decorative

Polisi Cwcis

Beth yw cwcis?

Mae cwci yn ffeil fach sy'n helpu'ch porwr we i lywio drwy wefan penodol. Yna, gall y cwci ei ddarllen yn ôl gan y porwr we fel yr angen. Mae'r defnydd o cwcis yn ffordd gyfleus o adael i gyfrifiadur cofio gwybodaeth benodol sy'n ymwneud a gwefan sydd wedi'i hymweld â. Yna, gall y data cwci yma ei hadennill a gall adael i ni addasu ein tudalennau a gwasanaethau yn unol â hynny.

Sut mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddio cwcis?

Cwcis sesiynol

Bydd wefan y Brifysgol, yn bennaf, yn gosod cwcis sesiynol. Mae cwcis sesiynol yn caniatáu i wefannau cofio gwybodaeth rhwng tudalennau fel nad oes angen i'r defnyddiwr mewnbynnu'r wybodaeth mwy nag unwaith. Y brif enghraifft o pan gaiff cwcis sesiynol eu defnyddio ydi yn ystod prynu o siop ar lein - defnyddir cwci sesiynol er mwyn cofio beth roddwyd y defnyddiwr i mewn i'w basged er mwyn ei gario drwy i'r ddesg talu.

Fel arfer, ceir cwcis sesiynol eu dileu gan eich porwr pan rydych yn cau eich porwr.

Cwcis dadansoddi

Mae rhai rhannau o'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics sydd hefyd yn rhoi cwcis ar eich cyfrifiadur. Ceir y wybodaeth a chaiff ei greu gan y cwcis yma am eich defnydd o'r gwefan hwn eu trosglwyddo i a'u storio gan Google.

Ni ddefnyddir y Brifysgol yr arfau dadansoddi ystadegol er mwyn eich tracio na chasglu gwybodaeth ganfyddadwy bersonol am ymwelwyr o'r wefan hon. Ni chysylltir y Brifysgol unrhyw ddata a chasglwyd gydag unrhyw wybodaeth ganfyddadwy bersonol o unrhyw ffynhonnell fel rhan o’n defnydd o'r arfau dadansoddi ystadegol.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics er mwyn dal gwybodaeth am eich ymweliad i ein safle. Mae hyn yn helpu ni i adnabod defnydd a phoblogrwydd ein gwasanaethau yn well a pa mor llwyddiannus mae'r gwefan yn gweithio.

Os na ddymunwch i ni wneud hyn, gallwch eithrio o'r gwasanaeth Dadansoddi drwy lawr lwytho estyniad ar gyfer eich porwr. Dewis arall ydi gallwch ddileu/cyfyngu'r cwcis fel gallwch ar unrhyw gwci arall.

Dadansoddiadau Hotjar

Rydym yn defnyddio Hotjar er mwyn helpu ni ddeall sut mae defnyddwyr yn llywio o gwmpas tudalennau unigol ar ein gwefan ac i greu holiaduron i gasglu adborth defnyddwyr. Darganfyddwch mwy o wybodaeth am gwcis a phreifatrwydd data ar wefan Hotjar.

Cludo

Rydym yn defnyddio Cludo, platfform dadansoddi trydydd parti er mwyn helpu ni i roi canlyniadau chwilio gwell i'n defnyddwyr

Azorus

Mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddio Azorus sef ein llwyfan Rheoli Perthynas Cwsmeriaid (CRM). Fe'i cynhelir ar be.glyndwr.ac.uk. Rydym yn defnyddio'r CRM ar gyfer storio data, marchnata uniongyrchol, rheoli digwyddiadau, proffilio, ac adrodd. Rydym yn defnyddio Cytundebol fel sail gyfreithlon ar gyfer anfon negeseuon e-bost system sy'n cael eu sbarduno gan archebion digwyddiadau, cwblhau ffurflen neu wybodaeth a fewnforiwyd o system ymholiadau 3ydd parti, megis UniBuddy. 

Mae rhagor o wybodaeth am eu polisi preifatrwydd ar gael yma.

Technoleg tebyg i gwcis 

Gall ein darparwr CRM trydydd parti "Azorus" ddefnyddio technolegau tebyg i gwcis o bryd i'w gilydd, fel bannau gwe, SDKs, picsel (neu "gifs clir") a thechnolegau olrhain eraill. Maent yn gosod gifs picsel sengl yn awtomatig, a elwir hefyd yn bannau gwe, ym mhob e-bost a anfonir o Azorus. Ffeiliau graffeg bychan iawn yw'r rhain sy'n cynnwys dynodwyr unigryw sy'n galluogi Prifysgol Wrecsam ac Azorus i gydnabod pan fydd ein Cysylltiadau wedi agor e-bost neu glicio ar rai cysylltiadau. Mae'r technolegau hyn yn cofnodi cyfeiriad e-bost pob Cyswllt, cyfeiriad IP, dyddiad, ac amser sy'n gysylltiedig â phob un agored a chliciwch ar gyfer ymgyrch. Mae Azorus yn defnyddio'r data hwn i greu adroddiadau i Brifysgol Wrecsam am sut y bu ymgyrch e-bost yn perfformio a pha gamau a gymerodd Cysylltiadau. 

Sgwrs fyw

Mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddio meddalwedd sgwrsio byw trydydd parti a ddarperir gan Chatify. Mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddio'r gwasanaeth i ymateb i ymholiadau sgwrsio byw uniongyrchol. I wella eich profiad defnyddiwr, defnyddir cwcis i gofio a ydych wedi cyflwyno gwybodaeth o'r blaen. - Mae mwy o wybodaeth am eu polisi preifatrwydd ar gael yma.

Tracio cyfryngau cymdeithasol

Mae tracio cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu i ni dracio defnyddwyr sydd wedi'u hailgyfeirio o blatfform cymdeithasol fel Facebook a LinkedIn. Mae hefyd yn ein caniatáu ni i ail-farchnata i ymwelwyr y gwefan sy'n defnyddio'r platfformau yma.

Byddem yn rhannu gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch ymweliad i ein gwefan gyda phlatfformau cyfryngau cymdeithasol ond na fydd hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth ynglŷn â'ch cais neu unrhyw wybodaeth bersonol arall. Defnyddir y wybodaeth yma ar ein rhan ni er mwyn monitro'r effeithiolrwydd o ein hysbysebu a rhaglenni.

Defnyddiwyd y wybodaeth rydym yn rhannu mewn cytundeb â pholisi defnydd data Facebook a pholisi preifatrwydd LinkedIn yn unig. Gall tracio hefyd ein galluogi ni a'n partneriaid i weini hysbysebion ar ac oddi ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Cwcis ail-farchnata

Mae gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys Google, yn defnyddio cwcis er mwyn gweini hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau gorffennol rhywun i'r wefan hon. Mae hyn yn caniatáu i ni gyrraedd pobl sydd wedi ymweld â gwefan Prifysgol Wrecsam, o'r blaen, a pharu'r bobl iawn gyda'r neges iawn. Bydd cwcis ail-farchnata yn dod i ben dwy flynedd o'r amser gosodwyd neu diweddarwyd y cwci (pa bynnag ydi'r hwyraf).

Ceir unrhyw ddata a chasglwyd ei ddefnyddio mewn cytundeb â'n polisi preifatrwydd a pholisi preifatrwydd Google.

Eithrio o ail-farchnata

  • Google - Gallwch osod eich dewisiadau ar sut mae Google yn hysbysebu i chi drwy ddefnyddio tudalen Dewisiadau Hysbysebion Google
  • Facebook - Edrychwch ar sut mae Facebook yn dewis pa hysbysebion i ddangos a sut allwch chi reoli'r hysbysebion rydych yn gweld

Gallwch eithrio o hysbysebion sy'n seiliedig ar cwcis o'r ddau sefydliad - ac eraill - drwy fynd i Eich dewisiadau ar lein a diffodd hysbysebu ymddygiadol gan nifer fawr o gwmnïau

Gwasanaethau allanol

Pan ydych yn ymweld â glyndwr.ac.uk efallai byddech yn sylwi cwcis heb berthynas i'r Brifysgol. Rydym yn defnyddio nifer o wasanaethau allanol ar wefan y Brifysgol, yn bennaf er mwyn dangos cynnwys o fewn ein tudalennau gwe. Er enghraifft, er mwyn dangos fideos rydym yn defnyddio YouTube.

Rydym hefyd yn defnyddio nifer o wasanaethau Google, gan gynnwys Calendr a Mapiau. Nid yw hwn yn rhestr drwyadl na chyflawn o'r gwasanaethau rydym yn defnyddio, neu gallem ni ddefnyddio yn y dyfodol, pan rydym yn mewnblannu cynnwys, ond rhain yw'r rhai mwyaf cyffredin.

Fel gyda'r botymau cymdeithasol, nid yw'n bosib i ni atal y gwefannau yma, neu barthau allanol, o gasglu gwybodaeth ar eich defnydd o'r cynnwys wedi'i mewnblannu. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'r gwasanaethau allanol yma yna na fyddent yn gwybod pwy ydach chi ond mae'n debygol byddent yn casglu data defnydd dienw ee nifer o weithiau a welwyd, chwaraewyd, llwythwyd, ayyb.

Botymau cymdeithasol

Ar rai o dudalennau'r wefan hon byddech yn gweld 'botymau cymdeithasol'. Mae'r rhain yn galluogi defnyddwyr i rannu neu lyfrnodi tudalennau gwe. Mae yna fotymau ar gyfer Facebook, Twitter a LinkedIn

Er mwyn gweithredu'r botymau yma, a'u cysylltu gyda'u cyfryngau cymdeithasol a gwefannau allanol perthnasol, defnyddir sgriptiau o barthau tu allan i'r Brifysgol. Dylech fod yn ymwybodol mae'n debygol fod y gwefannau hyn yn casglu gwybodaeth tra rydych yn pori'r rhyngrwyd, gan gynnwys ar wefan y Brifysgol. Felly, os ydych yn clicio ar unrhyw un o'r botymau hyn, bydd y gwefannau yma yn cofrestru'r weithred yna ac efallai yn defnyddio'r wybodaeth yna. Mewn rhai achosion, os ydych wedi mewngofnodi i'w gwasanaethau, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru'r ffaith eich bod yn ymweld â gwefan y Brifysgol, a'r tudalennau penodol ydych arno, hyd yn oed os nad ydych yn clicio ar y botwm.

Dylech wirio'r polisïau preifatrwydd a chwcis perthnasol o'r gwefannau hyn i gyd er mwyn gweld sut yn union maent yn defnyddio eich gwybodaeth a darganfod sut i ddileu neu eithrio o'r wybodaeth.