Fframwaith Dysgu Gweithredol

Hyblyg, hygyrch a chynwysol - y profiad myfyriwr sydd wrth wraidd ALF

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn cyfuno gwneud y defnydd gorau o'n mannau dysgu ar gampws gyda chynnwys dysgu ar-lein sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr y gellir ei gyrchu unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr. Crëwyd y fframwaith gan staff ar draws y brifysgol ac mae cyfres o hyrwyddwyr ALF sy'n arwain ac yn annog eu cydweithwyr.

Mae'n bwysig nodi hefyd, er bod y Gronfa wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod y pandemig, fod hyn yn rhan o newid ehangach ym Mhrifysgol Glyndŵr yr oeddem eisoes yn gweithio tuag ato. Mae'n hyblyg, yn hygyrch ac yn gynhwysol - ac fel popeth a wnawn ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae'n rhoi ein profiad fel myfyriwr wrth ei wraidd.

Ein dulldysgu cyfunol

Mae ein Fframwaith Dysgu Gweithredol yn cyfuno gwneud y defnydd gorau o'n mannau dysgu ar gampws gyda chynnwys dysgu ar-lein sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr y gellir ei gyrchu unrhyw bryd, unrhyw le. Mae ALF yn ymgorffori ffyrdd o addysgu a dysgu sy'n creu ac yn cefnogi ymdeimlad o berthyn i fyfyrwyr.

Sophie Roberts

Mae'r darlithoedd wedi bod yn ymgysylltu'n wirioneddol er eu bod yn anghysbell, ac rydym wedi cael cefnogaeth eithriadol, a tomenni o gynnwys ar-lein. Yn ogystal, roedd fy adran wedi bod yn cynnal digon o ddigwyddiadau anghysbell i ni i gyd gadw mewn cysylltiad.
Sophie Roberts BSc (Anrh) Seicoleg
Student working on laptop

Profiad myfyriwr PGW o ddysgu cyfunol

"Mae wedi agor llu o gyfleoedd. Rydym wedi cael darlithwyr yn gallu cyflwyno o'u stiwdios gartref, mae ffeiliau'n cael eu rhannu gymaint yn haws, ac rydym yn gallu cael grwpiau i'w trafod."

Connor Robinson

Fel rhywun sy'n gwneud cwrs addysgu rhan-amser, cyflogaeth amser llawn a bod yn llysgennad myfyrwyr, tra hefyd yn dad, mae dysgu cyfunol yn eich derbyn am eich bywyd go iawn. Mae'r gefnogaeth yno, cefais fy mod wedi gallu cael sgyrsiau defnyddiol a chyflym gyda'm darlithwyr gan fod dysgu cyfunol yn darparu'r amser ychwanegol hwnnw.
Connor Robinson TAR
Applied art student in workshop

ALF yn y newyddion

"Mae AlF nid yn unig yn cadw ein myfyrwyr yn ddiogel – mae'n eu helpu i ddatblygu eu hymarfer. Mae'n bendant yn rhywbeth rydyn ni'n mynd i adeiladu arno."

Rwy'n synnu pa mor gyflym ac effeithiol y mae'r darlithwyr wedi addasu i'r dulliau addysgu newydd. Rwyf wedi colli amser wyneb yn wyneb gyda darlithwyr a chyd-fyfyrwyr ond rydym wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd o gadw mewn cysylltiad a chefnogi ein gilydd. Mae cymuned wych yn y brifysgol sy'n dal yno waeth beth fo'r cyfyngiadau symud. Rwy'n gobeithio y bydd y newid tuag at ddysgu mwy arlein yn parhau. Mae wedi rhoi mwy o amser a hyblygrwydd i bobl ffitio bywydau cartref prysur o amgylch eu cwrs.
Adrian Hemstalk BSc (Anrh) Ffisiotherapi