Cydnabyddiaeth i PGW fel cyflogwr cynhwysol LHDTC+ blaenllaw

Outdoor space on campus

Date: Dydd Lau Chwefror 16

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW) wedi'i henwi heddiw yn Rhestr 100 Gyflogwr Gorau Stonewall, sy'n cael ei chydnabod am ei gwaith yn cefnogi staff LHDTQ+ i fod eu hunain yn y gwaith. 

Mae'r brifysgol hefyd wedi sicrhau Gwobr Aur, gan fod ei safle Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn codi o'r 47ain i'r 41ain safle, sydd bellach yn golygu bod y sefydliad wedi cael ei osod yn chweched yn sector addysg y DU. Mae'r brifysgol wedi cynyddu ei safle gan 374 o lefydd rhyfeddol ers ei chyflwyno'n wreiddiol yn 2018. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae PGW wedi cymryd camau breision tuag at feithrin amgylchedd gweithio cynhwysol drwy gynyddu ymgysylltiad cymunedol ac amlygu ymrwymiad y sefydliad i'r gymuned LHDTC+ trwy gynnal stondinau yn Pride yn Wrecsam a Chaer, gan ffurfio partneriaethau gwaith ar y cyd gyda grwpiau lleol gan gynnwys Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru a'r Rhwydwaith Trawsryweddol Unigryw. 

 Mae'r brifysgol hefyd wedi cydlynu nifer o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth i ddathlu'r gymuned LHDTC+, gan gynnwys Diwrnod Rhyngwladol Rhagenw, Diwrnod Cofio Traws a Mis Hanes LHDTC+, yn ogystal â pharhau i adolygu polisïau a gweithdrefnau i sicrhau iaith ac arferion cynhwysol a sicrhau bod negeseuon yn cael eu rhannu gan aelodau o Dîm Arwain Gweithredol y brifysgol. 

 Mae Stonewall – elusen fwyaf Ewrop dros hawliau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a cwiar – wedi lansio ei Rhestr 100 Gyflogwr Gorau 2023, sef prif safle cyflogwyr y DU o'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector ar ba mor gynhwysol yw eu gweithleoedd. 

 Meddai Alison Bloomfield, Pennaeth Datblygu Sefydliadol ac Amrywiaeth PGW: "Mae meithrin amgylcheddau cynhwysol yn gwneud gweithleoedd yn fwy diogel ac yn well i bawb – nid dim ond pobl LHDTC+ – ac rwy'n hynod falch o'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud fel prifysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf o ran hyn. 

"Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydym wedi cefnogi a gweithredu amrywiaeth o fentrau yn y brifysgol ac ar y cyd â'r gymuned leol, gan gynnwys cynnal stondinau yn nigwyddiadau Balchder yn Wrecsam a Chaer, gan gydlynu nifer o ddiwrnodau ymwybyddiaeth i ddathlu'r gymuned LHDTC+, yn ogystal â ffurfio partneriaethau cryf gyda nifer o grwpiau lleol. 

"Llongyfarchiadau mawr i bawb yn PGW am helpu i wneud y brifysgol yn lle mor arbennig a chynhwysol i weithio ac astudio, yn enwedig Rhwydwaith Staff LHDTC+." 

 Meddai Nancy Kelley, Prif Swyddog Gweithredol Stonewall: "Bu'n wych gweld yr holl waith a wnaed gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam dros y flwyddyn ddiwethaf i greu gweithle lle mae staff LHDTC+ yn teimlo'n rhydd i ffynnu fel nhw eu hunain. 

 "I lawer ohonom, mae'r rhan fwyaf o'n hamser yn cael ei dreulio yn y gwaith, felly os ydym am guddio pwy ydym ni gall gymryd toll personol enfawr a'n dal yn ôl rhag cyflawni ein gwir botensial. Mae creu amgylcheddau lle gallwn ni i gyd deimlo'n gyfforddus yn gwneud ein gweithleoedd yn lle mwy diogel, gwell a chyfeillgar i bawb ac yn helpu staff i fod yn falch o bwy ydyn nhw. 

 "Rydym yn hynod falch o weld cymaint o newydd-ddyfodiaid o ystod o sectorau ar y rhestr eleni, sydd wedi ymrwymo i wella bywydau pobl LHDTC+."