Lles myfyrwyr a chysylltiad â natur wrth wraidd lansio'r prosiect

Date: Dydd Mawrth Mai 23

Darganfu myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam sut i gryfhau eu lles cyffredinol a theimlo mwy o gysylltiad â'u hamgylchedd trwy natur yn y digwyddiad lansio prosiect presgripsiynu cymdeithasol newydd. 

Bydd y prosiect o'r enw 'Rhagnodi cymdeithasol seiliedig ar natur i gefnogi cysylltiadau a lles myfyrwyr', sydd wedi derbyn cyllid hyd at £400,000, yn ymchwilio i sut y gall ymyriadau seiliedig ar natur i fyfyrwyr helpu i wella eu lles a theimlo mwy o gysylltiad â'r gymuned leol a'i hamgylchedd. 

I lansio'r prosiect yn swyddogol, daeth myfyrwyr, staff a darparwyr iechyd o bob rhan o Wrecsam a Sir y Fflint at ei gilydd yr wythnos hon i ddarganfod mwy am bresgripsiynu cymdeithasol lleol, darparwyr iechyd gwyrdd, yn ogystal ag archwilio ffyrdd newydd o gryfhau a gwneud y mwyaf o atgyfeiriadau iechyd gwyrdd.  

Roedd y digwyddiad yn cynnwys rhestr lawn o sgyrsiau a gweithgareddau ar bynciau yn ymwneud â'r amgylchedd naturiol, iechyd a lles, gan gynnwys bwydo'r dyfodol – a welodd myfyrwyr a staff yn defnyddio pysgod a dŵr yn lle pridd i dyfu planhigion; celf a natur – defnyddio natur i wneud offer i greu gwaith celf; symudiadau ystyriol ym myd natur – a welodd mynychwyr yn ymgymryd ag ymwybyddiaeth ofalgar drwy fyfyrdod; a her prifysgol werdd, i staff a myfyrwyr benderfynu pa mor wyrdd yw PGW. 

Yn y digwyddiad, cafodd darparwyr iechyd gwyrdd a oedd yn bresennol hefyd gynnig lle wedi'i ariannu ar gwrs byr Rhagnodi Cymdeithasol Gwyrdd PGW, sydd wedi'i anelu at unigolion sydd naill ai'n ymarfer fel Rhagnodwyr Cymdeithasol, a hoffai ddysgu mwy am ragnodi cymdeithasol gwyrdd, beth ydyw a sut mae'n gweithio, yn ogystal â darparwyr iechyd gwyrdd a hoffai ddysgu mwy am ragnodi cymdeithasol. 

Mae'r cwrs yn edrych ar benderfynyddion iechyd, sut a pham mae natur yn fuddiol i iechyd, a sgiliau proffesiynol fel cyfweld ysgogol a all gynorthwyo datblygiad proffesiynol. 

Dywedodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau PGW ac Arweinydd Prosiect Rhagnodi Cymdeithasol yn Seiliedig ar Natur: "Roeddem yn falch iawn o lansio'r prosiect pwysig hwn yn swyddogol i'n cymuned brifysgol ehangach yr wythnos hon yn ein digwyddiad arbennig. Mae'n wych i ni fod yn gweithio ar brosiect sydd â chymaint o fanteision i iechyd a lles myfyrwyr. 

"Rydym i gyd yn gwybod y gall ymgysylltu â mannau gwyrdd a gweithgareddau sy'n seiliedig ar natur fod yn hynod fuddiol i'n hiechyd a'n lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol – ac roedd ein digwyddiad lansio yn rhoi blas ar rai o'r gweithgareddau gwyrdd hyn, rhagnodi cymdeithasol, cyflwyniad i ddarparwyr iechyd gwyrdd, a sut y gallant gael effaith gadarnhaol ar fyfyrwyr." 

Gan weithio ochr yn ochr ag Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR) ym Mhrifysgol De Cymru, bydd Dr Sharon Wheeler, Uwch-ddarlithydd Iechyd a Lles y Cyhoedd yn PGW, yn arwain ar ganfyddiadau ymchwil y prosiect fydd datgelu 'beth sy'n bwysig nawr' i fyfyrwyr a sut y gall prifysgolion gael y gorau o'u mannau gwyrdd.  

Dyfarnwyd cyllid ar gyfer y prosiect gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), fel rhan o'i Gronfa Buddsoddi Strategol.

Mae'r prosiect yn gydweithredol gyda staff o bob rhan o'r brifysgol yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau lleol fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Coleg Cambria, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC), Groundwork Gogledd Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.