Cystadleuaeth Ymchwil Delweddu 2022

Ynghylch y Gystadleuaeth

Mae Cystadleuaeth Ymchwil Delweddu Prifysgol Glyndŵr yn dathlu ei ymchwil, tynnu sylw at ei amrywiaeth, ac yn gwobrwyo'r unigolion a thimau ymchwil sy'n gwneud hyn yn bosib. Dyma'r drydedd flwyddyn y gystadleuaeth, ac mae'n gwahodd yr holl staff ymchwil gweithredol a myfyrwyr ymchwil i gymryd rhan.

Mae'n ffaith adnabyddus bod pobl yn rhoi fwy o sylw i luniau na llawer o ysgrifennu dwys, ac mae ein cystadleuaeth yn herio ymchwilwyr i gipio stori eu prosiect mewn un ddelwedd sengl. Nid yw'n hawdd, yn enwedig os yw eich maes pwnc yn wyddoniaeth galed ac nid yw cynrychiolaeth weledol o gysyniadau yn ffordd draddodiadol o arddangos eich gwaith... ond mae hynny'n rhan o'r hwyl!

Gall delweddau helpu i ymgysylltu a chipio sylw eich cynulleidfa darged. Gall y dull hwn o ledaenu eich helpu i gyrraedd pobl na fyddant fel arfer yn dangos diddordeb yn eich gwaith nac yn deall y jargon academaidd. Mae un llun yn werth mil o eiriau, yn ôl y sôn.

Gall ymdrin ag ymgysylltiad cyhoeddus mewn ffordd fwy creadigol hefyd eich helpu i ddehongli eich hun fel ymchwilydd, a gall hyd yn oed gynnig buddion llesiant. Canfu un astudiaeth bod tynnu llun a'i rannu bob dydd yn cynnig sawl mantais, gyda'r cyfranogwyr yn datgan bod treulio amser i ofalu am eu hunain yn rhoi hwb i'w hwyliau, a gallai gynnwys pum munud i dynnu llun ar ffôn neu anogaeth i fynd allan o'r tŷ i ddod o hyd i leoliad ffotogenig.

Ers dechrau'r gystadleuaeth, rydym wedi cael cynigion gwych gan staff a myfyrwyr ymchwil Glyndŵr ar draws sawl maes pwnc amrywiol. Mae rhai pobl yn dewis cyflwyno llun traddodiadol, eraill yn dewis golygfa wedi'i osod yn benodol, a rhai hyd yn oed wedi defnyddio meddalwedd golygu llun i ychwanegu haenau ychwanegol at eu cynnig. Nid oes terfyn i'r posibiliadau, felly ewch ati i fod yn greadigol heddiw!

Photography student

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan? 

Pob ymchwilydd cyfredol (gan gynnwys MPhil, PhD, MRes, EdD a Doethuriaeth Broffesiynol). 

Mae pob aelod o staff presennol Prifysgol Glyndŵr yn gymwys i ymgeisio, ar yr amod ei fod yn a) gweithio tuag at radd ymchwil, b) yn meddu ar radd ymchwil ac ynghlwm yn weithredol â gwaith ymchwil, neu c) ar hyn o bryd yn cynnal ymchwil fel aelod o staff academaidd

Rhaid cynhyrchu delweddau o ganlyniad i ymchwil a wnaed fel y nodir uchod. 

Beth sydd ynddi i mi?

Gallai delwedd sy'n ganlyniad uniongyrchol o'ch ymchwil neu sy'n cynrychioli agwedd arno ddenu diddordeb newydd yn eich gwaith.  Gall y ddelwedd fod yn ddefnyddiol ar gyfer sawl peth, er enghraifft cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg neu fel clawr i gyfrol hyd yn oed.  Yn y pendraw gallai arwain at gynnydd yn y nifer o bobl sy'n cysylltu â'ch ymchwil a'i gyfradd gyfeirio.  

Os bydd eich delwedd yn cyrraedd y rhestr fer, caiff ei harddangos ym Mhrifysgol Glyndŵr, ar wefan Prifysgol Glyndŵr ac o bosibl yn lleoliadau eraill yn lleol a chenedlaethol; gan eich cydnabod chi a'ch syniadau. 

A oes gwobr i'r enillydd? 

Bydd gwobrau ariannol i'r enillydd (£250) a'r ddau yn ail (£50 yr un).

Sut ydw i'n cymryd rhan?

I gofrestru, tynnwch lun a fydd yn denu diddordeb a thynnu sylw at eich ymchwil.  Dylai'r ddelwedd hysbysu a denu sylw cynulleidfa o bobl academaidd nad ydynt yn arbenigwyr, a chynnig safbwynt gweledol ar ymchwil cyfredol lefel ddoethurol neu ôl-ddoethurol.  Ynghyd â'r ddelwedd, dylid rhoi crynodeb dim llai na 100 gair a dim mwy na 200 gair sy'n egluro'r hyn mae eich delwedd yn ei ddangos a sut mae'n cysylltu â'ch ymchwil. Dylech ysgrifennu hwn mewn iaith sy'n ddealladwy i gynulleidfa o bobl nad ydynt yn arbenigwyr. 

VR Cannllawiau Ffurflen Gais Cystadlu 2022-23

Lle allaf ddod o hyd i enghreifftiau? 

Gellir dod o hyd i gofrestriadau y llynedd ar waelod y dudalen we hon.  

Pryd fydd hi ar agor? 

Bydd cystadleuaeth 2022-23 ym Mhrifysgol Glyndŵr yn agor ar Ddydd Mercher 31 Mai 2023.

Pryd fydd hi ar gau? 

Bydd cystadleuaeth 2022-23 yn cau ar Ddydd Llun 31 Gorffennaf 2023.

A oes angen i mi fod yn fedrus o ran celf a ffotograffiaeth i gymryd rhan? 

Dim o gwbl!  Gweler y tystebau gan gyn-enillwyr isod.  Byddwn yn cynnal gweithdy cynhyrchu syniadau yn fuan, ac fe'i hysbysebir yma. 

Rwy'n ansicr sut i fynd o'i chwmpas hi.  Sut allaf archwilio syniadau? 

Rydym yma i helpu! Archebwch yma ar gyfer ein trosolwg/gweithdy. Cymerwch olwg ar Agweddau at Ffotograffiaeth neu cysylltwch â Sue Liggett s.liggett@glyndwr.ac.uk neu’r Swyddfa Ymchwil researchoffice@glyndwr.ac.uk a byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau. Mae crynodebau defnyddiol i gyd-fynd â'r delweddau ar gael gan y Swyddfa Ymchwil. Gweler enillwyr a cheisiadau blaenorol am ysbrydoliaeth.