Date: Dydd Mawrth Mawrth 21

Mae academydd o'r brifysgol yn dathlu ar ôl cyfrannu at bapur yn ymwneud â modelu pandemig Covid-19 sydd wedi'i gosod ymhlith y pump uchaf a ddyfynnwyd fwyaf gan y Gymdeithas Frenhinol – academi wyddonol hynaf y byd. 

Roedd Alison McMillan, Athro Technoleg Awyrofod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW, yn un o nifer o awduron a gyfrannodd at bapur o'r enw 'The ventilation of buildings and other mitigating measures for Covid-19: a focus on wintertime'. 

Cafodd y papur, a gyhoeddwyd yn 2021 yn dilyn galwad gan Y Gymdeithas Frenhinol i fathemategwyr ac eraill am gymorth cyflym i fodelu'r pandemig, ei gadarnhau fel un o'r pump uchaf y cyfeiriwyd ato fwyaf y llynedd. 

Adolygodd wybodaeth am drosglwyddo Covid-19 dan do, archwilio tystiolaeth ar gyfer lliniaru mesurau, ac ystyried y goblygiadau ar gyfer y gaeaf gan ganolbwyntio ar awyru. 

 Roedd cyfraniad yr Athro McMillan yn canolbwyntio ar fodelu firws SARS-CoV-2 sy'n cynnwys diferion ar arwynebau caled, yn ogystal â throsglwyddo drwy aerosolau yng nghyd-destun canu, a chwythbrennau ac offerynnau cerdd pres. 

Dywedodd Alison: "Rwy'n hynod o falch bod ein papur aml-awdur wedi cael ei gydnabod fel hyn, yn enwedig gan mai gwaith yr oeddem i gyd yn teimlo oedd yn cael effaith ar adeg arbennig o heriol i bawb. 

"Daeth yr alwad yn ystod anterth y cyfnod clo cyntaf, pan oedd llawer ohonom yn teimlo'n eithaf anobeithiol ac yn pendroni sut y gallem helpu mewn rhyw ffordd, felly wrth gwrs fe neidiais ar y cyfle i fod yn rhan ohono. 

 "Roedd yn wych gweithio ochr yn ochr â chymaint o bobl eraill - a'r rowndiau cydnabod hwn oddi ar y profiad hwnnw. Llongyfarchiadau mawr i Dr Henry Burridge o Imperial College, Llundain, sy'n brif awdur y papur, yn ogystal â'r holl gydweithwyr eraill sy'n gysylltiedig." 

 Ychwanegodd yr Athro John Brewer, Deon Cyswllt dros dro ar gyfer Ymchwil yng Nghyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (FAST): "Mae hon yn enghraifft wych o PGW yn gweithio gyda nifer o bartneriaid prifysgol o bwys ar y papur cydweithredol hwn, yn enwedig gan mai ni oedd yr unig brifysgol yng Nghymru a oedd yn rhan o'r digwyddiad. 

 "Llongyfarchiadau i'r Athro McMillan a'r tîm am y gydnabyddiaeth wych hon o'u papur." 

 Daw’r gydnabyddiaeth hon yn dod ar ôl i'r Athro McMillan ddod ail yng nghystadleuaeth Delweddu Ymchwil PGW, a gynhaliwyd yn gynharach eleni.