Ymwadiad gwefan

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a chyfredolrwydd o wybodaeth a roddir yn nhudalennau ar wefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a phob is-barth o hynny. Er hyn, mae'r cynnwys yn newid bob hyn a hyn a ni all y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb am gywirdeb o'r wybodaeth i gyd a gyflwynir ar unrhyw adeg benodol.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd. Gall rhai linciau ddilyn i wybodaeth a chynhaliwyd gan drydydd parti a ni dderbyniwyd y Brifysgol unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb neu unrhyw agwedd arall o wybodaeth a cheir drwy'r linciau yma. Gwneir pob ymdrech i sicrhau fod cynnwys a all ei lawrlwytho heb firysau. Ni all y Brifysgol dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am niwed o ganlyniad i haint firws.

Bwriad prosbectws a thudalennau gwe'r Brifysgol yw arweiniad cyffredinol i gyrsiau a chyfleusterau’r Brifysgol ac nid ydynt yn ffurfio rhan o unrhyw gontract rhyngoch chi na'r Brifysgol, oni bai fel y rhoddir isod;

Paratowyd y prosbectws a thudalennau gwe cyn y flwyddyn academaidd maent yn perthyn i. Er cymerith y Brifysgol camau rhesymol i ddarparu'r cyrsiau a gwasanaethau fel y disgrifiwyd, ni all y Brifysgol gwarantu'r ddarpariaeth o unrhyw gwrs na chyfleuster, gall unrhyw gwrs ei newid neu ei dynnu oherwydd amgylchiadau tu allan i reolaeth y Brifysgol. Gall amgylchiadau cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) achosion diwydiannol, diffyg galw, ymadawiad personél allweddol, a newid mewn polisi llywodraethol, tynnu neu leihau cyllid, newid yn y gyfraith.

Mae cofrestru i'r Brifysgol yn ddibynnol ar eich derbyniad o'r amodau o gofrestru sy'n cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) eich cytundeb i fod yn rhwym i reoliadau'r Brifysgol.

Gall y wefan cynnwys linciau i wefannau trydydd parti. Nid oes gan y Brifysgol unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn a ni dderbyniwyd y Brifysgol unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nag am unrhyw golled neu niwed a fedr godi o'ch defnydd ohonynt.