Looking at code

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd yn ymdrin â pha hawliau sydd gan rywun, y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol, ffug-anhysbysrwydd, Asesiadau Effaith Diogelu Data, data categori arbennig a phreifatrwydd trwy ddyluniad ac yn ddiofyn.

 • Astudiwch yn ardal hardd yng Ngogledd Cymru yn y DU, a chaiff myfyrwyr rhagflas o fywyd prifysgol Prydain ar ein campws bywiog yn Wrecsam.
 • Mwynhewch fynediad i'n cyfleusterau dysgu modern, o'r radd flaenaf a'n gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr rhagorol.
 • Cymerwch ran yn ein rhaglen gymdeithasol arbennig o ddigwyddiadau, lle gallwch chi gwrdd â myfyrwyr rhyngwladol eraill o bob cwr o'r byd a chael cyfle i wella'ch sgiliau iaith Saesneg.

Prif nodweddion y cwrs

 • Deall y ffeithiau sy'n ymwneud â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (The GDPR) a sut mae ei gyflwyno wedi trawsnewid deddfau diogelu data yn Ewrop.
 • Byddwch yn gallu trafod pynciau fel pa hawliau sydd gan rywun i'w ddata personol, y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol, ffug-anhysbysu, Asesiadau Effaith Diogelu Data, data categori arbennig a phreifatrwydd yn ôl dyluniad ac yn ddiofyn.
 • Astudiwch systemau diogelwch a hacio moesegol mewn ffordd ymarferol, wedi'u harwain yn bennaf gan gwmpasu offer, technegau a systemau sy'n caniatáu i brofion treiddiad gael eu cynnal ar systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Bydd cymhwyso'r ddealltwriaeth o'r diogelwch sy'n ofynnol i ddeall hacio yn galluogi'r myfyriwr i gysylltu hyn yn ôl â'r GDPR.
 • Dyluniwyd a chyflwynir y cwrs gan Dr Nigel Houlden, cyn Bennaeth Polisi Technoleg Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (Yr ICO). Yn ystod ei amser yn yr ICO, fe helpodd i lunio dealltwriaeth o'r GDPR, yn enwedig wrth ei ddefnyddio a'i gymhwyso i dechnoleg.

Beth fyddwch chin ei astudio

Ymhlith y pynciau a fydd yn cael sylw ar y cwrs yma mae:

 • Beth yw'r GDPR?
 • Bygythiadau a diogelwch seiber
 • Hawliau preifatrwydd data
 • Egwyddorion a phrosesu
 • Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu
 • Rheoleiddio e-breifatrwydd
 • Deddfwriaeth yn ychwanegol at y GDPR
 • Dyfeisiau cysylltiedig a phreifatrwydd
 • Trosglwyddo y tu allan i'r UE
 • Preifatrwydd trwy ddyluniad

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ein cyrsiau ar agor i fyfyrwyr rhyngwladol dros 18 oed, beth bynnag fo'ch cefndir neu'ch gwlad breswyl.

Yn nodweddiadol, nid yw'r cyrsiau Ysgol Haf yn gofyn bod gennych unrhyw wybodaeth flaenorol o'r pynciau, ac felly maent yn gyfle delfrydol i ddarganfod pwnc neu ddiddordeb personol cwbl newydd. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr ar yr Ysgol Haf fod ar lefel B2 (neu gyfwerth) mewn iaith Saesneg.

Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, gallwch lenwi ein ffurflen gais uniongyrchol yma.

Addysgu ac Asesu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Ffioedd a chyllid

Opsiwn 1 (gyda llety): £1500

Opsiwn 2 (heb lety): £1000 

 • Mae'r gost yn cynnwys hyfforddiant technegol a hyfforddiant Saesneg, llety (opsiwn 1), a gweithgareddau penwythnos x2. 
 • Nid yw'r costau'n cynnwys: cludo i/o faes awyr, bwyd, gweithgareddau allgyrsiol 

Dyddiadau cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos o ddydd Llun 31 Gorffennaf 2023 – dydd Gwener 21 Awst 2023.