female nursing on a word with a mask and gloves on

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

12 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Dysgu Cyfunol, St Asaph, Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn cynyddu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r maes nyrsio o'ch dewis a bydd yn eich helpu i'ch paratoi ar gyfer eich cyfweliad ar radd BN (Anrh) Nyrsio. Gallwch gyfweld naill ai ar gyfer nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl, neu nyrsio plant.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i'r ystod amrywiol o yrfaoedd yn y sector iechyd yng Nghymru ac yn cael eich tywys drwy'r ffyrdd y mae gweithlu rhyngbroffesiynol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Byddwn yn eich helpu i'ch paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch trwy wella eich hyder mewn dysgu a rhifedd.

Bydd y cwrs hwn yn addas i chi os nad ydych wedi bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer gradd nyrsio israddedig o'r blaen ac os nad ydych wedi astudio yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Bydd angen tystiolaeth flaenorol o astudiaeth Lefel 3 (galwedigaethol neu academaidd) ar gyfer y cwrs hwn.

Prif nodweddion y cwrs

 • Gwarantedig cyfweliad ar gyfer y radd BN (Anrh) Nyrsio ym Mhrifysgol Wrecsam ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.
 • Ennill 60 credyd ar Lefel 4.
 • Mwy o wybodaeth a dealltwriaeth o'ch maes nyrsio dewisol.
 • Mwy o siawns o lwyddo mewn cyfweliad.
 • Dim cost i'r myfyriwr ac arian ychwanegol ar gael.
 • Cefnogaeth i ymgysylltu â phrosesau, diwylliant a staff y Bwrdd Iechyd.
 • Cyfle i ennill profiad mewn lleoliad gofal iechyd, tra'n ennill cyflog
 • Magu hyder wrth astudio mewn addysg uwch.
 • Dysgu cyfunol a hyblyg gyda'r opsiwn i ymgymryd â diwrnodau ar y campws yn Wrecsam neu Llanelwy.

Beth fyddwch chin ei astudio

Enw'r llwybr hwn yw'r Llwybr Cyflym tuag at Nyrsio, a bydd yn cynnwys 3 chwrs byr unigol sydd i gyd yn cwmpasu gofyniad hanfodol pwysig o ddechrau gradd BN Nyrsio llawn amser:

Diwrnod ym Mywyd – cipolwg ar yrfaoedd mewn iechyd (20 credyd, Lefel 4) – modiwl a fydd yn eich cyflwyno i'r gyrfaoedd amrywiol ac amrywiol sydd ar gael yn y sector iechyd yng Nghymru. Bydd y ffocws ar y gweithlu amlddisgyblaethol/rhyngbroffesiynol a sut maent yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Byddwch yn archwilio proffesiynau a rolau iechyd sy'n cefnogi meysydd sy'n wynebu cleifion o fewn y gwasanaeth iechyd.

Y Dysgwr Hyderus (20 credyd, Lefel 4) – modiwl sy'n eich paratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch ac sy'n darparu dewis arall i'r gofyniad TGAU Saesneg Iaith (os nad oes gennych chi hyn eto).

Cyfri i lawr Rifedd mewn Nyrsio (20 credyd, Lefel 4) – modiwl sy'n seiliedig ar fathemateg, wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer ymgeiswyr Nyrsio, a all ddarparu dewis arall i'r gofyniad TGAU Mathemateg (os nad oes gennych chi hyn eto).

Gofynion mynediad a gwneud cais

Astudiaeth Lefel 3 flaenorol, naill ai'n alwedigaethol neu'n academaidd.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno fel dysgu cyfunol a hyblyg, sy'n rhedeg dros 12 wythnos, o fis Medi i fis Rhagfyr i baratoi ar gyfer y cwrs ym 2025 i'r radd Nyrsio israddedig. Sylwch fod gan y radd Nyrsio Plant fynediad ym mis Medi yn unig.

Mae opsiwn i ymgymryd â'r diwrnodau ar y campws yn Wrecsam neu Llanelwy.

Campws Wrecsam - Gwnewch gais i baratoi ar gyfer derbyniad 2025
Campws St Asaph - Gwnewch gais i baratoi ar gyfer derbyniad 2025

*Sylwch na fydd yn ofynnol i chi ddatgan unrhyw euogfarnau troseddol sydd wedi darfod neu sydd heb eu disbyddu ar eich Llwybr Cyflym tuag at gais nyrsi, Fodd bynnag, byddai'n ofynnol i chi ddatgan y rhain ar y cais i'r radd BN (Anrh) Nyrsio y gofynnir i chi ei chyflwyno yn ystod y Llwybr Cyflym ar gyfer y derbyniad nesaf.  Cysylltwch â shortcourses@wrexham.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses hon.  

Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno fel dysgu cyfunol gan ddefnyddio Fframwaith Dysgu Gweithredol y Brifysgol (ALF), sy'n rhedeg dros 12 wythnos. Mae gan y cwrs ddull hyblyg gyda diwrnodau ar y campws wedi'u trefnu. Gellir ymgymryd â'r cwrs ar ein campysau yn Wrecsam neu Llanelwy.


Bydd yr asesiad yn cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint 10 munud
 • Arholiad rhifedd
 • Aseiniad ysgrifenedig a chwis amlddewis (MCQ)

Ffioedd a chyllid

Mae'r Llwybr Cyflym wedi'i ariannu'n llawn, a byddwch yn derbyn £1000 i'ch cefnogi tra byddwch yn astudio. Bydd hyn yn cael ei dalu mewn dau swm: £500 ar ddiwedd y modiwl cyntaf a £500 ar ddiwedd yr addysgu ar gyfer y trydydd modiwl a'r olaf. Sylwch fod telerau ac amodau yn berthnasol i'r cyllid hwn.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cynnig cyfle i ennill profiad gyda'r bwrdd iechyd lleol fel gweithiwr cymorth gofal iechyd, gan ennill cyflog o dan gontract gweithio hyblyg.

Dyddiadau cyrsiau

Dyddiad Dechrau - 23 Medi 2024

Campws Wrecsam - Gwnewch gais i baratoi ar gyfer derbyniad 2025
Campws St Asaph - Gwnewch gais i baratoi ar gyfer derbyniad 2025

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno fel dysgu cyfunol a hyblyg, a fydd yn rhedeg dros 12 wythnos, o fis Medi i fis Rhagfyr er mwyn paratoi i wneud cais ar gyfer derbyniad 2025 ar y radd Nyrsio israddedig.

Sylwch fod gan y radd Nyrsio Plant fynediad ym mis Medi yn unig.