Sut i fod yn fwy cynhyrchiol yn y brifysgol

student writing at a desk

Nid yw bywyd prifysgol yn ymwneud ag astudio yn unig, ond hefyd cymdeithasu a gweithio ochr yn ochr â'ch gradd. 

Mae cydbwyso gofynion eich astudiaethau, ynghyd â'ch bywyd personol a gwaith, yn golygu y gall weithiau fod yn anodd aros yn llawn cymhelliant gydag aseiniadau a pharatoi ar gyfer darlithoedd. 

Rydym wedi llunio rhai awgrymiadau ar sut y gallwch fod yn fwy cynhyrchiol wrth i chi astudio yn Wrecsam, fel y gallwch aros ar y trywydd iawn a llwyddo. 

Meddyliwch am eich amser mwyaf cynhyrchiol o'r dydd 

Nodwch adeg y dydd lle rydych fel arfer yn teimlo'r mwyaf o egni a ffocws. Gallai fod ar ôl i chi gael eich coffi yn y bore, neu pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu cuddio yn y gwely yn cysgu yn y nos. 

Ar ôl i chi weithio allan hyn, adeiladwch eich amserlen astudio tua'r amser pan fyddwch yn fwyaf tebygol o gwblhau eich gwaith i safon uchel. 

Creu amserlen astudio a chynllun ar gyfer yr wythnos i ddod 

Mae amserlen astudio, neu amserlen aseiniadau yn ffordd wych o gadw golwg ar yr hyn sydd ei angen arnoch i deimlo'r mwyaf parod ar gyfer eich darlithoedd a'ch asesiadau sydd ar ddod. 

Mae Rebecca Fielding, myfyrwraig Iechyd Meddwl a Lles yn siarad am sut mae hi'n rhoi amserlen at ei gilydd. Dywedodd "ar ddechrau'r tymor, rwy'n hoffi creu dyddiadur cydgysylltiedig lliw o bryd y byddaf yn gwneud aseiniadau a byddaf yn gweithio allan faint o amser sydd gennyf i'w gwneud. Rwy'n gweithio ar dri aseiniad ar hyn o bryd ac mae fy nyddiadur yn ddefnyddiol iawn, gan ei fod yn dweud wrthyf pa aseiniadau y dylwn fod yn gweithio arnynt a faint o eiriau y mae angen i mi eu gwneud i gadw ar y trywydd iawn". 

Cael rhestr tasgau dyddiol 

Cael eich hoff lyfr nodiadau a chofiwch restr o'r hyn y mae angen i chi ei wneud y diwrnod hwnnw. Bydd hyn yn eich helpu i gadw golwg ar eich nodau wrth i chi wneud eich ffordd drwy'ch tasgau bob dydd. Adeiladu rhai gweithgareddau hunanofal yn eich rhestr i'w wneud fel: 

 • Cael diod poeth, braf
 • Myfyrdod am 10 munud 
 • Darllen llyfr
 • Mynd am dro 

A gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio i ffwrdd pan fyddwch wedi gwneud eich ffordd drwy eich nodau ar gyfer y diwrnod.  

Dechreuwch gyda 5 munud 

Mae creu cynllun a rhestr o dasgau i gyd yn iawn, ond mewn gwirionedd mae dechrau'r gwaith y mae angen i chi ei wneud yn beth gwahanol yn gyfan gwbl. 

Gall rhoi 5 munud i chi ddechrau tasg eich helpu i gynyddu eich cynhyrchiant, oherwydd gallwch naill ai gael y rhan anoddaf o dasg allan o'r ffordd pan fyddwch chi'n mynd ati gyntaf, neu gallwch fynd yn sownd a gorffen yr hyn a ddechreuoch. 

Yn aml dod o hyd i'r cymhelliant yw'r rhan anoddaf ac mae gosod 5 munud i chi naill ai ddechrau a gorffen darn o waith, neu i ddechrau a chario ymlaen, yn ffordd lem o dwyllo'ch ymennydd i'r modd gwaith. 

Creu lle sy'n gweithio i chi 

Yn dibynnu ar yr amgylchedd rydych chi'n gweithio orau ynddo, gallwch adeiladu lle deinamig a threfnus er mwyn gwneud y gorau o'ch agwedd at eich gwaith. Rydym wedi rhannu'r gwahanol amgylcheddau gwaith yn ddau gategori, gyda rhai argymhellion ar gyfer pob un, i wella cynhyrchiant: 

 
Effaith cefndir prysur - mae cael cefndir prysur yn gweithio i rai pobl. Efallai y byddwch chi'n ffynnu mewn gofod wedi'i amgylchynu gan ryw brysurdeb a phrysurdeb, ac mae ambell beth a all helpu i wella eich cynhyrchiant i sicrhau bod eich amgylchedd yn eich ysbrydoli, yn hytrach na thynnu eich sylw.  

 • Golau naturiol - dewch o hyd i ardal wedi'i goleuo'n dda, gan y bydd hyn yn ysgogi eich synhwyrau i aros yn effro. 
 • Clustffonau- i rwystro'r sŵn os yw'n mynd yn rhy swnllyd. 
 • Dillad cyfforddus - i sicrhau eich bod mewn sefyllfa dda ac yn barod i ganolbwyntio ar eich gwaith. 

Y dysgwr ynysig - dadwenwyno rhag tynnu sylw yn gyfan gwbl fod yr hyn sy'n apelio atoch chi. Efallai y byddwch yn gohirio'n hawdd ac yn cael eich tynnu i mewn i gael eich arwain i ffwrdd o'ch astudiaethau mewn amgylchedd prysur. Os yw hyn yn swnio fel chi, mae gennym ychydig o awgrymiadau a all eich helpu i ganolbwyntio'n wirioneddol. 

 • Rhestri chwarae i'ch helpu i ganolbwyntio - gall rhestr chwarae cefndir helpu'r byd y tu allan i doddi i ffwrdd, mae clustffonau canslo sŵn yn fonws hefyd.
 • Planhigion - mae cael planhigion yn eich gofod astudio yn cadw'ch amgylchedd gwaith yn ffres ac yn ddiddorol.
 • 'Detox’ ffôn - bydd peidio â defnyddio'ch ffôn am gyfnod penodol o amser yn eich helpu i ddatgysylltu o'r byd y tu allan.

Mae cadw eich rhestr dasgau yn agos yn rhywbeth sy'n berthnasol i'r naill gategori neu'r llall o ddysgwyr. Bydd hyn yn helpu i gadw'ch hun yn atebol wrth i chi wneud eich ffordd drwy'ch gwaith yn yr amgylchedd sy'n gweddu orau i chi. 

 
Cymerwch seibiant 

Gall hyn ymddangos yn wrthgyferbyniol, ond mae astudiaethau wedi dangos bod seibiannau byr yn hybu cynhyrchiant yn hytrach na'i dynnu oddi wrtho. Gall cymryd hoe godi eich lefelau egni wrth eich cael allan o'r meddylfryd o dreiglo trwy aseiniad. 

 • Rhai syniadau ar beth i'w wneud ar seibiant byr 
 • Gwyliwch fideo sy’n codi eich calon 
 • Dal i fyny ar negeseuon 
 • Bwyta byrbryd blasus 
 • Gwneud rhywfaint o olau yn ymestyn 

Mae cymryd rhan mewn gweithgaredd rydych chi'n ei fwynhau yn helpu i ailosod eich ymennydd felly pan fyddwch chi'n dychwelyd i'ch gwaith, rydych chi'n edrych arno gyda llygaid ffres. 

Adolygiad 

Ar ôl wythnos hir a phrysur, ceisiwch ddod o hyd i amser i fynd dros yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu. Bydd gwneud eich ffordd drwy eich nodiadau o'r wythnos ddiwethaf yn eich helpu i amsugno'r syniadau newydd yr ydych wedi'u cynnwys mewn darlithoedd, yn ogystal â thynnu sylw at unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth y mae angen i chi weithio arnynt. 

Mae nodi a mynd i'r afael â meysydd sydd angen ychydig mwy o sylw nag eraill yn allweddol wrth wella eich cynhyrchiant, gan fod y broses hon yn caniatáu ichi fynd dros unrhyw beth rydych chi wedi'i golli fel bod eich holl ganolfannau yn cael eu cynnwys yn y dyfodol.