Art student in studio

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LlA) 2 FL (RhA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Datblygu

eich gwybodaeth a'ch arbenigedd ym maes celf amlddisgyblaeth, rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol.

 

Wedi'i curadu

er mwyn i chi feithrin dealltwriaeth ddofn o'r sgiliau sydd eu hangen i weithio o fewn cyd-destunau creadigol, proffesiynol ac academaidd.

Archwilio

strategaeth ymchwil sy'n croesi llawer o ffiniau disgyblaethol ac yn datblygu arfer yn unigol ac ar y cyd.

Visual effects student working

Celf ymPrifysgol Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Wrth i dwf yn y sector barhau, mae'r diwydiannau creadigol yn cynnig llawer o gyfleoedd gyrfaol llewyrchus. Rydym wedi datblygu'r cwrs hwn i'ch arfogi â chydbwysedd o sgiliau ymchwil, dadansoddol ac arloesol yn barod ar gyfer cyflogaeth o fewn maes dewisol eich ymarfer celf.

 • Bydd ffocws aml-ddisgyblaethol, rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol eich dysgu yn esblygu gydag ethos o feithrin cymdeithas gynaliadwy - yn cynnwys ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol, moesol a moesegol. Byddwch yn cael amrywiaeth o gyfleoedd newydd a datblygol i ddatblygu eich ymarfer mewn cymuned greadigol, ryngwladol a ffyniannus.
 • Mae'r cwrs yn caniatáu i ôl-raddedigion i arbenigo yn eu harbenigedd pynciol penodol, ond hefyd mae'n hwyluso'r "sgyrsiau" rhyngddisgyblaethol ar draws y pynciau, tra bod arlunwyr a darlunwyr ôl-raddedig yn cwrdd yn rheolaidd yn eu hystafell sylfaenol ymroddgar - ar gyfer beirniadaethau, cyflwyniadau a chrynodebau. Mae ymarfer wedi'i mewnosod o fewn y gweithdai stiwdio arbenigol yn Stryd y Rhaglaw, o fewn Adeilad y Diwydiannau Creadigol y brifysgol. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i glywed gan siaradwyr gwadd yn ystod Ddyfodol Greadigol a Syniadau Mawr Gymru.
 • Wrth i chi astudio gyda ni byddwch yn cael gwell mewnwelediad i ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau, posteri a chyfnodolion yn ogystal â gwybodaeth hanfodol arall am fusnes. Bydd hyn yn cael ei arwain gan ein staff proffesiynol a fydd yn trawsnewid eich datblygiad gyda'u gwybodaeth a'u profiad.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygwyd y rhaglen hon i ymateb i'r newid yn wyneb celfyddyd, y diwydiannau creadigol ac mae'n ymgorffori'r ymarfer rhyngddisgyblaethol cydweithredol gan ymchwilwyr Prifysgol Wrecsam i ymarfer sy'n ymwneud yn gymdeithasol.
 • Bydd ein staff yn eich cefnogi ac yn eich annog i ddod o hyd i interniaethau a lleoliadau a gychwynnir gyda sefydliadau lleol a rhanbarthol.
 • Byddwch yn dysgu technegau rheoli creadigol ac egwyddorion busnes pwysig i ategu eich cynnydd creadigol a dychmygus ac i helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa ar ôl i'r cwrs gael ei gwblhau.
 • Bydd eich dysgu yn cynnwys deall ac ymgysylltu ag arferion, materion, technolegau ac arddangosion cyfoes.
 • Bod yn rhan o'n cymuned greadigol ryngwladol fywiog gyda staff sydd wedi ymrwymo i feithrin eich potensial, yn barod i chi fynd â'ch talent i'r lefel nesaf.
 • Bydd ein staff proffesiynol yn trawsnewid eich dysgu gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u profiad eu hunain o gymryd rhan ac mewn swyddi, digwyddiadau cysylltiedig â'r diwydiant, cynadleddau a chyhoeddiadau. Mae gweithgareddau ymchwil ein tîm yn agos at y cwricwlwm ac yn annog arfer arloesol a rhwydweithio proffesiynol.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â phedwar modiwl craidd, yn werth 30 credyd yr un, a ddilynir gan brosiect traethawd hir yn werth 60 credyd.

MODIWLAU

 • Ymgysylltu, trochi ac ymarfer
 • Dulliau ymchwil creadigol
 • Sgiliau pontio
 • Ymarfer trawsddisgyblaethol
 • Traethawd ac Esboniad Celf Meistri

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

 

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ar hyn o bryd mae angen gradd gychwynnol arnom mewn pwnc perthnasol, wedi'i ddosbarthu fel Dosbarth Cyntaf neu 2:1, neu dystiolaeth o weithgarwch diweddar yn y pwnc sy'n cyfateb i'r dosbarthiadau hyn fel y pennwyd gan y cyfweliad.

Gall myfyrwyr tramor gyflwyno eu portffolio a'u datganiad o fwriad yn ddigidol os nad ydynt yn gallu ymweld â'r Brifysgol yn bersonol. Dilynir hyn gan gyfweliad wyneb yn wyneb rhithwir trwy, Skype, timau, Zoom neu gyfatebol.

Disgwylir i bob ymgeisydd feddu ar radd gychwynnol dda a pherthnasol, neu ddangos portffolio o waith eu hunain, gan ddangos cywerthedd â gradd gychwynnol.

 

Addysgu ac Asesu

Cynhelir asesiadau ar ffurf waith cwrs (fel arfer portffolio), gan gynnwys gwerthusiadau o'r gwaith ymarferol o bob modiwl.

Dysgu ac addysgu 

Mae Prifysgol Wrecsam yn ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i uchafu eu potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn ardaloedd fel ysgrifennu academaidd, creu nodiadau effeithiol a pharatoi am aseiniadau. Gall fyfyrwyr archebu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd ymroddgar i'ch helpu ymdrin â'r ymarferion o waith brifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr mwy o wybodaeth a chymorth.

Yn achos o anghenion penodol, gall wasanaethau Cynhwysiad y Brifysgol roi arweiniad a chyngor addas os bydd unrhyw fyfyriwr angen addasiadau rhesymol wedi'u gwneud oherwydd bod ganddynt anabledd cyffredinol, cyflwr meddygol neu anhwylder dysgu penodol cydnabyddedig.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yna i'ch helpu gwneud y dewisiadau ac i gynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol llwyddiannus. O chwilio am waith neu astudio pellach i weithio allan beth ydi'ch diddordebau, sgiliau a dyheadau, gallent nhw roi'r wybodaeth, cyngor ac arweiniad arbenigol rydych angen i chi.

Mae'r rhaglen yma wedi'i dylunio er mwyn wella cyflogadwyedd myfyrwyr gan y bydd yn rhoi'r sgiliau byddent angen iddynt wrth weithio mewn arferion rhyngddisgyblaethol celf a dylunio mor amrywiol â:  

 • Prosiectau cydweithredol ym maes celf a Gwyddoniaeth 
 • Stiwdios ceramig 
 • Sefydliadau addysgol 
 • Ymchwil bellach fel astudiaethau PhD 
 • Cwmnïau dylunio graffig 
 • Corfforaethau celf gemau 
 • Arddangosfeydd 
 • Gwyliau a siarad cyhoeddus ayyb 

Mae llawer o raddedigion wedi dechrau gyrfaoedd hel: 

 • Arlunwyr/dylunwyr hunangyflogedig  
 • Darlithwyr 
 • Darlunwyr 
 • Hwyluswyr anghenion arbennig 
 • Gwneuthurwyr prop theatraidd 
 • Dylunwyr gemau 

 

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes angen i chi dalu'ch ffioedd dysgu o flaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf yw £5,940.

Bydd y ffioedd y byddwch yn eu talu'n dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth lawn ar ein tudalenn ffioedd a chyllido.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Llety