Buddsoddi yn eich dyfodol: 5 rheswm i astudio gradd yn Prifysgol Wrecsam

Students on laptops studying outside

Mae'r cwestiwn a yw gradd yn werth yr arian, yr amser, a'r ymdrech o'i gymharu â llwybrau addysg eraill wedi bod yn bwnc llosg yn ddiweddar. 

Gall cymryd y cam nesaf yn eich astudiaethau ar ôl y chweched dosbarth neu'r coleg ymddangos fel gobaith brawychus, yn enwedig wrth ystyried rhagolygon gwaith a gwerth am arian. 

Ym Mhrifysgol Wrecsam, rydym yn cynnig llu o gyrsiau sydd wedi cyflogadwyedd yn ganolog iddynt. Rydym hefyd yn eich blaenoriaethu fel myfyriwr, ac rydym yma i'ch helpu yn eich cam nesaf tuag at fuddsoddi yn eich dyfodol. 

Dyma 5 rheswm pam y mae gradd yn werth chweil a pham y dylech astudio gyda ni: 

  1. Ehangu eich ystod o wybodaeth

Bydd gradd prifysgol yn dysgu ystod amrywiol o wybodaeth y gellir ei gymhwyso i yrfa sydd gennych eisoes mewn golwg, neu un nad ydych hyd yn oed wedi meddwl amdano eto! 

Trwy gydol eich dysgu, byddwch yn darganfod darnau newydd o wybodaeth ac yn caffael sgiliau newydd. Mae ganddon ni radd sy'n addas i bawb. Rydym yn cynnig cyrsiau galwedigaethol ac ymarferol i gynnwys Nyrsio, Peirianneg, ac Addysg. 

Yn ogystal, rydym yn cynnig graddau eang lle nad yw gyrfa'n cael ei ddiffinio. Mae gan gyrsiau fel Busnes, y Cyfryngau, a'r Gyfraith gysylltiadau â'r diwydiant ond nid ydynt wedi'u cyfyngu'n llym i'r rhagolygon gyrfa sy'n gysylltiedig â nhw. 

Mae'r brifysgol yn gyfnod lle gallwch ddarganfod mwy amdanoch eich hun drwy eich taith ddysgu. Mae cael gradd o dan eich gwregys yn rhoi sail i'ch penderfyniadau yn y dyfodol a gall dysgu pethau newydd eich hysbysu ar ba lwybr gyrfa yr hoffech ei gymryd. 

Gall dewis gradd nad yw'n alwedigaethol eich agor i gyfleoedd na wnaethoch chi erioed feddwl amdanyn nhw mor bosibl! Gall gradd sy'n seiliedig ar alwedigaeth, ar y llaw arall, eich sefydlu ar gyfer dyfodol sydd gennych eisoes mewn golwg. Edrychwch ar ein gwahanol lwybrau dysgu sydd ar gael trwy archwilio ein hystod o raddau israddedig.  

  1. Gwella cyflogadwyedd

Mae pob un o'n cyrsiau yn llawn cyfleoedd i gael profiad ymarferol yn eich maes astudio. 

Mae rhai meysydd yn anodd dechrau gyrfa ynddo, ac mae ein darlithwyr o'r radd flaenaf wedi teilwra ein cyrsiau i'ch paratoi ar gyfer gofynion bywyd gwaith. Mae cyflogadwyedd yn eistedd wrth wraidd ein dull ymarferol o ddysgu mewn lleoliadau a chyrsiau nad ydynt yn lleoli. 

Ar ben cefnogaeth yn eich gradd, rydym yn cynnig gwasanaethau gyrfaoedd fel cymorth cynllunio gyrfaoedd, cyfleoedd gwaith, digwyddiadau cyflogadwyedd allgyrsiol, ysgrifennu CVs, datganiadau personol, a cheisiadau am swyddi. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i wella eich cyflogadwyedd fel gweithiwr proffesiynol yn y dyfodol! 

  1. Profi'r bywyd cymdeithasol

Nid yw'r profiadau personol yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol i'w anghofio. 

Ym Mhrifysgol Wrecsam, rydym yn gymuned glos. Gallwch wneud ffrindiau cyn i chi gyrraedd yma trwy ein tudalen Facebook bwrpasol, Matespace. Neu gallwch sgwrsio gydag un o'n myfyrwyr presennol gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd cymdeithasol y brifysgol a'u profiadau dysgu. 

Mae gennym Undeb y Myfyrwyr gweithgar sy'n cynnal llwyth o ddigwyddiadau cyffrous i fynychu a gallwch ddarganfod beth sydd gan Wrecsam i'w gynnig tra byddwch yma. Gallwch ymuno â chymdeithas neu dîm chwaraeon hefyd, i archwilio eich hobïau wrth astudio! 

  1. Meithrin sgiliau ymarferol

Rydym yn cynnig nifer o brentisiaethau gradd, ac efallai eich bod yn meddwl mai dyma'ch unig opsiwn os ydych chi eisiau dull ymarferol o ddysgu.        

Meddyliwch eto! 

Gyda'n graddau sydd wedi’u seilio ar leoliad, rydych yn cael eich addysgu ar lefel prifysgol tra hefyd yn gwneud profiad a chysylltiadau â'r diwydiant. Mae gennych opsiwn i ymgymryd â blwyddyn lleoliad yn y diwydiant ar draws nifer o'n cyrsiau i gynnwys Busnes, Cyfrifiadura, Peirianneg a'r Gyfraith. 

Dim ond i enwi rhai! 

  1. Cymorth hyd oes

Bydd meddwl am y dyfodol a'ch gyrfa wrth wraidd eich ystyriaethau ar gyfer eich cam nesaf ar ôl gadael addysg. 

Ym Mhrifysgol Wrecsam, rydym yn ymfalchïo yn ein cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd. Mae ein porth WGUconnect, safle gyrfaoedd Prifysgol Wrecsam
 y gallwch ymuno â ni hyd yn oed cyn cofrestru gyda ni, yn safle hynod ddefnyddiol lle gallwch gael mynediad at adnoddau a chyfleoedd gwaith.
 

Mae cymorth gyrfaoedd ar gael i chi, nid yn unig wrth i chi astudio gyda ni, ond am oes. Byddwn bob amser yn ymdrechu i roi'r sgiliau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o'ch gradd. Drwy ymuno â ni, byddwn yn buddsoddi yn eich dyfodol yn iawn ynghyd â chi!  

Beth am weld drosoch eich hun? Mynychu un o'n diwrnodau agored a dysgu am y cyfleoedd cyffrous sydd gan Prifysgol Wrecsam i'w gynnig i chi.