5 rheswm pam mai darlithwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llewyrchus

Therapeutic childcare group

Rydym yn falch iawn o'n darlithwyr yn PGW, a gyda rheswm da hefyd. 

Ysbrydoli, ymgysylltu, trawiadol a defnyddiol - dyma rai o'r geiriau y mae ein myfyrwyr wedi'u defnyddio i ddisgrifio'r tîm addysgu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

Mae ein darlithwyr hefyd wedi ennill llu o wobrau cenedlaethol o fri, ac os nad oedd hynny'n ddigon, cafodd PGW ei bleidleisio'n 10 uchaf yn y DU am ansawdd dysgu gan Canllaw Prifysgolion Da The Times and Sunday Times 2023. 

Dyma bum rheswm pam ein bod ni'n meddwl mai ein darlithwyr yw'r gorau...

1. Polisi drws agored

Gall fod yn newid mawr yn astudio yn y brifysgol. Efallai eich bod wedi cwblhau Safon Uwch yn ddiweddar neu wedi bod yn brysur yn gweithio ym myd diwydiant, naill ffordd neu'r llall, gall addasu i fywyd prifysgol a dysgu gymryd peth amser. Yn ffodus, dyna lle gall ein darlithwyr helpu. Mae eu 'polisi drws agored' yn golygu bod help wrth law bob amser. P'un a oes angen cymorth arnoch gyda rhywbeth sy'n cael sylw mewn darlith, neu gyngor ar fater personol sy'n effeithio ar eich astudiaeth, gallwch gyfrif arnynt i fod yno os oes angen i chi siarad naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein..  

2. Profiad byd go iawn

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu maes. O artistiaid byd-enwog ac ymchwilwyr blaenllaw byd-eang i aelodau o BAFTA Cymru a DJs eiconig, byddwch yn cael eich addysgu gan rai o'r meddyliau gorau a mwyaf disglair yng Nghymru. Gyda blynyddoedd o brofiad ar frig eu maes, mae ganddyn nhw wybodaeth a chysylltiadau helaeth go iawn hefyd. Y cynhwysion perffaith i helpu i roi mantais gystadleuol i chi o ran mynd i fyd gwaith.

3. Angerddol dros addysgu

Rydyn ni wrth ein bodd yn dysgu yn PGW. Mae ein darlithwyr yn wirioneddol angerddol am eu pwnc ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr diwydiant. Fel prifysgol fach, rydyn ni wir yn dod i adnabod pob un o'n myfyrwyr a does dim byd yn ein gwneud ni'n hapusach na'ch gweld chi'n llwyddo. Nid yw ein tîm addysgu byth yn rhoi'r gorau i ymdrechu i fod y gorau llwyr chwaith. O arwain y ffordd ym maes dysgu hybrid i feistroli'r ffyrdd mwyaf atyniadol o gyflwyno darlithoedd, eu hangerdd a'u hymroddiad yw dau o'r rhesymau pam fod ein cabinet tlws yn cael ei lenwi â gwobrau. 

4. Mynd uwchben a thu hwnt

Mae ein darlithwyr yn adnabyddus am fynd y tu hwnt i’r galw. Yn wir, mae gennym hyd yn oed ein gwobrau blynyddol ein hunain wrth yr enw iawn hwnnw - y Gwobrau Tu Hwnt i’r Galw - a welodd ein tîm Nyrsio a Iechyd Perthynol yn ennill gwobr 'Tîm Gorau' yn ddiweddar. Mae'n ethos sydd wedi'i wreiddio ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud hefyd, o sesiynau dysgu un-i-un a chyrsiau byr am ddim i ddigwyddiadau anhygoel fel Dyfodol Creadigol, y mae ein tîm addysgu yn rhoi o'u hamser rhydd i'w trefnu. Mae popeth rydyn ni'n ei wneud wedi'i gynllunio i roi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfa.

5. Cefnogol a gofalgar

Dydy bywyd ddim bob amser yn hawdd. Weithiau, efallai y bydd angen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol arnoch chi - boed hynny gyda'ch cwrs neu eich lles. Beth bynnag yw e, gallwch ddibynnu ar ein darlithwyr i fod yno i wrando. Maen nhw'n ymgorffori athroniaeth PGW o ddarparu cymuned ddysgu gyfeillgar, ofalgar a chynhwysol a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth gywir i gael y gorau o'ch profiad yn y brifysgol. Peidiwch â chymryd ein gair amdano chwaith, roedd The Times yn rhestru PGW fel #1 yn y DU am gynhwysiant cymdeithasol am y bumed flwyddyn yn olynol yn ei Canllaw Prifysgolion Da 2022. 

Beth am ddod i gyfarfod ein darlithwyr yn ein diwrnod agored nesaf? Neu darllenwch fwy am pam fod PGW yn gartref perffaith oddi gartref.