Astudio gradd Seicoleg yn PGW: Safbwynt Myfyriwr

Student smiling coffee cup

Mynd amdani 

Pe bawn i'n gallu egluro fy nheimladau wrth ddechrau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn dyfyniad byddwn i'n dweud: 

"Dwi wedi dysgu nad lle yw cartref, mae'n deimlad o gwbl." 

Fel myfyriwr aeddfed, roedd dychwelyd i addysg ar ôl 15 mlynedd yn eithaf brawychus ar y dechrau. Roedd hyn yn golygu bod dewis y brifysgol iawn i mi yn bwysicach fyth gan fod yn rhaid i mi fod yn sicr o ble roeddwn i eisiau ailgychwyn fy astudiaethau. 

Penderfynais y byddwn yn canolbwyntio fy mwriad ar ddod o hyd i brifysgol a oedd ar yr ochr lai fel y gallwn ddod i adnabod fy nghyfoedion a'm darlithwyr yn hawdd. Penderfynais hefyd chwilio am brifysgol yr oeddwn i'n teimlo oedd yn gynhwysol, ac roedd ganddi ystod oedran dda o fyfyrwyr sy'n mynychu. Cyflawnodd PGW fy holl ddisgwyliadau a hyd yn oed yn fwy felly pan es i i ddiwrnod agored. 

Gyda dechrau fy mywyd eto yn 30 oed, a symud i ffwrdd o fy nhref enedigol ym Manceinion, rwy'n teimlo fy mod wedi gwneud y dewis gorau wrth ddewis Glyndŵr. 

Y cyfleoedd diddiwedd i gymryd rhan mewn pethau anhygoel yw un o'r rhannau rwy'n ei garu fwyaf am y brifysgol. Ar hyn o bryd rwy'n Llysgennad Myfyrwyr a thrwy'r rôl hon rwyf wedi cael cynnig cyfleoedd fel ‘takeover’ Instagram, blogiau (fel hyn) i rannu fy mhrofiadau gydag eraill, cyfleoedd ymchwil a chyfleoedd hyfforddi fel dod yn bencampwr TrACE ar gyfer y brifysgol. 

Ynglŷn â'r cwrs 

Ar hyn o bryd rwy'n fyfyriwr israddedig sy'n astudio Seicoleg gyda blwyddyn sylfaen. Nid oedd pob prifysgol yr oeddwn i'n edrych arni yn wreiddiol yn cynnig cyfle i wneud blwyddyn sylfaen ar y radd roeddwn i eisiau ei chael. Pan gefais wybod nad yw Glyndŵr yn eich cyfyngu i ddim ond eich cymwysterau, roeddwn yn hynod ddiolchgar y byddwn yn cael cynnig cyfle i astudio.was extremely grateful that I would be offered a chance to study. 

Pan fyddaf yn myfyrio ar yr hyn rwyf eisoes wedi'i ddysgu am seicoleg, a minnau, rwy'n sylweddoli bod yr effaith y mae fy astudiaethau wedi'i chael yn enfawr. 

Digwyddiad allweddol i'r adran yw'r wythnos gyfoethogi flynyddol i bob myfyriwr seicoleg. Trwy gydol yr wythnos honno, roedd gennym siaradwyr gwadd ar bynciau fel sut i fynd i mewn i seicoleg glinigol, lles, llwybrau gwahanol i'w dilyn ar ôl eich gradd israddedig a llawer mwy. Cawsom archwilio'r labordai seicoleg gyda'n technegwyr seicoleg a rhoi cynnig ar wahanol offer y gallem ei ddefnyddio yn ein prosiectau traethawd hir. 

Roedd hi'n wythnos werthfawr i'r myfyrwyr seicoleg ac roedd pawb yn cymryd rhan. Ar wahân i ddigwyddiadau, mae cyfleoedd bob amser i fyfyrwyr a hoffai gymryd rhan mewn ymchwil. Yn ddiweddar, rwyf wedi gwirfoddoli i fod yn gynorthwyydd ymchwil ar astudiaeth sy'n cael ei chynnal gan un o'n darlithwyr seicoleg. Dyma'r astudiaeth ymchwil gyntaf i mi fod yn rhan ohoni, ac rwy'n cael profiad gwerthfawr gyda bonws ychwanegol o fwynhau'r amser yn gwirfoddoli gyda'r cŵn therapi a chynorthwywyr ymchwil eraill. 

Y rhan bwysicaf i mi am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yw'r amgylchedd dysgu ei hun. Rwy'n teimlo fy mod wedi taro aur gyda'r darlithwyr sydd gennym ar y radd seicoleg. Mae gan bob un ei arddull addysgu unigryw ei hun, ac mae gan bawb angerdd mawr am yr hyn maen nhw'n ei ddysgu. Mae nid yn unig yn gwneud y gwersi yn ddiddorol ac yn rhyngweithiol, ond mae hefyd yn helpu i danio angerdd o fewn myfyrwyr ar gyfer pynciau nad oeddech chi erioed wedi gwybod bod gennych ddiddordeb ynddynt o'r blaen. 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol  

Ar ôl gorffen fy ngradd israddedig mewn seicoleg, rwy'n gobeithio cwblhau gradd Meistr ac yna o bosibl ystyried cwblhau Doethuriaeth, naill ai mewn Seicoleg Glinigol neu Seicoleg Addysgol. 

Fy nod yn y pen draw yw creu encil i blant sy'n dioddef gyda'u hiechyd meddwl, eu hyder a'u hanableddau. Bydd yr encil yn hafan hygyrch, ddiogel a diogel i blant lle gallaf gefnogi pob plentyn a'i anghenion unigol; Byddant nid yn unig yn derbyn cefnogaeth wedi'i theilwra, ond y mecanweithiau i gynnal eu hunain pan fyddant yn oedolion. 

Dywedodd Gabrielle Bernstein, "Gadewch i'ch angerdd ddod yn bwrpas i chi, ac un diwrnod bydd yn dod yn broffesiwn i chi". Rwy'n teimlo fy mod yn dilyn fy angerdd yn PGW trwy astudio seicoleg ac ar hyd y ffordd rwyf wedi dod o hyd i'm pwrpas ar gyfer y dyfodol. 

Edrychwch ar ein tudalen cwrs gradd Seicoleg am fwy o wybodaeth am sut y gallwch gofrestru ar y cwrs i adael i'ch angerdd ddod yn bwrpas i chi yma yn PGW. 

Ysgrifennwyd gan Emma Telfer, myfyrwraig Seicoleg.