Dr Sarah Dubberely

Job Role
Uwch Ddarlithydd, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Dechreuodd Sarah ei gyrfa ym maes Cyfiawnder Ieuenctid. Roedd yn Fentor Cydlynydd ar gyfer Tîm Troseddwyr Ieuenctid Swydd Caer a’r Ffederasiwn Ieuenctid, gan recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr i weithio gyda throseddwyr ifanc ar draws y sir.

Roedd ei MA mewn Troseddeg Gymharol a Chyfiawnder Ieuenctid yn archwilio datblygiad hanesyddol Cyfiawnder Ieuenctid.

Mae ei diddordeb academaidd parhaus ym maes Cyfiawnder Ieuenctid, Mentora, Carchariad a Merched yn y System Cyfiawnder Troseddol.

Ym mis Ebrill 2010, dyfarnwyd PhD i Sarah am draethawd estynedig oedd yn archwilio canfyddiad ac ymglymiad pobl ifanc gyda rhaglen Dug Caeredin, ac, yn achos pobl ifanc mewn lleoliadau diogel, goblygiadau’r ymglymiad yma o ran eu hadsefydlu.

Fel rhan o hyn, ymgysylltodd Sarah yn uniongyrchol gyda 6 sefydliad diogel gwahanol ar draws Lloegr a Chymru. Roedd Sarah yn ddeiliad grant a chyd-arolygydd yng ngwerthusiad ariannu Llywodraeth Cynulliad Cymru o wasanaethau digartrefedd ar gyfer oedolion yn gadael carchar gydag anghenion cymhleth.

Mae Sarah wedi llwyddo i oruchwylio sawl traethawd estynedig PhD hyd at eu cwblhau, o Ddigartrefedd, Trafodion Gofal Plant, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Lleoliadau Gofal Plant.
Mae 2 fyfyriwr i gyflwyno tros y flwyddyn nesaf ar Ymyriadau mewn Cyfiawnder Ieuenctid sy’n Wybodus am Drawma, a Datblygu Proffesiynol Parhaus ar gyfer Therapyddion Galwedigaethol.
Mae Sarah yn arholwr PhD allanol profiadol, ac wedi archwilio ar draws y DU mewn ystod o bynciau o gyfiawnder ieuenctid, carchariad a digartrefedd.

Mae gan Sarah gysylltiadau cryf gada Chyfiawnder Troseddol, ac yn aelod o’r Rhwydwaith Academaidd a Phwyllgor Cyswllt y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, yn ogystal â Bwrdd HWB Doeth Cymru.