysol (atodol)

Mae'r cymhwyster unigryw yma wedi'i sefydlu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ac yn edrych i ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a sgiliau rheoli busnes. Yn ogystal, sicrhau bod y gweithiwr proffesiynol yn gallu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid

Mae ein gradd rheoli Cyfrif a Cyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae ein gradd Rheoli Cyfrifyddu a Chyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae ein gradd rheoli Cyfrif a Cyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Ewch i'r afael â’r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a'r dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg gyda'r radd hon. 

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Ewch i’r afael â’r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a’r dyfodol a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg gyda’r radd hon

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda Lleoliad Diwydiant)

Ewch i'r afael â'r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a'r dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg gyda'r radd hon. 

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch Cymhwysol (prentisiaeth gradd)

 Bydd y radd hon yn edrych ar y Seiberddiogelwch wrth wraidd y technolegau sylfaenol sy'n amharu fwyfwy ar bob elfen o'n cymdeithas.

BSc (Anrh) Seicoleg

Os ydych wedi eu swyno gan ymddygiad ac yn meddwl tybed pam mae pobl yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud, yna bydd ein cwrs Seicoleg yn ddelfrydol ar gyfer chi. 

BSc (Anrh) Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

HNC Technoleg Adeiladu

Mae'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Technoleg Adeiladu yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn y diwydiant.

BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, gan roi gwybodaeth ymarferol i chi o'r ddau faes

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Ymunwch â rhaglen uchel ei pharch a fydd yn eich helpu i ddatblygu i fod yn therapydd galwedigaethol ymreolaethol myfyriol gydag eang o sgiliau ymarferol.

BSc (Anrh) Therapi Lleferydd ac Iaith

Mae gradd Therapi Lleferydd ac Iaith yn newydd sbon i Ogledd Cymru. Y cwrs hwn ym Mhrifysgol Wrecsam yw'r cyntaf i gael ei ddylunio yn sgil y pandemig gan ei wneud nid yn unig yn arbenigo yn ei gynnwys ond hefyd yn unigryw yn ei ardal.

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Os ydych eisiau gwybod pam fod pobl yn troseddu a sut mae’n effeithio cymdeithas. Yn ogystal, ydych eisiau ystydio y system gyfiawnder ac achosion enwog gafodd effaith anferthol ar y maes cyfreithiol? Os ydych, mae'r cwrs Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol i chi. 

 

LLB Y Gyfraith

Bydd rhaglen WGU yn darparu rhywfaint o'r sylfaen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith drwy ganolbwyntio ar y sylfeini academaidd a phroffesiynol ar gyfer sefyll Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) 1 a 2 a Chwrs Hyfforddi'r Bar.

BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes

Mae ein BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes wedi'i gynllunio gyda phwyslais ar faterion busnes a chyfreithiol rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol er mwyn sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer y farchnad swyddi ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer rhai o'r heriau allweddol yn y byd busnes modern.

BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes (gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae ein BA (Anrh) Y Gyfraith a Busnes wedi'i gynllunio gyda phwyslais ar faterion busnes a chyfreithiol rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol er mwyn sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer y farchnad swyddi ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer rhai o'r heriau allweddol yn y byd busnes modern.

BA (Anrh) Y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol

Cyfle i ddatblygu sylfaen wych ar gyfer gyrfa yn y gyfraith, cyfiawnder troseddol ac arenâu gofal cymdeithasol

BSc (Anrh) Ymarfer yr Adran Weithredu

Paratowch ar gyfer gyrfa broffesiynol mewn Ymarfer Adran Weithredu gyda'n rhaglen BSc Anrh - yr unig un o'i fath yng Ngogledd Cymru ac mae'n un o ddim ond dwy raglen yng Nghymru i gyd.

FdSc Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Cymhwysol

Cael blas o'r diwydiant gofal anifeiliaid wrth ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a hyfforddiant. 

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid (atodol)

Datblygwch gwybodaeth lefel uchel o ymddygiad anifeiliaid, hyfforddiant, lles a chadwraeth ymhellach gyda'n gradd atodol.

FdSc Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid (gyda blwyddyn sylfaen)

Cael blas o'r diwydiant gofal anifeiliaid wrth ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am ymddygiad anifeiliad, hwsmonaeth a hyfforddiant. 

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Gwyddor

Bydd y cwrs Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Gwyddor hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i fynd i mewn i amrywiaeth o broffesiynau gwahanaol yn y sector anifeiliad.  

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliad Gwyddor (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd y cwrs Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliad (gyda blwyddyn sylfaen) hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i fynd i mewn i amrywiaeth o broffesiynau gwahanol yn y sector anifeiliad.

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

Mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu dyn heddiw - Ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd - ar y Radd hwn.

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae ein gradd mewn peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd.

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda lleoliad diwydiannol)

Mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu dyn heddiw - Ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd - ar y Radd hwn.

BEng (Anrh) Ynni Carbon Isel, Effeithlonrwydd & Chynaliadwyedd (Prentisiaeth Gradd)

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddatblygu i gwrdd ag anghenion diwydiant lleol yn y maes hanfodol yma. Mae’r rhaglen yn rhoi sylw i agweddau allweddol sut i greu systemau, cynnyrch a gwasanaethau sydd yn gynaliadwy i gyfyngu ar yr effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd. 

MSc Cyfrifiadureg gyda Dadansoddeg Data Mawr

100% ar-lein.Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill sgiliau y mae galw amdanynt a chymhwyster yn y maes hwn y mae galw mawr amdano. Mae'n gwbl hyblyg a gellir ei astudio unrhyw bryd, unrhyw le.

MA Addysg

Mae'r radd MA Addysg 100% ar-lein hon yn eich galluogi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda'r theori, yr offer a'r technegau a fydd yn eich helpu i gyflawni llwyddiant gyrfa fel ymarferwr addysgol.

MA Addysg gyda Phlentyndod Cynnar

Mae’r radd MA Addysg gyda Phlentyndod Cynnar 100% ar-lein hon yn eich galluogi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda’r offer a’r technegau a fydd yn eich helpu i gyflawni llwyddiant gyrfa fel ymarferwr mewn addysg plentyndod cynnar.

MA Addysg gyda Arweinyddiaeth

Mae'r radd MA Addysg gyda Arweinyddiaeth 100% ar-lein hon yn eich galluogi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda'r theori addysg ac arweinyddiaeth, yr offer a'r technegau a fydd yn eich helpu i gyflawni llwyddiant gyrfa fel arweinydd addysgol.

MBA Meistr Gweinyddiaeth Busnes

Enillwch eich MBA ar-lein gydag Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Mae ein gradd MBA unigryw wedi'i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol, hunan-gychwynnol sy'n awyddus i roi eu gyrfa ar lwybr carlam gyda dealltwriaeth ddyfnach o sgiliau busnes ac arweinyddiaeth.

MBA Dadansoddeg Data Mawr

Mae’r MBA Dadansoddeg Data Mawr 100% ar-lein wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion uchelgeisiol sydd am ennill sylfaen eang o sgiliau busnes yn ogystal â gwybodaeth a galluoedd arbenigol amhrisiadwy wrth gymhwyso dadansoddeg data mewn cyd-destun busnes.

MBA Seiberddiogelwch

Mae’r MBA Seiberddiogelwch 100% ar-lein wedi’i greu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu rhagolygon trwy ddatblygu gwybodaeth a galluoedd seiberddiogelwch y mae galw mawr amdanynt yn ogystal â chyfres gynhwysfawr o sgiliau mewn meysydd allweddol o fusnes.

MBA Entrepreneuriaeth

Mae'r MBA Entrepreneuriaeth 100% ar-lein hon wedi'i chynllunio i baratoi darpar entrepreneuriaid a gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol, beiddgar a chreadigol ar gyfer ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous.

MBA Cyllid

Mae'r MBA Cyllid 100% ar-lein wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr cyllid proffesiynol uchelgeisiol a hoffai uwchsgilio, cyflawni dyrchafiadau'n gyflym a dod yn arweinydd cyllid, yn ogystal ag ar gyfer unigolion uchel eu cymhelliant sydd am lansio gyrfa newydd mewn cyllid neu gyfrifeg.

MBA Rheoli Gofal Iechyd

Mae'r rhaglen MBA Rheoli Gofal Iechyd ar-lein hon wedi'i chynllunio ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol uchelgeisiol ac arweinwyr sy'n dod i'r amlwg ym maes gofal iechyd sydd am symud ymlaen ymhellach ac yn gyflymach trwy ddatblygu eu dealltwriaeth a'u cymhwysiad o reolaeth.

MBA Rheoli Adnoddau Dynol

Mae'r radd MBA Rheolaeth Adnoddau Dynol 100% ar-lein hon yn rhoi'r cyfle i chi gyflymu'ch gyrfa trwy ddatblygu sgiliau busnes allweddol a chael dealltwriaeth ddyfnach o'r ddisgyblaeth rheoli adnoddau dynol.

MBA Marchnata

Cyflawni eich MBA Marchnata ar-lein. Mae ein gradd unigryw yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol prysur drawsnewid eu rhagolygon gyrfa trwy ddatblygu set gadarn o sgiliau busnes a dealltwriaeth ddyfnach o farchnata cenedlaethol a rhyngwladol.

MBA Rheoli Prosiectau

Mae'r MBA 100% ar-lein hwn mewn Rheoli Prosiectau yn eich arfogi â set gadarn o sgiliau dadansoddol ar gyfer cynllunio a rheoli unrhyw brosiect ac mae'n dysgu'r cymwyseddau rheoli prosiect hanfodol o ragweld risg a dadansoddi data economaidd.

MBA Seicoleg

Mae'r MBA Seicoleg 100% ar-lein wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol sy'n gweithio sydd am gyfuno sylfaen eang o sgiliau busnes allweddol a gwybodaeth gyda dealltwriaeth fanwl o ymddygiad dynol.

MPA

100% ar-lein. Mae’r MPA (Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus) wedi’i chreu ar gyfer gweithwyr proffesiynol blaengar ac uchelgeisiol, arweinwyr tîm, rheolwyr a swyddogion gweithredol yn y sector cyhoeddus sydd am symud ymlaen i rolau lefel uwch a mwy strategol.

MSc Cyfrifiadureg

Mae'r MSc Cyfrifiadureg 100% ar-lein wedi'i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill cymhwyster yn y maes proffidiol hwn y mae galw mawr amdano. Mae'n gwrs meistr hollol hyblyg a gellir ei astudio unrhyw bryd, unrhyw le.

MSc Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch

Mae'r 100% ar-lein MSc Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch wedi'i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill sgiliau y mae galw amdanynt a chymhwyster yn y maes hwn y mae galw mawr amdano.

MSc Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio

Mae'r MSc Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio 100% ar-lein wedi'i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill cymhwyster yn y maes hwn y mae galw mawr amdano ac sy'n cael llawer o wobr.

MSc Cyfrifiadureg gyda Pheirianneg Meddalwedd

Mae'r 100% ar-lein MSc Cyfrifiadureg gyda Pheirianneg Meddalwedd wedi'i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill sgiliau y mae galw amdanynt a chymhwyster yn y maes hwn y mae galw mawr amdano.

MSc Seicoleg Addysgol

Mae’r MSc Seicoleg Addysgol 100% ar-lein wedi’i greu i roi dealltwriaeth gynhwysfawr i weithwyr addysg proffesiynol o rôl seicolegwyr addysg, a’r cysyniadau seicolegol craidd sy’n sail i ymarfer ym maes seicoleg addysg.

MSc Seicoleg Fforensig

Mae'r MSc Seicoleg Fforensig 100% ar-lein wedi'i greu ar gyfer unigolion mewn meysydd sy'n gysylltiedig â'r system cyfiawnder troseddol. Datblygu gwell dealltwriaeth o wyddoniaeth seicolegol a'i chymhwysiad i ymddygiad troseddol.

MSc Seicoleg

Mae'r MSc Seicoleg 100% ar-lein wedi'i gynllunio i'ch arfogi â'r fantais seicolegol hon a'ch helpu i symud eich gyrfa i'r lefel nesaf.