Labordy Menter Ofod Newydd yn agor yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Wrecsam

Date: Dydd Llun, Chwefror 26, 2024

Mae Lab Menter Ofod a fydd yn cefnogi twf y sector gofod ledled y DU wedi agor yn swyddogol yn y Ganolfan Dechnoleg OpTIC, sydd wedi'i lleoli ar gampws Prifysgol Wrecsam yn Llanelwy. 

Agorodd y labordy, a fydd yn rhoi'r dechnoleg, yr adnoddau a'r arbenigedd cydweithredol diweddaraf i ddefnyddwyr, yn swyddogol ddydd Mercher - yr ychwanegiad diweddaraf i rwydwaith cenedlaethol y Catapwlt Cymwysiadau Lloeren (Satellite Applications Catapult). Mae'r Lab Menter Ofod newydd yn darparu ystod o alluoedd hanfodol ar gyfer cwmnïau ac arloeswyr y sector gofod, gan eu galluogi i weithio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol. Mae'n rhan o rwydwaith cysylltiedig o 14 cyfleuster o'r fath ledled y DU sy'n ymateb i'r ffordd y mae busnesau a sefydliadau bellach yn gweithio. 

Bydd y Lab Menter Ofod yn darparu gwasanaeth arloesol trwy hwyluso cyflwyno cyfarfodydd, sbrintiau busnes, sesiynau gwreichionen ymgysylltu â defnyddwyr a gwasanaethau eraill fel byrddau gwyn rhithwir a fideogynadledda adeiledig, i bawb yn sector gofod y DU eu defnyddio. 

Wedi'i lleoli ar Barc Busnes Llanelwy, mae Canolfan Dechnoleg OpTIC yn ganolfan fusnes a thechnoleg unigryw sy'n eiddo i Brifysgol Wrecsam ac yn cael ei gweithredu ganddi. Mae'n cysylltu ymchwil a datblygu, diwydiant a'r byd academaidd ac mae ganddo hanes profedig o ddarparu cyfleusterau o ansawdd uchel i gwmnïau technoleg ac ysbryd cymunedol i dyfu a datblygu eu busnes. 

Mae Canolfan Dechnoleg OpTIC hefyd yn arbenigo mewn systemau optegol arloesol, datblygu cynnyrch, peirianneg ac ymgynghori â thechnoleg – ac mae wedi datblygu technoleg arloesol gydag amrywiaeth heb ei ail o offer arbenigol iawn a gofod labordy. 


Bydd lansio'r Lab Menter Ofod yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC yn hwyluso cydweithio ac ymgysylltu rhwng sefydliadau yng Ngogledd Cymru a De Cymru, lle lansiwyd labordy Casnewydd ym mis Mehefin 2023. 

Meddai’r Athro Caroline Gray OBE, Cyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg OpTIC: "Rydym yn falch iawn o lansio Lab Menter Ofod i gefnogi twf y sector gofod ledled y DU. 

"Mae'r cyfleusterau unigryw hyn yn croesawu'r ffordd hybrid newydd yr ydym i gyd yn ymgysylltu ynddi erbyn hyn, gan feithrin arloesedd a thrafodaeth ofod ledled y DU. Rydym yn galluogi busnesau ledled y DU i gydweithio ar draws pynciau arloesi uchel, i ddatblygu syniadau, archwilio cynhyrchion newydd ac ymgysylltu â chwsmeriaid yn fwy effeithiol." 

Meddai'r Athro Richard Day, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ym Mhrifysgol Wrecsam: "Rydym yn gyffrous ein bod yn cynnal y Lab Menter Ofod cyntaf yng Ngogledd Cymru. Diolchwn i Gatapwlt Cymwysiadau Lloeren am y cyfle i gydweithio ar y prosiect hwn. Mae hwn yn gyfleuster ardderchog i unigolion a chwmnïau archwilio byd cynyddol technolegau'r gofod, gwasanaethau a gwasanaethau."    

Ychwanegodd Dr Nafeesa Dajda, Cyfarwyddwr Galluoedd Cenedlaethol yn y Catapwlt Cymwysiadau Lloeren: "Rydym yn falch iawn o lansio'r Lab Menter Ofod newydd yn y Ganolfan Dechnoleg OpTIC i gysylltu'n llawn Space Wales â'n ecosystem ofod. Mae sector gofod bywiog y DU yn weithredol ym mhob rhan o'r wlad, a bydd y labordy hwn yn annog cydweithio rhwng sefydliadau arloesol wrth iddynt ailddychmygu sut rydym yn defnyddio technoleg lloeren a chreu cymwysiadau newydd i ddatrys ein heriau byd-eang mwyaf." 

I gael gwybod mwy, gan gynnwys y manylion lansio ac archebu diweddaraf ar gyfer lleoliad pob Lab Menter Ofod, e-bostiwch: sel@spaceenterprise.uk neu ewch i: www.sa.catapult.org.uk/sel. 
 
Nodiadau
 
Cefndir 
 
Mae'r Labordai Menter Ofod (SEL) yn rhan hanfodol o ecosystem ofod y DU (UKSE) mewn partneriaeth ag Asiantaeth Ofod y DU.  
 
Mae SEL yn gweithredu o fewn y gymuned UKSE ehangach, gan gysylltu arloeswyr, buddsoddwyr, sefydliadau academaidd, a phartneriaid diwydiant yn y sector gofod. Mae'n eistedd ochr yn ochr â'r Space Enterprise Community (SEC), platfform ar-lein a gynlluniwyd i hwyluso cydweithio, cyfeillgarwch defnyddwyr, a mynediad canolog i ddiwydiant gofod y DU. 
 
Fel rhan o ecosystem ofod y DU, mae SEL yn chwarae rhan allweddol, gan gysylltu gwahanol sefydliadau ac unigolion ledled y DU. Sbardunwyd ei ddatblygiad gan ymchwil helaeth y Tîm Galluoedd a Chlystyrau Cenedlaethol, gan fynd i'r afael â'r heriau a godwyd gan gydweithwyr ledled y wlad. 
 
Cofrestrwch gyda www.spaceenterprise.uk neu e-bostiwch community@spaceenterprise.uk 
 
Ynglŷn â’r Catapwlt Cymwysiadau Lloeren 
 
Mae'r Catapwlt Cymwysiadau Lloeren yn gwmni arloesi a thechnoleg annibynnol, a grëwyd gan Innovate UK i yrru twf economaidd trwy fanteisio ar y gofod. Maent yn gweithio gyda busnesau o bob maint i wireddu eu potensial o seilwaith y gofod a'i gymwysiadau. 
 
Wedi'i leoli yn Harwell, Swydd Rhydychen, sefydlwyd y Catapwlt ym mis Mai 2013 fel un o rwydwaith o ganolfannau i gyflymu'r nifer sy'n manteisio ar dechnolegau sy'n dod i'r amlwg a sbarduno effaith economaidd ar gyfer y DU. 
 
Maent yn sefydliad ymchwil nid-er-elw sydd wedi'i gofrestru fel cwmni preifat cyfyngedig drwy warant ac a reolir gan ei Fwrdd. Gweler sa.catapult.org.uk am fwy o wybodaeth.