Cynaliadwyedd: Cyfrifoldeb Pawb

Light Bulb Sustainable

Ers 2018, mae cynnydd o 75% wedi bod mewn chwiliadau ar-lein am y gair 'cynaliadwyedd'. Nid yw hyn yn sioc o ystyried sut mae hwn yn air poblogaidd yn y cyfryngau ar hyn o bryd ac wedi bod ers y blynyddoedd diwethaf. Rwy'n siŵr nad dyma'r tro cyntaf i chi ddod ar draws y gair heddiw. Efallai eich bod chi wedi gweld y gair ar y cyfryngau cymdeithasol? Yn y papur newydd? Ar y teledu? Neu efallai ar arwyddbyst a hysbysebion yn yr orsaf drên, ar y stryd, neu hyd yn oed ar hyd y draffordd? Y pwynt yw, fel cymdeithas rydym yn ymwybodol o gynaliadwyedd a'i phwysigrwydd. Er bod rhai ohonom â meddwl yn gynaliadwy, gall y wybodaeth ynghylch cynaliadwyedd fod ychydig yn amwys i rai ohonom.

Rhag ofn eich bod yn anghyfarwydd â'r diffiniad o gynaliadwyedd, dyma sut mae'n cael ei ddiffinio yng Ngeiriadur Rhydychen (2022): "Y radd y mae proses neu fenter yn gallu cael ei chynnal neu ei barhau wrth osgoi disbyddu adnoddau naturiol yn y tymor hir". Mewn termau symlach, mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud NAWR yn effeithio ar ein DYFODOL. Gwneud dewisiadau doethach, heb niweidio'r amgylchedd a meddwl ymlaen i warchod cenedlaethau'r dyfodol.

Syml?

Wel, nid bob amser. Mae sicrhau bod cynaliadwyedd ar flaen meddylfryd cymdeithas yn gallu bod yn anodd. Cyfrifoldeb pawb yw cynaliadwyedd, felly pan nad yw rhai yn cyfrannu gymaint ag eraill, gall y cynnydd fod yn araf. O ddydd i ddydd, gallwn wneud pethau bach ond hynod fuddiol i ofalu am y blaned. Rhai o fy ffefrynnau i yw defnyddio potel ddŵr ailddefnyddiadwy, prynu'n ail law (edrychwch ar Vinted!) a bwyta'n lleol. Ni ddylai cynaliadwyedd ddod ar arfordir, ac fel cenedl, rydyn ni'n gwneud yn eithaf da mewn gwirionedd!

Yn ôl wefan Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Cymru yw un o "wledydd cyntaf y byd i fod â chynaliadwyedd wedi'i ysgrifennu yn ei deddfwriaeth lywodraethol". Rydym yn cymryd camau bach sydd wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth, a syniad allweddol yn y newid hwn yw Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2015). Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 7 nod llesiant gyda'r nod o "wella ein lles cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd". Yn fyr, mae'r nodau hyn wedi'u canoli o ran sicrhau bod yr agweddau isod yn cael eu blaenoriaethu yn ein cymdeithas:

  • Ffyniant
  • Cydnerthedd
  • Iechyd
  • Cydraddoldeb
  • Cymuned
  • Diwylliant
  • Atebolrwydd

Ni ddylai sicrhau'r uchod ddod i lawr i unigolion yn unig. Mae gan fusnesau ledled y byd gyfrifoldeb i roi cynaliadwyedd hirdymor ar flaen eu meddwl, yn enwedig wrth ystyried ôl troed carbon rhai o'r corfforaethau trawswladol hyn (a chwmnïau llai hefyd!). Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cynllunio cwrs byr newydd sbon, sef Cyflwyniad i Gynaliadwyedd Mewn Busnes gyda'r nod o ysbrydoli busnesau yng Nghymru a thu hwnt i weithredu er mwyn arwain cynaliadwyedd yn y presennol a'r dyfodol. Wedi'i ddarparu'n gyfan gwbl ar-lein yn rhad ac am ddim, mae'r cwrs hwn yn cynnig strategaeth asesu hyblyg ac mae strategaethau addysgu a dysgu hygyrch ac eang wedi'u gweithredu. Gwahoddir unigolion ar draws Cymru a thu hwnt i gymryd rhan yn y cwrs rhad ac am ddim hwn dan arweiniad yr Ymarferydd Datblygu Sefydliad, Adnoddwr Dynol proffesiynol FCIPD a'r darlithydd cymwysedig FHEA, Carrie Foster. Heb os, bydd arbenigedd Carrie yn y ddamcaniaeth a'r arfer o wyddor ymddygiad yn ysbrydoli busnesau yng Nghymru a thu hwnt i weithredu i arwain cynaliadwyedd yn y presennol a'r dyfodol.

Dydy pethau ddim yn stopio yno. Gafaelwch ar y cyfle i wrando ar amryw o siaradwyr gwadd ysbrydoledig a fydd yn ymuno â Carrie wrth gyflwyno'r cwrs hwn. Gan amrywio o Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i Syr David Henshaw, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, byddant yn helpu i lunio eich barn ar brif elfennau cynaliadwyedd mewn busnes.

Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan yn y drafodaeth gynaliadwyedd drwy'r cwrs byr newydd sbon hwn. Ydych chi awydd cyfrannu yn y drafodaeth? Cofrestrwch ar y cwrs.

Ysgrifennwyd y cofnod blog hwn gan Beca Jones. Ymunodd Beca â thîm mentergarwch Prifysgol Glyndŵr fel Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog ym mis Awst, 2022.