Awgrymiadau ar gyfer Gwneud Clirio'n Hawdd

parents and child

Mae gan ein tîm derbyn ymroddedig brofiad o dywys myfyrwyr drwy'r cyfnod Clirio pan ddaw o gwmpas bob blwyddyn.

Maent wedi llunio rhai awgrymiadau a phwyntiau allweddol i'w hystyried os ydych chi'n cael eich hun yn pendroni am y broses Glirio. 

Ymchwil y tu hwnt i'r gofynion mynediad 

Y prif gwestiynau y mae'n debyg y byddwch yn eu hystyried wrth edrych ar brifysgolion yw: 

  • A yw'r brifysgol hon yn cynnig y cwrs y mae gen i ddiddordeb ynddo?
  • Pa gymwysterau TGAU sydd eu hangen arnaf i ddilyn y cwrs hwn?
  • Faint o gyrsiau Safon Uwch (neu gyrsiau lefel 3 eraill) sydd eu hangen arnaf, a pha bynciau y dylwn eu hastudio er mwyn cofrestru? 

Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn yn bwysig i'w hystyried wrth benderfynu ble i astudio. Yr hyn y byddem yn ei awgrymu yw mynd un cam ymhellach a meddwl am: 

  • A yw'r brifysgol hon ymhellach oddi cartref nag yr wyf yn dymuno teithio? 
  • Sut le yw'r ardal gyfagos? A yw'n bentref neu'n bentref hunangynhwysol?
  • A yw'r campws wedi'i wasgaru i gyd mewn un lle?
  • Faint yw'r costau teithio?
  • A allaf yrru a pharcio fy nghar os oes angen?
  • A yw lle mewn llety prifysgol yn fy mlwyddyn gyntaf wedi'i warantu? 

Gwnewch restr o'r holl bethau sy'n bwysig i chi yn ogystal â meddwl am y cwrs rydych chi am ei astudio. Er enghraifft, dywedodd Emma Telfer, myfyriwr Seicoleg "penderfynais chwilio am brifysgol yr oeddwn i'n teimlo oedd yn gynhwysol" a bod Prifysgol Wrecsam "yn bodloni fy holl ddisgwyliadau a mwy". Ar gyfer Emma, roedd cynwysoldeb yn rhywbeth ychwanegol pwysig i'w ystyried ac mae Prifysgol Wrecsam wedi cael ei rhestru gyntaf am gynhwysiant cymdeithasol am bum mlynedd yn olynol (Canllaw Prifysgolion Da The Times a Sunday Times 2023). Penderfynodd beth oedd yn bwysig iddi a dod o hyd i brifysgol a oedd yn cynrychioli ei diddordebau sy'n rhywbeth y byddem yn awgrymu ei ystyried wrth baratoi rhestr wirio cyn Clirio. 

Byddwch yn barod i gysylltu â phrifysgolion eich hun 

Efallai bod hyn yn swnio'n amlwg, ond pan fyddwch yn ceisio sicrhau eich lle mewn prifysgol, bydd y prifysgolion rydych chi'n cysylltu â nhw eisiau siarad â chi'n uniongyrchol ac nid â rhywun sy'n galw ar eich rhan. 

Gallwch ffonio ein tîm ymholiadau ar 01978293439. 

Os nad ydych chi'n gyfforddus yn gwneud galwad ffôn gychwynnol, yna nid yw hynny'n broblem i ni fel prifysgol. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost drwy enquiries@wrexham.ac.uk, drwy ein webchat swyddogaeth a thrwy ein cyfryngau cymdeithasol. 

Cofiwch y bydd angen cyfweliad ar rai cyrsiau cyn y gellir gwneud unrhyw gynnig, felly byddwch yn barod i siarad â ni os byddwch yn gwneud cais am un o'r rheini! 

Cysylltwch â ni cyn diwrnod y canlyniadau 

Os, am unrhyw reswm, rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gwneud y graddau ar gyfer eich dewisiadau cwmni neu yswiriant, yna gallwch wirio ein Swyddi Gwag Clirio. 

Os yw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo yno, yna cysylltwch â ni fel y gallwn drafod eich opsiynau. Os hoffech i ni gysylltu â chi ar ddiwrnod y canlyniadau i roi gwybod i chi beth sydd ar gael, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r ffurflen ymholiadau ar ein tudalennau Clirio. Bydd un o'n tîm Cymorth i Ymgeiswyr yn eich ffonio'n ôl pan fydd y canlyniadau allan, ac yn siarad â chi am sut y gallwn helpu. 

Ar y diwrnod canlyniadau, sicrhewch fod eich holl ganlyniadau wrth law 

Cadwch mewn cof bydd y prifysgolion rydych chi'n galw i holi am glirio lleoedd yn gofyn i chi am eich cymwysterau. 

Ar ôl i chi gael eich canlyniadau, ysgrifennwch nhw i lawr fel y gallwch gyfeirio atynt ar y ffôn. Peth arall i'w wneud yw cymryd sylw o'ch canlyniadau TGAU ac unrhyw gymwysterau ychwanegol rydych wedi'u cael hyd yn hyn, fel bod popeth mewn un lle i gyfeirio ato. 

Bydd gan brifysgolion eu prosesau eu hunain, ond os na allwn gael mynediad i'ch ffurflen UCAS gyflawn pan fyddwch yn cysylltu â ni i ddechrau (er enghraifft, os ydych eisoes yn cael eich cyfeirio drwy Glirio i rywle arall), byddwn yn aml yn eich gwneud yn gynnig llafar dros y ffôn yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi'i rhoi i ni. 

Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi'r wybodaeth gywir i ni am eich cymwysterau, oherwydd efallai y byddwn yn tynnu ein cynnig yn ôl i chi os yw'ch canlyniadau gwirioneddol yn wahanol i'r hyn a ddywedoch wrthym. 

Byddwch yn agored i awgrymiadau eraill 

Er efallai na fyddwn yn gallu cynnig y cwrs y gwnaethoch gais amdano yn wreiddiol, efallai y byddwn yn awgrymu cwrs arall y teimlwn y gallai fod yn addas i chi, yn seiliedig ar eich astudiaethau a'ch diddordebau blaenorol. Ni fyddem byth yn gwneud i chi ruthro penderfyniad a byddem yn awgrymu eich bod yn gwneud rhywfaint o ymchwil gan y gallai'r cwrs a gynigiwn fod yr hyn yr oeddech ar ei ôl, ond nid oeddem yn sylweddoli ei fod yn bodoli! 

Peidiwch â rhuthro i benderfynu 

Mae'n bwysig sicrhau mai eich dewis chi yw'r un iawn i chi. 

Ewch yn ôl i'ch rhestr wirio cyn Clirio a gwnewch yn siŵr bod y prifysgolion rydych chi'n eu hystyried yn ticio'r rhan fwyaf, os nad pob un, o'ch blychau. Ym Mhrifysgol Wrecsam, nid ydym yn mynd i roi dyddiad cau 24 awr i chi ar ein cynnig i chi - os byddwn yn dweud wrthych ar ddiwrnodau canlyniadau bod gennych le gyda ni, mae'r cynnig hwnnw'n ddilys hyd at ddiwedd mis Awst, felly mae gennych amser i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir.