Cyngor ar gwneud cais a chyfweliad ar gyfer gradd Nyrsio yn y brifysgol

used for blog

Fel nyrs sy'n fyfyrwyr, rwy'n cofio sut beth yw ymgeisio am y cwrs, a sut mae nerfusrwydd yn gallu bod. Mae'n teimlo fel ddoe pan oeddwn i'n nerfus yn aros am fy nghyfweliadau, ond gallaf ddweud yn onest nad oedden nhw'n ddim i boeni amdanyn nhw! 

Gan fy mod i wedi bod drwyddo bellach, ac wedi bod yn llwyddiannus, rwyf wedi llunio rhai o'm hawgrymau pennaf ar gyfer ymgeisio i astudio nyrsio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

1. Meddyliwch am eich rhesymau dros ymuno  

Mae hyn yn swnio mor syml ond meddyliwch pam rydych chi eisiau bod yn nyrs, a beth yw'r peth am nyrsio sy'n gwneud i chi fod eisiau dilyn gyrfa yn y proffesiwn. Ystyriwch pam eich bod yn gwneud cais am eich maes dewisol – Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, neu Nyrsio Iechyd Meddwl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos eich ymrwymiad i'r maes hwnnw a ddewiswyd. 

2. Ystyried y sgiliau a'r rhinweddau sy'n gwneud nyrs dda 

Gallai hyn fod yn wydnwch, tosturi, empathi, gwaith tîm, cyfathrebu, dewrder, sefydliad, datrys problemau, synnwyr digrifwch ac yn y blaen. Pam mae'r sgiliau a'r rhinweddau hyn yn bwysig, a sut rydych chi wedi eu dangos? 

3. Magu profiad  

Mae hyn yn cryfhau eich cais ac yn dangos bod gennych sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn helpu i gynorthwyo eich hyfforddiant nyrsio a'ch gyrfa yn y dyfodol. Nid oes rhaid i hyn fod mewn lleoliad gofal iechyd cyn belled â'i fod yn cynnwys cyfathrebu ag eraill, dangos empathi, gweithio mewn tîm, rheoli amser, neu sefydliad. 

Yn eich cais neu gyfweliad, gallwch ddweud bod gweithio mewn archfarchnad yn cynnwys gweithio mewn tîm a sgiliau cyfathrebu effeithiol neu dreulio amser mewn cartref gofal yn golygu eich bod yn datblygu eich empathi a'ch tosturi. Mae'r sgiliau hyn i gyd yn bwysig iawn wrth weithio fel nyrs. Efallai y cewch brofiad personol lle gofalwyd am anwylyn gan nyrs, felly mae hyn eto'n rhywbeth i ystyried sôn amdano yn eich cais. Nid yw'n ymwneud â pha brofiad sydd gennych, ond yr hyn rydych wedi'i ennill ohono. 

4. Deall gofynion nyrsio 

Ystyriwch y ffyrdd rydych chi'n rheoli straen. Gall gradd nyrsio fod yn llethol ar adegau gyda cheisio cydbwyso shifftiau lleoliad blinedig ac aseiniadau prifysgol, ynghyd â chael bywyd cymdeithasol, a gofalu am eich lles eich hun. Mae'n gallu achosi straen emosiynol a chorfforol. Mae'n bwysig felly dangos bod gennych ymwybyddiaeth o natur heriol y cwrs ac wedi ystyried sut rydych yn rheoli straen - mynd am dro, treulio amser gyda'r teulu a'r ffrindiau, darllen neu ymarfer corff.

5. Edrychwch ar safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) 

Mae'n fwyaf tebygol y byddwch yn cael eich holi am yr hyn rydych chi'n ei wybod am yr NMC yn eich cyfweliad. Trwy gydol eich gradd, bydd angen i chi fodloni set o safonau ar gyfer hyfedredd, sydd i gyd yn cael eu hamlygu yn y Cod NMC – byddwch wedyn yn gweithio o dan yr NMC fel nyrs gofrestredig, felly mae'n bwysig cael dealltwriaeth o'r hyn maen nhw'n ei wneud, a pham bod eu canllawiau/safonau ar waith. Drwy ymchwilio i'r Cod NMC, byddwch hefyd yn cael syniad o ddisgwyliadau nyrsys sy'n gweithio ym maes gofal iechyd cyfoes. 

6. Ymarfer ateb cwestiynau cyfweld 

Gallai hyn fod gyda ffrind neu aelod o'r teulu, neu hyd yn oed ychydig o flaen drych – bydd ymarfer yn eich helpu i ddod i arfer â siarad yn uchel. Bydd yn eich synnu faint o wahaniaeth y gall hyn ei wneud, a bydd yn eich gwneud yn fwy hyderus wrth ateb rhai cwestiynau sylfaenol a'ch helpu i ddeall pam eich bod eisiau bod yn nyrs. 

7. Paratowch i ofyn cwestiynau 

Ceisiwch feddwl am rai cwestiynau i'w gofyn ar ddiwedd y cyfweliad, gan fod hyn yn dangos bod gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn astudio nyrsio yn y brifysgol hon. 

8. Ac yn olaf: Byddwch yn chi eich hun, yn gwenu, ac yn gwisgo'n broffesiynol  

Bydd hyn yn tynnu sylw at eich brwdfrydedd dros y cwrs ac yn dangos eich bod yn cymryd eich cais o ddifrif. Cofiwch, nid yw tîm y derbyniadau yn chwilio am berffeithrwydd, maen nhw eisiau gweld eich angerdd a'ch potensial, felly gwnewch eich gorau glas a byddwch chi'n iawn. 

Ruth Jones, Myfyrwraig Nyrsio Plant