Mentrau Trosglwyddo Gwybodaeth

“Nod Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw helpu busnesau i wella eu cystadleurwydd a'u cynhyrchiant trwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau sy'n well o fewn sylfaen wybodaeth y DU yn well." 

Mae KTP yn rhaglen cymorth arloesi genedlaethol sefydledig ac uchel ei pharch, a reolir gan Innovate UK a ariennir gan Innovate a chyd-gyllidwyr gan gynnwys Llywodraeth Cymru yng Nghymru, sy'n galluogi busnesau i drosglwyddo ac ymgorffori arbenigedd o'r byd academaidd yn eu busnes i ddatblygu gallu, newydd. cynhyrchion a phrosesau, i wella eu cystadleurwydd, eu cynhyrchiant a'u perfformiad. 

Ers i'r rhaglen gychwyn mae parneriaethau KTP wedi trawsnewid dros 12,000 o fusnesau bach a mawr, ar draws pob sector a rhanbarth o'r DU. 

Strwythur hanfodol KTP yw bod unigolyn o safon uchel ( graddedig wedi'i addysgu) yn cael ei gyflogi i weithio yn y busnes i ddatblygu ac ymgorffori galluoedd newydd, eu mentora a'u cefnogi gan dîm academaidd a gyda mynediad at gyfleusterau'r sefydliad academaidd. Oedran cyfartalog Associates yw 31, mae gan lawer ohonynt PhD ac fel rheol maent yn eu swydd gyntaf neu ail swydd cyn dod i KTP. 

Mae KTP yn bosib ar draws pob maes a disgyblaeth gyda ffocws tuag at brosiectau sy'n ymgorffori technolegau a phrosesau newydd a'r rhai sy'n datblygu gallu rheoli a staff. O weithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys sefydliadau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus fel y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o ficro-fusnesau i fentrau mawr. 

Buddion KTP i fusnes: 

 • Dad-risgio a chyflymu mabwysiadu technoleg
 • Yn cynyddu elw PBT
 • Recriwtio, datblygu a chadw arweinwyr busnes y dyfodol
 • Yn aml yn rhatach na chyflogi uniongyrchol
 • Yn ymgorffori prosesau newydd ac yn hyfforddi staff
 • Yn llywio buddsoddiad mewn peiriannau / peiriannau ac Ymchwil a Datblygu.
 • Yn datblygu cydweithredu a phartneru academaidd pellach
 • Yn gwella perfformiad busnes / diwylliant arloesi

Buddion cyswllt KTP: 

 • Datblygiad gyrfa cyflym
 • Pecyn cyflog cystadleuol
 • Hyfforddiant a datblygiad (10% o amser a chyllideb £2k y flwyddyn)
 • Cyflogaeth o fewn y ddisgyblaeth academaidd a ddewiswyd
 • Cyfle i gofrestru ar gyfer Gradd Uwch yn ystod y prosiect
 • Mae 85% o unigolion yn cael cynnig cyflogaeth gan y busnes cynnal 

Mae partneriaethau fel arfer yn rhedeg am oddeutu 2 flynedd ac mewn tua 75% o achosion, mae'r Associates yn cael eu cadw gan y cwmni ar ôl KTP ac yn cael eu hariannu'n rhannol gan grant. 

KTP Rheoli 

Chwilio am fwy o gynhyrchiant? Strategaethau i adeiladu gwytnwch? Arbenigedd rheoli dyfnach neu well prosesau busnes? 

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Rheoli (mKTPs) wedi'u cynllunio i helpu i gyflawni'r math hwn o drawsnewidiad i'ch busnes. Trwy gysylltu â Phrifysgol Wrecsam, mae mKTPs yn eich galluogi i fabwysiadu ac addasu arbenigedd i sicrhau newid strategol sy'n canolbwyntio ar bobl i helpu'ch busnes i lwyddo. 

Yn rhychwantu'r holl swyddogaethau busnes allweddol - o farchnata i TG, creadigrwydd i reolaeth strategol; i gysylltiadau cyflogaeth; cyllid i logisteg, mae'r rhaglen mKTP yn creu partneriaeth gydweithredol fedrus iawn sy'n benthyca o lwyddiant rhaglen y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) sydd wedi bod yn helpu busnesau i arloesi ar gyfer twf ers 45 mlynedd. 

Mae mKTPs yn ceisio cefnogi prosiectau rheoli strategol ar draws gweithgareddau craidd gan gynnwys: 

 • Monitro a gosod targedau
 • Cyfathrebu a chymhelliant
 • Trefniadaeth, cynllunio adnoddau a meddwl yn strategol
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Ymwybyddiaeth fasnachol a rheoli risg
 • Hyfforddi a mentora
 • Gwerthusiadau opsiynau, sganio'r gorwel a rhagweld tair blynedd 

Pwy allai elwa o mKTP? 

 • Busnesau bach a chanolig sy'n canolbwyntio ar dwf, yn awyddus i adeiladu a gweithredu eu strategaeth reoli uchelgeisiol trwy gyflwyno gwell arferion rheoli.
 • Busnesau bach a chanolig sy'n ceisio enillion cynhyrchiant sylweddol, gan gydnabod y gall rheolaeth ac arweinyddiaeth dda helpu i gyflawni hyn.
 • Busnesau bach a chanolig sy'n ceisio gwella sgiliau eu pobl a gwneud gwelliannau newid sylweddol mewn cynhyrchiant trwy ddefnyddio arferion a phrosesau arloesi sy'n arwain y diwydiant. 

Pam dewis Prifysgol Wrecsam Glyndŵr? 

Mae gan Brifysgol Wrecsam Glyndŵr enw da hirsefydlog ac uchel ei barch am gyflawni prosiectau KTP o safon. Ers trosglwyddo i statws Prifysgol yn 2008, rydym wedi cefnogi mwy na 40 o gwmnïau ledled y rhanbarth i gyflawni eu nodau trwy brosiect KTP. 

Mae gan ein Prifysgol arbenigedd mewn ystod eang o feysydd a hyd yma mae wedi cydweithio mewn prosiectau sy'n ymwneud â: Datblygu TG, Cemeg, Gwyddor Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill. 

Rydym hefyd wedi creu pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth ar ffurf ein Ysgol Arloesi sydd newydd ei lansio; dull hyblyg, “camog” o gydweithio academaidd, gan ddarparu ystod o atebion yn dibynnu ar y busnes a chaniatáu i fusnesau symud ymlaen yn raddol tuag at KTP llawn. 

Mae'r ysgol yn cynnig y mentrau canlynol i fusnesau, y gellir archwilio pob un ohonynt fel rhan o gydweithrediad tymor hwy, neu gall busnesau fanteisio ar un neu ddau o gamau yn unig, yn dibynnu ar eu hangen busnes; 

Ysgol Arloesi 

Tocynnau KT

Mae'r cam cyntaf ar ein Ysgol Arloesi yn adeiladu ar brosiect trosglwyddo gwybodaeth hynod lwyddiannus a gynhaliwyd gennym o 2018 -2020, gan roi mynediad i fusnesau lleol i'n harbenigwyr academaidd am rhwng diwrnod ac wythnos i weithio ar brosiectau tymor byr penodol iawn, trwy Wybodaeth. Mae talebau hyd at £ 2,500 ar gael i fusnesau weithio gyda staff academaidd Prifysgol Wrecsam a byddant yn cwmpasu hyd at wythnos o amser academaidd, neu fynediad i gyfleusterau'r Brifysgol ar gyfer profi, dadansoddi neu brototeipio. 

Mini KTP

Mae Mini KTP yn caniatáu i fusnesau gyflogi myfyriwr graddedig diweddar i ymgymryd â phrosiect penodol am rhwng 3 a 6 mis, gyda'r budd ychwanegol o gael mynediad at aelod academaidd o staff i weithio gyda'r myfyriwr graddedig a'i fentora trwy gydol y prosiect am hanner diwrnod yr wythnos. . Er y bydd y busnes yn cyflogi'r myfyriwr graddedig trwy gydol cyfnod y prosiect, mae'r menter Mini KTP yn darparu cyllid tuag at yr amser academaidd a dreulir ar y prosiect a hyd at £ 1000 tuag at nwyddau traul y prosiect. Mae Mini KTP yn ffordd wych o ennill gwybodaeth newydd i mewn i fusnes trwy fframwaith strwythuredig a rheoledig gyda chefnogaeth ac arweiniad academaidd i sicrhau llwyddiant prosiect. 

SMART

Ariennir Partneriaethau SMART gan Lywodraeth Cymru a'u nod yw cynyddu gallu a galluoedd busnesau Cymru, wrth gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol. Mae Partneriaeth SMART fel KTP yn bartneriaeth tair ffordd rhwng busnes, cyswllt (graddedig diweddar) a phrifysgol. Fodd bynnag, dim ond i fusnesau yng Nghymru y mae partneriaethau SMART ar gael. Mae partneriaethau SMART rhwng 6 - 12 mis o hyd ac yn cael eu hariannu'n rhannol hyd at 50% gyda'r busnes yn talu cyfraniad o 50%.

Am ddarganfod mwy am y mentrau uchod? 

Cysylltwch â'n tîm Menter enterprise@glyndwr.ac.uk 

Am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais am KTP, edrychwch ar wefan gov.uk

“Mae'r rhaglen KTP wedi caniatáu llwyfan ardderchog ar gyfer datblygu ein strategaeth frandio. Roedd y dull cydweithredol yn effeithiol iawn o ran cyfuno'r creadigrwydd a gynigiwyd gan y Sylfaen Gydymaith a Gwybodaeth gyda'n harbenigedd ein hunain yn y diwydiant. Bydd ein proffil newydd ar-lein a'n hymwybyddiaeth gynyddol o frand yng ngwellau ein strategaethau twf o fewn sectorau marchnatai newydd a rhai presennol. ”

Gareth P Jones Goruchwyliwr y Cwmni, Setter & Associates Ltd