4 ffordd o lwyddo fel myfyriwr nad ydynt yn ymwneud â'ch arholiadau

Nid yw ennill ym mywyd myfyrwyr yn ymwneud â thorri'ch arholiadau yn unig a chael y graddau gorau posibl.

Mae yna ychydig o sgiliau ychwanegol y gallwch eu meistroli cyn i chi gyrraedd Wrecsam i wneud yn siŵr eich bod nid yn unig yn ennill yn academaidd, ond ym mywyd myfyrwyr hefyd. 

1. Sefydlu cyfrif banc myfyrwyr 

Gall delio â chyllid fod yn eithaf brawychus wrth i chi baratoi ar gyfer y brifysgol. Bonws o fod yn fyfyriwr yw y gallwch sefydlu cyfrif banc myfyrwyr unwaith y bydd ein tîm Derbyn wedi cadarnhau eich cofrestriad.

Mae cyfrifon banc myfyrwyr wedi'u teilwra i chi reoli eich cyllid tra byddwch yn y brifysgol. Mae buddion penodol i gyfrif myfyriwr-benodol na fyddwch yn dod o hyd iddynt mewn cyfrifon banc safonol, gan gynnwys pethau am ddim a gorddrafft di-log. 

Mae gorddrafft di-log yn golygu y gallwch fenthyca arian o'ch cyfrif cyfredol heb unrhyw daliadau ychwanegol ac mae hyn yn unigryw i gyfrifon myfyrwyr. Mae hyn yn para am gyfnod penodol o amser ar ôl i chi raddio, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar unrhyw ffioedd ychwanegol ar ôl i chi orffen eich astudiaethau. 

Archwiliwch eich opsiynau a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y fargen orau trwy edrych ar y gwahanol fuddion a fyddai'n apelio fwyaf atoch. 

Mae arbenigwyr arbed arian, 'Achub y Myfyriwr', wedi llunio rhai canllawiau a chymariaethau ar gyfer myfyrwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol. 

2. Dysgu coginio 

Mae coginio yn sgil bywyd hanfodol, a'r amser gorau i wneud hyn yw cyn mynd i'r brifysgol lle cewch gyfle i ddatblygu eich arbenigedd coginio ar eich pen eich hun. 

Ydych chi'n newydd i goginio ac angen i chi gwmpasu'r pethau sylfaenol? Neu a ydych chi'n Gogydd Profiadol sydd eisiau rhywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer prydau sy'n gyfeillgar i'r gyllideb? Rydyn ni wedi llunio rhai adnoddau sy'n cwmpasu'r pethau sylfaenol i chi eu hennill wrth goginio i'ch cadw'n frwdfrydig am eich astudiaethau. 

Syniadau i gogyddion newydd: 
 • Gellir dod o hyd i winwns fel cynhwysyn sylfaenol mewn llawer o brydau fel pastas, cyri, a ffrio stir. Mae torri nionyn yn anodd iawn ond gallwch chi wella sut i'w baratoi'n gywir i wneud yn siŵr mai'r unig ddagrau rydych chi'n eu crio yw o'r nionyn, yn hytrach nag unrhyw anffodion cegin. 
 • Ar gyfer brecwast neu ginio, mae wyau yn ffordd grac o fynd i mewn i ryw brotein ar rai tost, bagel, neu fel omled blasus. Edrychwch ar rai ffyrdd gwahanol o goginio wyau y gallwch roi cynnig arnynt am opsiwn prydau bwyd hyfryd a hawdd. 
 • Mae tatws yn fywyd, gadewch i ni fod yn onest. Darganfyddwch y ffordd hawsaf o goginio tatws fel cyfeiliant carb-llwytho, hudol i unrhyw ddysgl.
 • Gellir ystyried diogelwch a storio bwyd yn aml fel pwnc diflas, ond mae'n hynod bwysig i'ch iechyd dalu sylw i sut rydych chi'n storio a chynhesu'ch bwyd. Dylech gynnwys yr arferion gorau hyn yn eich trefn ddyddiol i gadw'ch siâp llong cegin. 
Ar gyfer y Cogydd Profiadol: 
 • Mae cynllunio'ch amser a chael eich bwydo yn her, hyd yn oed gyda'r cogyddion mwyaf profiadol, felly rhwyddineb yw'r ffocws yma gyda'r prydau un-pot hyn. Mae pastas, stiwiau, a photiau poeth yn ffordd wych o goginio prydau maethlon cytbwys yn y cefndir wrth i chi fynd i'r afael â rhywfaint o waith prifysgol. 
 • Am ysbrydoliaeth sy'n gyfeillgar i'r gyllideb, edrychwch ar rai prydau bwyd rhad i fyfyrwyr na fydd yn costio gormod. 
 • Agwedd arall i'w hystyried yw, os oes gennych ddiddordeb breintiedig mewn coginio, yna gallai fod o fudd i chi fuddsoddi yn eich offer. Gall prynu potiau a sosbenni hirhoedlog, set o gyllyll da (y gallwch eu cuddio oddi wrth eich cyd-letywyr), ac ychydig o Tupperware gweddus wneud byd o wahaniaeth i'ch dull o goginio. Tip uchaf, pen-blwyddi a'r Nadolig yw'r cyfleoedd perffaith i chi snacio rhai o'r eitemau drutaf ar gyfer eich cegin. 

Cyn i chi gyrraedd Wrecsam, edrychwch ar ein blog cofrestru a chynilo ar gyfer yr holl ostyngiadau myfyrwyr a chynlluniau archfarchnad rydym yn argymell eich bod yn dechrau arni i helpu gyda'ch siop fwyd. 

3. Creu cyllideb 

Mae'r argyfwng costau byw wedi golygu nad yw rheoli ein harian erioed wedi bod yn bwysicach. Mae prisiau cynyddol ar gyfer bwyd, tanwydd a hyd yn oed rhent yn creu heriau i chi fel myfyriwr. 

Cyfrifwch eich cyllideb i fynd i'r afael â'r heriau hyn fel ffordd o wneud y gorau o'ch profiad fel myfyriwr. 
Mae cynghorion cyllidebu UCAS yn lle gwych i ddechrau o ran cynllunio eich incwm a'ch gwariant misol a blynyddol. 

Mae yna hefyd rai apiau cynllunio cyllideb a all helpu i gadw ar y trywydd iawn gyda'ch cyllideb. 

Cysylltwch â'n desg HOLI drwy ask@wrexham.ac.uk i drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â chydbwyso eich cyllideb yn Wrecsam. 

4. Dysgwch sut i lanhau'ch llety 

Nid yw glanhau yn weithgaredd pleserus iawn ond mae cael lle ffres a threfnus yn creu lleoliad hamddenol i ddod yn ôl ato ar ôl diwrnod prysur o ddarlithoedd. 

Cael rhai cynhyrchion glanhau hawdd eu defnyddio fel Wipes aml-wyneb, chwistrellu aml-wyneb, a channydd ar gyfer yr ystafell ymolchi. 

Ymarfer gan gynnwys strategaethau glanhau i'ch trefn ddyddiol fel: 

 • Dechreuwch lanhau wrth i chi fynd tra byddwch chi'n coginio. Manteisiwch ar y cyfle i lanhau arwynebau a phrydau pan fydd gennych y 10 munud sbâr lle rydych chi'n aros am rywbeth i'w berwi neu ei bobi yn y ffwrn. 
 • Rhowch eich tywel gwlyb ar ôl y gawod i'w awyru. 
 • Cymerwch 10 munud ar ddiwedd pob diwrnod i bweru drwy osod eich lle i hawliau. Rhowch lyfrau yn ôl ar y silffoedd, rhowch sbectol neu fygiau wedi'u defnyddio yn y gegin, trefnwch eich llyfrau nodiadau ar gyfer y diwrnod canlynol.  
 • Newid eich dillad gwely bob 1-2 wythnos, mae hyn yn ymddangos fel dasg aruthrol, ond rydym yn addo mai dim ond 15 munud y mae'n ei gymryd! 

Os ydych yn casáu glanhau, mae rhai strategaethau y gallwch roi cynnig arnynt cyn i chi gyrraedd y brifysgol fel y gallwch ennill ym mywyd myfyrwyr pan fyddwch yn cyrraedd yma. 

female student doing laundry

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau paratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol a gobeithiwn y cewch hwyl wrth fynd i'r afael â'r ffyrdd hyn o ennill ym mywyd myfyrwyr hyd yn oed cyn i chi gyrraedd!