Gyrfa Gwaith Cymdeithasol: eich cwestiynau wedi eu hateb

Social work handout

Nick Hoose yw'r Uwch Ddarlithydd Gwaith Cymdeithasol yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Cymhwysodd Nick fel Gweithiwr Cymdeithasol yn 2010 ac aeth i rôl yn gweithio i dîm Cyfiawnder Ieuenctid yng Ngogledd Cymru, lle treuliodd ei amser cyn ymuno â PGW. 

Fe ofynnon ni i Nick ateb ychydig o'ch cwestiynau cyffredin yn y gobaith o ysbrydoli trafodaeth am weithwyr cymdeithasol a chlirio rhywfaint o ddryswch am yr yrfa. Yn groes i gamsyniad cyffredin, nid tynnu plant o deuluoedd sydd wrth wraidd rôl gwaith cymdeithasol - yr Heddlu a'r Llysoedd sy'n gyfrifol am y cyfrifoldeb hwn. 

Bydd y blog hwn yn rhoi ychydig o fanylion am brofiad Nick ei hun a gobeithio eich ysbrydoli i ddarganfod mwy am sut y gallech ddod yn weithiwr cymdeithasol eich hun. 

Beth yw diwrnod arferol fel gweithiwr cymdeithasol? 

I fod yn onest, does dim un "diwrnod nodweddiadol". Gall gweithwyr cymdeithasol fod yn rhan o ystod enfawr o waith yn dibynnu ar eu maes ymarfer ac ar y materion mwyaf dybryd ar y pryd. Maen nhw'n gweithio wyneb yn wyneb gydag unigolion a/neu deuluoedd, ond mae llawer o amser hefyd yn cael ei dreulio yn cwblhau asesiadau a chreu cynlluniau gofal hefyd. Gall y gwaith papur fod yn llethol, ond mae'r teimlad calonogol o gefnogi pobl i wneud newid cadarnhaol yn eu bywyd yn drech na hyn. 

Sut oeddet ti'n sylweddoli dy fod ti eisiau bod yn weithiwr cymdeithasol? 

Rwy'n ymwybodol yn wleidyddol ac yn ymfalchïo yn y gwaith o hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol ac ecwiti sy'n elfennau allweddol o'm proffesiwn. Nid oes rhaid i chi fod yn weithgar yn wleidyddol i fod yn weithiwr cymdeithasol ond mae gweithio mewn ffordd wrth-ormesol a gwrth-hiliol yn sylfaenol. Dwi o'r farn y dylai'r gwerthoedd hyn atseinio drwy gydol eich holl fywyd a ffordd o fod yn hytrach na bod yn rhywbeth rydych chi'n "troi ymlaen" am waith. Gyda gwaith cymdeithasol, roedd fy ngwerthoedd personol yn cyd-fynd yn berffaith â'r llinell waith roedd gen i ddiddordeb ynddo, felly roedd yn no-brainer! 

A wnaethoch chi radd meistr yn ogystal â gradd israddedig? Ydy MA yn werth chweil? 

Fe wnes i gwblhau BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol, ond mae MA mewn Gwaith Cymdeithasol yr un mor ddilys. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig llwybr y cwrs israddedig yn PGW. Rydych yn derbyn yr un lefel o statws cymwys waeth pa lwybr rydych chi'n ei gymryd, ond mae gan yr MA a BA lefelau gwahanol o gredyd academaidd. 

Oes llwyth gwaith trwm? 

Mae llwythi gwaith yn dibynnu ar ble rydych chi'n gweithio ond gyda'r hinsawdd bresennol, does dim llawer o gyfle i ddianc rhag bod yn brysur. Mae gwasanaethau dan bwysau yn enwedig ar ôl y pandemig, ond wrth i'r pwysau setlo ac wrth i fwy o weithwyr cymdeithasol gymhwyso, byddwn yn gweld llwythi gwaith ysgafnach. 

Oes rhaid i chi weithio fel gweithiwr cymdeithasol plant cyn y gallwch symud ymlaen i fod yn weithiwr cymdeithasol i oedolion? 

Ddim o gwbl, gallwch ddewis ymarfer mewn unrhyw faes o waith cymdeithasol ar ôl graddio. Yn PGW, rydym yn cynnig Gwaith Cymdeithasol BA (Anrh) cyffredinol a fyddai'n eich paratoi ar gyfer gweithio yn eich hoff faes ymarfer a'ch bro ddewisedig (hyd yn oed dramor!). Mae hyn yn golygu y byddech yn codi sgiliau, gwybodaeth drosglwyddadwy a dealltwriaeth dda o egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith cymdeithasol. Rhan bwysig o weithio gyda phobl yw gweld y darlun ehangach a phrofi un maes o wasanaethau yn arwain at gydweithio ag ardaloedd eraill. 

Ydych chi'n cael eich cefnogi gan reolwyr wrth i chi weithio? 

Mae rheolwyr da a goruchwyliaeth yn allweddol wrth gynnal y gweithlu gwaith cymdeithasol. Nid yw'r penderfyniadau anodd y byddwch yn eu hwynebu byth yn cael eu gwneud ar eich pen eich hun, gan y byddwch yn gweithio fel rhan o dîm cyfunol o weithwyr proffesiynol o amgylch unigolyn a'u teulu. 

Ydy hi'n anodd dod o hyd i swydd? 

Yn fy mhrofiad i, bydd unrhyw un sydd wedi raddio sydd eisiau gweithio yn gallu sicrhau cyflogaeth. Mae gwaith cymdeithasol yn swydd sy'n galw heibio, ac mae hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol a datblygiadau o fewn sefydliadau. Mae hyn yn golygu bod shifftiau rheolaidd yn y llu gwaith ac mae swyddi ar gael. Mae rhai meysydd ymarfer yn profi staff uwch yn troi drosodd nag ardaloedd eraill, fodd bynnag, nid yw hyn i ddweud bod y rhain yn llai gwerth chweil. 

Sut wyt ti wedi dod o hyd i'r balans rhwng gwaith a bywyd teuluol? 

Gall gwaith cymdeithasol fod yn gydbwysedd heriol rhwng bywyd personol a phroffesiynol gan nad yw'r teuluoedd rydych chi'n gweithio gyda nhw yn aml yn gallu ymlacio am 5yp. Wedi dweud hynny, bydd sefydliadau'n cefnogi staff i gynnal ffiniau proffesiynol priodol ac yn annog ymarferwyr i arfer cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd gan fod hyn yn galluogi ymarferwyr i gynnal eu lles eu hunain. Mae llawer o feysydd ymarfer bellach yn gweithredu gyda chyfleoedd gweithio o bell ac oriau gwaith hyblyg, sy'n golygu y gall ymarferwyr wneud cydbwyso gwaith a theulu ychydig yn haws. 

Ydych chi'n meddwl bod gwasanaethau plant yn haws na gwasanaethau oedolion? 

Mae gan bob gwasanaeth eu heriau a'u buddion. Mae amddiffyn plant yn aml yn cael ei weld fel y maes ymarfer "caled", ond mae llawer o ymarferwyr yn mwynhau natur fwy strwythuredig a gweithdrefnol y gwaith hwnnw o'i gymharu â'r meysydd ymarfer mwy hylifol a llai clir i oedolion. Gall gweithio gyda materion fel iechyd meddwl, defnyddio sylweddau, ymddygiad troseddu, anabledd corfforol neu boblogaethau heneiddio i gyd ddod â'u heriau eu hunain. Mae gwaith cymdeithasol yn anhygoel am ei amrywiaeth, ac mae'r cymhwyster yn agor llawer mwy o ddrysau na 'dim ond' bod yn weithiwr cymdeithasol. Mae lleoliadau trwy gydol y radd yn sicrhau y byddwch yn profi gwahanol feysydd ymarfer cyn i chi gymhwyso. Gyda'r cyfleoedd hyn, bydd gennych chi syniad clir o ba faes rydych chi'n ei fwynhau cyn i chi raddio. 

Beth yw lleoliad statudol? 

Mae lleoliad statudol yn lleoliad mewn asiantaeth neu dîm statudol, er enghraifft, tîm amddiffyn plant o fewn Awdurdod Lleol. Yng Nghymru, rhaid i weithwyr cymdeithasol sy'n fyfyrwyr gael o leiaf un lleoliad statudol i gwblhau eu gradd. Mae hwn yn gyfle gwych gan y byddwch yn profi sut beth yw gweithio i Awdurdod Lleol cyn i chi gwblhau eich astudiaethau. 

Gwnewch yn siŵr o ymweld â thudalen y cwrs Gwaith Cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am y radd a sut y gallech gofrestru ar y cwrs 😊