Gweithdai Proffesiynol

Mae gweithdai yn galluogi busnesau a gweithwyr proffesiynol i uwchsgilio eu cronfa wybodaeth ac integreiddio arloesedd heb ymrwymiadau amser cyrsiau hyfforddi hirach. Wedi'u cynllunio i rymuso sefydliadau, mae ein gweithdai'n cynnig mewnwelediadau blaengar, strategaethau y gellir eu gweithredu, ac offer amhrisiadwy i gefnogi datblygiad proffesiynol yn nhirwedd menter fodern sy'n esblygu'n barhaus.

Gweithdai sydd ar gael

Wedi eu cyflwyno mewn sesiynau byr, dylanwadol, mae ein rhaglen gweithdai yn ymdrin ag ystod o bynciau sy'n eich galluogi i gymhwyso sgiliau newydd yn gyflym a dyrchafu eich gweithgareddau busnes.

Porwch drwy ein gweithdai sydd ar gael ar hyn o bryd

Gweithdai pwrpasol

Os hoffech archwilio maes pwnc nad yw eisoes ar gael yn ein rhaglen gyfredol, gallwn greu gweithdai pwrpasol wedi’u teilwra i’ch anghenion. Mae gweithdai pwrpasol yn gwbl addasadwy o gynnwys i hyd, ac rydym yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau bod y ddarpariaeth hyfforddiant yn cyd-fynd â'ch amcanion busnes.

Mae enghreifftiau o weithdai wedi’u teilwra’n cynnwys:

  • Uwchsgilio technolegol gan archwilio prosesau arloesol
  • Hyfforddiant mewn arferion cyfathrebu busnes
  • Datblygu sgiliau rheoli ar gyfer pobl a pherfformiad
  • Hyfforddiant yn seiliedig ar galedwedd neu feddalwedd
  • Gwella eich gweithlu gyda sgiliau rhagorol

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio posibiliadau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer eich sefydliad, cysylltwch â enterprise@wrexham.ac.uk

Costau gweithdai a'r cyllid sydd ar gael

Mae pob gweithdy yn costio £150 y pen, y sesiwn (noder bod hanner diwrnod hefyd yn cyfrif fel 1 sesiwn). Gweler y manylion prisio a restrir ar bob tudalen archebu gweithdy unigol.

Gall sefydliadau sydd wedi'u lleoli yn Wrecsam, Sir Ddinbych neu Sir y Fflint gael hyd at £1500 mewn talebau sgiliau fesul cwmni i ariannu gweithdai tan fis Rhagfyr 2024. Gall unrhyw sefydliadau neu weithwyr proffesiynol y tu allan i'r ardaloedd hyn barhau i gael mynediad at ein darpariaethau gweithdy trwy dalu'n uniongyrchol am eu harchebion trwy anfoneb.

Wrth archebu lle ar weithdy, rhaid i gofrestreion ddewis pa opsiwn talu y maent yn bwriadu ei ddefnyddio, fel y rhestrir ar y ffurflen archebu (talebau sgiliau neu anfoneb).

Os nad ydych eisoes yn gyfarwydd â’r cynllun talebau sgiliau, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am gymhwysedd a sut i gael gafael arnynt am dâl, cysylltwch â enterprise@wrexham.ac.uk

partner logos