Pam mae cwsg yn bwysig i iechyd meddwl a lles myfyrwyr

WSV Bedroom Student living

Mae ein cynghorydd Iechyd Meddwl James Ewens yn sôn am un ffordd y gallwn oll wella ein lles, a hefyd rhoi hwb i'n perfformiad dysgu a'n cof. 

Mae'n disgrifio'r gweithgaredd hwn fel "system gofal iechyd democrataidd, sydd ar gael yn rhydd, yn effeithiol": 

 • Ar gyfartaledd rydym yn gwneud hyn am 25-30 mlynedd.  
 • Pan fyddwn yn ei wneud, mae rhannau o'n hymennydd yn weithgar iawn.  
 • Mae ein hymennydd yn crebachu pan fyddwn ni'n ei wneud.  
 • 11 diwrnod fu'r cyfnod hiraf hebddo erioed. 

Felly, am beth mae'n siarad? Os nad ydych chi wedi dyfalu'n barod ... mae'n siarad am gwsg. 

Mae Matthew Walker, yn ei lyfr 'Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams,' yn dadlau mai cwsg yw'r un peth mwyaf effeithiol y gallwn ei wneud i ailosod iechyd ein hymennydd a'n corff bob dydd (Walker, 2017). 

Mae'r ymchwil y mae'n ei rannu yn pwyntio at gwsg yn hanfodol bwysig i'n hiechyd a'n lles, yn ogystal â chwarae rhan sylweddol yn ein perfformiad dysgu a'n cof. 

"Mae eich dyfodol yn dibynnu ar eich breuddwydion, felly ewch i gysgu."- Mesut Baranzay. 

Rhai pwyntiau allweddol o waith Matthew Walker mewn perthynas ag astudiaeth brifysgol a dysgu yw: 

 • Mae cymhorthion cysgu'n astudio a dysgu – yn y nos, mae'r ymennydd yn glanhau gwybodaeth ddiangen o'r diwrnod i glirio lle i gael mwy o gof.  
 • Os nad ydyn ni'n cysgu, rydyn ni'n fwy tebygol o anghofio'r pethau pwysig rydyn ni wedi'u dysgu. Mae cwsg yn helpu i'w symud i gof tymor hwy.  
 • Rydyn ni'n datrys problemau wrth gysgu. Meddyliwch am y parlwr cyffredin a ddefnyddir yn aml gan bobl "dylech gysgu arno", ymadrodd da i'w gadw mewn cof os ydych chi'n cael trafferth gydag aseiniad anodd er enghraifft. 
   

Cwsg a Lles 

Yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr Natwest 2022, mae 31% o fyfyrwyr yn teimlo dan straen o ganlyniad i'w hastudiaethau. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun os ydych yn teimlo dan straen yn y brifysgol ac os yw eich cwsg yn cael trafferth yn sgil hynny. 

Mae cwsg yn weithgaredd yr ydym i gyd yn cymryd rhan ynddo, ac mae'n rhywbeth nad ydym yn meddwl amdano'n rhy aml, oni bai ein bod yn cael trafferth gydag ef. Mae methu cael cwsg da yn gallu bod yn hynod rwystredig a hyd yn oed yn gwanychu. Rydyn ni i gyd yn gwybod nad ydyn ni'n teimlo'n dda ar ôl noson wael o gwsg, ac yn aml gallwn ni fod yn fwy pigog a byrdymherus, fel mae'r dyfyniad uchod yn amlygu. 

Nid yn unig mae cwsg yn effeithio ar ein hwyliau, ond gall ein hwyliau a'n cyflwr meddyliol effeithio ar ein cwsg hefyd. 

Mae teimlo'n bryderus yn cynyddu lefelau cynnwrf, sy'n ei gwneud hi'n anoddach cysgu. Mae straen hefyd yn effeithio ar gwsg drwy wneud y corff yn fwy effro ac yn effro. Mae pobl sydd o dan straen cyson, neu sydd ag ymateb gor-ddweud i straen yn tueddu i gael problemau cysgu.  

Felly sut mae cysgu'n well? 

"Peidiwch ymladd â'r gobennydd, ond gosodwch eich pen, a chicio pob gofid allan o'r gwely." — Elie Wiesel, Nos  

Mae ymarfer Hylendid Cwsg yn disgrifio arferion ac arferion sy'n ffafriol i gysgu'n dda yn rheolaidd. 

Mae James wedi casglu rhai awgrymiadau ar gyfer gwella eich hylendid cwsg: 
 

 • Gosod amserlen cysgu gyson- ewch i'r gwely a deffro tua'r un amser bob dydd.
 • Creu trefn cyn amser gwely- bydd eich ymennydd yn cydnabod bod y drefn hon yn eich cael chi'n barod i gysgu. Darllenwch lyfr, gwrandewch ar bodlediad, myfyrio, rhowch gynnig ar bethau gwahanol a gweld beth sy'n gweithio i chi.
 • Mynnwch ymarfer corff rheolaidd- bydd y gweddill rydych chi'n ei gael yn ystod cwsg ar ôl ymarfer corff yn y dydd yn fwy boddhaol.
 • Peidiwch â defnyddio alcohol i'ch helpu i gysgu - mae alcohol mewn gwirionedd yn amharu ar batrymau cysgu ac yn gwneud eich cwsg yn ysgafnach.
 • Cadwch beiro a phapur wrth ymyl eich gwely - ysgrifennwch unrhyw bryderon a allai ddod i'r meddwl i chi ddelio â'r diwrnod canlynol. 

 
Mae gan Headspace, yr Elusen Cwsg a MindWell adnoddau gwych os hoffech ddysgu mwy am hylendid cwsg. 

Am wybodaeth manylach, gallwch edrych ar y canllaw hunangymorth hwn a gynhyrchwyd gan y GIG, Sleeping Problems.  

Os ydych angen cymorth tra yn WGU, yna HOLWCH yw'r man cychwyn cyntaf i fyfyrwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau am gael mynediad at gefnogaeth neu os ydych yn ansicr ble i fynd. 

Gallwch gysylltu â ni trwy ymweld â ni yn y canolfannau ASK yng Nghanolfan Edward Llwyd neu yn y brif dderbynfa Llanelwy. Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01978 294421 neu ask@glyndwr.ac.uk.