Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LlA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Datblygwch

 sgiliau cyfateb a derbyn cymorth ar gyfer eich blwyddyn gyntaf o ymarfer proffesiynol.

 

Meistrolwch

 egwyddorion dylunio allweddol a'r dulliau gweithio sy'n angenrheidiol i ymateb i broblemau dylunio a'u datrys

 

Ymgysylltwch

â chomisiynau byw gyda chefnogaeth ein tîm ac yn parhau i gael cydnabyddiaeth a llwyddiant proffesiynol mewn digwyddiadau cenedlaethol, comisiynau ac arddangosfeydd.

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i gymryd eich sgiliau seiliedig ar ymarfer fel dylunydd a gwneuthurwr i'r lefel nesaf wrth i chi sefydlu eich gyrfa. Byddwn yn eich cefnogi wrth ddatblygu eich profiad, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau i greu gwrthrychau o ansawdd uchel sy'n gwthio ffiniau, wrth weithio'n greadigol a moesegol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Nod ein gwaith addysgu yw cynyddu’ch gwybodaeth o egwyddorion dylunio allweddol a'r dulliau gweithio sy'n angenrheidiol i ymateb i broblemau dylunio a'u datrys drwy ymchwil, meddwl cysyniadol, datblygu dylunio a chynhyrchu sy'n briodol i'r ddisgyblaeth.
 • Byddwch yn dysgu dangos y synthesis rhwng theori ac ymarfer yn y gallu i gynhyrchu a chynhyrchu syniadau creadigol, cysyniadau, taflenni dylunio, llyfrau brasluniau a chyflwyniadau, yn unigol neu fel rhan o dîm mewn ymateb i weithgaredd hunangychwynedig neu friffiau cleientiaid byw.
 • Trwy brosiectau byw, comisiynau a phrosiectau cydweithredol, byddwch yn datblygu'r sgiliau menter, rhuglder digidol, arweinyddiaeth a gwaith tîm sy'n angenrheidiol i fod yn wneuthurwr proffesiynol.
 • Byddwch yn dysgu drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys mentora unigol, arddangosiadau mewn grwpiau, ysgrifennu academaidd a beirniadol, darlithoedd, a chyfleoedd i gydweithredu. Rydym yn annog myfyrwyr i weithio ar draws deunyddiau i feithrin eu hymarfer. Bydd y chwilio hwn hefyd yn eich galluogi i fod yn hyblyg gyda sgiliau mewn diwydiant sy'n newid yn barhaus.
 • Cerameg Cymru yw uchafbwynt ein calendr, digwyddiad blynyddol a gynhelir ar gampws ac sy'n cynnwys arddangosfeydd ac arddangosiadau. Mae hyn yn bwydo i mewn i'n cwricwlwm, gan roi profiad rheoli prosiect i chi a chyfleoedd rhwydweithio i weithio gyda gwneuthurwyr proffesiynol.
 • Er nad yw'n hanfodol i fyfyrwyr gael mynediad i weithdy/stiwdio y tu allan i'r brifysgol Mae'n ddelfrydol i fyfyrwyr sefydlu hyn yn ystod eu blwyddyn gyntaf o ymarfer proffesiynol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu harfogi ar ôl iddynt raddio.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd myfyrwyr yn astudio 4 modiwl craidd sy'n werth cyfanswm o 180 credyd:

MODIWLAU

 • Canfod arferion: Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i'r myfyriwr werthuso ei arfer presennol a nodi ei gynulleidfa darged gan gynnwys dadansoddiad cystadleuwyr a lleoliadau i werthu ac arddangos gwaith
 • Arfer a chymhwyso: yn y modiwl hwn mae myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddulliau cynhyrchu ac yn mireinio eu cynnyrch i fodloni disgwyliadau a chyfyngiadau'r farchnad
 • Ymarfer proffesiynol uwch: Disgwylir i fyfyrwyr wneud cais i arddangos a gwerthu cyfleoedd a chynhyrchu gwaith o safon addas ar gyfer y digwyddiadau hyn
 • Ymarfer ac entrepreneuriaeth: Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu o ansawdd uchel sy'n dangos y defnydd o sgiliau a deallusrwydd sy'n angenrheidiol ar gyfer ymarfer proffesiynol. Ynghyd â'r gwaith ymarferol mae myfyrwyr yn cynhyrchu adroddiad ysgrifenedig sy'n myfyrio'n feirniadol ar eu hallbwn creadigol yn cynnwys cynnydd proffesiynol a chynllunio busnes.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modylau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modylau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais mae angen gradd dosbarth mewn pwnc perthnasol, wedi'i ddosbarthu fel Dosbarth 2:2 neu'n uwch, neu dystiolaeth o weithgaredd diweddar yn y pwnc sy'n cyfateb i'r dosbarthiadau hyn fel y'i pennir gan gyfweliad.

Disgwylir i bob ymgeisydd feddu ar radd gychwynnol dda a pherthnasol, neu ddarparu portffolio o'u gwaith eu hunain, gan ddangos cywerthedd i radd gychwynnol.

 
 

Addysgu ac Asesu

Cynhelir asesiadau drwy gydol y cwrs a bydd angen tystiolaeth o waith cwrs (portffolio fel arfer) gan gynnwys gwerthusiadau o'r gwaith ymarferol ar gyfer pob modiwl. Mae graddedigion o'n rhaglenni yn cael cyflogaeth yn lleol, yn genedlaethol ac mewn rhai achosion, ledled y byd.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae graddedigion o'n rhaglenni yn ennill cyflogaeth yn lleol, yn genedlaethol ac mewn rhai achosion, ledled y byd.

Mae hunangyflogaeth a chyflogaeth lawrydd yn gryfder arbennig yn yr ardal gyda chanran uchel o'n graddedigion yn mynd ymlaen i fod yn berchen ar eu busnes gweithdy eu hunain gan ddarparu orielau a siopau manwerthu.

Mae'r radd hon yn ymestyn eich dealltwriaeth o'r maes proffesiynol tra hefyd yn datblygu eich ymarfer creadigol. Bydd y cwrs yn eich mentora ar sut i ddangos eich gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau cenedlaethol a rhyngwladol, bydd yn helpu i adeiladu eich strategaethau marchnata, ac yn eich dysgu sut i werthu i'r cyhoedd. 

Mae'r MA Ymarferydd Celf Proffesiynol yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion yn y dyfodol. Mae swyddi'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 • Perchennog Busnes Creadigol
 • Ffotograffydd
 • Dylunydd
 • Crefftwr Cyfoes 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer MA Ymarferwr Celf Proffesiynol yw £5,940.

Dylai myfyrwyr gyfrannu at gost eu deunyddiau.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 
 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 
 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.