Cymorth a chyngor iechyd meddwl myfyrwyr gan arbenigwr

Becca Hughes yw'r Swyddog Cyngor ac Arweiniad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac mae hi wedi ateb rhai o'ch cwestiynau mwyaf cyffredin am iechyd meddwl myfyrwyr.

becca guidance

Yn ddiweddar, mae WGU wedi bod yn drydydd ar gyfer cefnogaeth i fyfyrwyr yn seremoni wobrwyo fwyaf pleidlais myfyrwyr y DU, gwobrau Whatuni Choice 2023. Mae ein gwasanaethau cymorth yno i'n myfyrwyr ac rydym wedi llunio rhywfaint o gymorth a chyngor i chi ei ddilyn cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni. 

Mae Becca yn trafod heriau cyffredin a stigma ynghylch iechyd meddwl ac yn disgrifio rhai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi cyn ac ar ôl i chi ymuno â PGW. Un o'i phrif gyfrifoldebau yw cydlynu gwasanaeth HOLWCH y brifysgol, sef y stop cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau cymorth i fyfyrwyr sydd gennych. Gall y tîm helpu i'ch cyfeirio at y gefnogaeth sydd ar gael, ac os nad ydyn nhw'n gwybod yr ateb, byddant bob amser yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i rywun a fydd. 

Beth yw'r heriau cyffredin y mae myfyrwyr yn eu profi tra yn y brifysgol? 

"Gall y brifysgol fod yn brofiad hynod gyffrous, ond mae hefyd yn hollol normal i deimlo dan straen ar adegau. Gall rhai myfyrwyr ei chael yn anodd setlo mewn prifysgol ac ymdrechu i fanteisio ar y cyfan sydd ganddi i'w gynnig. Er bod eraill yn gallu teimlo wedi'u llethu gan geisio cydbwyso eu hastudiaethau ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill sydd ganddyn nhw, megis gofal plant neu weithio yn swydd ran-amser." 

Amlygodd arolwg gan Student Minds bod 52% o'r myfyrwyr prifysgol a ymatebodd eu bod yn aml yn teimlo'n unig neu'n ynysig yn ystod eu tymor astudio cyntaf. yn teimlo'n unig neu'n ynysig yn 2022 yn ystod eu tymor astudio cyntaf. Fel mae Becca wedi disgrifio, gall gymryd amser i setlo i'r brifysgol ac ni fyddech ar eich pen eich hun wrth deimlo'r pryder hwn yn ystod eich astudiaethau. Mae pwysau'r argyfwng costau byw hefyd wedi effeithio ar fyfyrwyr yn ddiweddar, gyda 71% o'r myfyrwyr prifysgol wnaeth ymateb o arolwg mewn Ystafell Fyfyrwyr yn dweud bod cael swydd rhan amser yn bwysig iddyn nhw, ochr yn ochr â'u hastudiaethau. 

Mae'r mwyafrif yn teimlo effaith yr argyfwng costau byw ac mae wedi newid blaenoriaethau i fyfyrwyr dros y misoedd diwethaf. Mae Becca yn disgrifio'r teimlad o gael eich llethu gan hyn ac mae wedi cael rhai awgrymiadau i chi os ydych chi'n astudio yn y brifysgol ac yn teimlo dan straen. 

Beth yw rhywbeth sy'n gwella iechyd meddwl yn y brifysgol? 

Ceisio cyngor os oes rhywbeth yn eich poeni chi 

"Mae llawer o gefnogaeth ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae'n bwysig i fyfyrwyr gael mynediad i hyn. Pwynt cyntaf da o alwad yw agor i rywun rydych chi'n ymddiried ynddo am sut rydych chi'n teimlo ac i edrych ar gynllun ar gyfer cefnogaeth, wrth symud ymlaen i chi. Gallwch ddechrau estyn allan atom fel prifysgol trwy gael sgwrs gyda'ch Tiwtor Personol neu drwy fynd i HOLWCH siarad â rhywun sy'n gallu helpu." 

 Datblygu rhwydweithiau 

"Fel myfyriwr yn Wrecsam, rydych yn rhan o gymuned y Brifysgol, ac rydym eisiau i chi deimlo bod croeso i chi a'ch cefnogi drwy gydol eich amser yma. Cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr i ddysgu mwy am weithgareddau sy'n cael eu cynnal yn y brifysgol, neu i gael golwg ar unrhyw dimau chwaraeon y gallech fod â diddordeb mewn ymuno. Fel arall, gallwch gadw llygad ar e-byst Syrsiau Campws misol i weld a oes unrhyw ddigwyddiadau'n digwydd y gallech fod â diddordeb ynddynt." 

Cymryd amser i chi 

"Rydyn ni'n gwybod bod astudio yn y Brifysgol yn anodd, felly mae'n bwysig iawn cymryd peth amser i wneud pethau rydych chi'n eu mwynhau hefyd. Ceisiwch gael eich trefnu tra eich bod yn astudio a blaenoriaethu'r pethau a'r gweithgareddau a fydd yn eich cadw'n iach yn feddyliol, ochr yn ochr â gweithio tuag at derfynau amser a chyfnodau astudio." 

Er bod yna gamau y gallwch eu cymryd i wella eich iechyd meddwl, rydym yn deall y gall fod yn anodd estyn allan am gymorth pan fydd ei angen. 

Pam rydych chi'n meddwl nad yw rhai myfyrwyr yn gofyn am gefnogaeth? 

"Gall fod yn anodd i fyfyrwyr wybod o ble i gael cefnogaeth, ac efallai eich bod yn poeni am y stigma y byddwch yn ei wynebu ac yn poeni y gallai hyn effeithio ar eich profiad yn y brifysgol. Byddwch yn sicr na fydd hyn yn wir ac mae'r gwrthwyneb yn wir!  

Rydym bob amser yn annog myfyrwyr i estyn allan at eraill pan fyddant yn ei chael hi'n anodd, fel bod modd cynnig cymorth a chefnogaeth i chi. Gall hyn fod naill ai'n estyn allan at ffrind, cyd-fyfyriwr, eich Tiwtor Personol neu aelod o staff cefnogol. Ni fydd estyn allan i rannu mater yr ydych wedi bod yn ei brofi yn effeithio ar eich astudiaethau'n negyddol a bydd siarad amdano ond yn gwella eich profiad myfyriwr." 

Cytunodd 43% o fyfyrwyr prifysgol (a arolygwyd gan Student Minds) gyda'r datganiad, "Mae angen cefnogaeth arnaf i reoli fy lles fy hun". Nid yw estyn allan am gymorth yn anghyffredin yn y brifysgol ac mae gennym lawer o systemau cefnogi ar waith yma yn Wrecsam. 

Pa wasanaethau cymorth sydd ar gael yn PGW? 

"Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam nifer o wahanol fathau o gymorth ar gael i fyfyrwyr, yn ddibynnol ar ba help neu arweiniad sydd ei angen arnynt.  

HOLWCH yw'r pwynt galwad cyntaf i fyfyrwyr os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau am gael mynediad at gefnogaeth neu os ydyn nhw'n ansicr ble i fynd. 

Gallwch gysylltu â ni trwy ymweld â ni yn y canolfannau HOLWCH yng Nghanolfan Edward Llwyd (prif dderbynfa Llaneurgain) neu dderbyn Prif dderbynfa Llanelwy. 

Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01978 294421 neu ask@glyndwr.ac.uk. 

Mae gennym amrywiaeth eang o gymorth ar gael i fyfyrwyr gan gynnwys cymorth ariannol ar ffurf bwrsariaethau gan ein tîm cyllido, neu gymorth iechyd meddwl 1-2-1 i'r rhai sy'n profi anawsterau iechyd meddwl. Cynghorir myfyrwyr i gysylltu â ni cyn gynted ag y byddant yn dechrau profi anawsterau, fel y gallwn edrych i sefydlu cefnogaeth cyn gynted â phosibl. Rydym am i fyfyrwyr fod mewn sefyllfa i ymgysylltu'n llawn â'u hastudiaethau tra oeddent yn y Brifysgol, yn ogystal â gallu manteisio ar bopeth sydd gan brofiad y brifysgol i'w gynnig!" 

Rydyn ni'n sylweddoli bod gwneud y penderfyniad i ddod i'r brifysgol yn benderfyniad sy'n achosi straen ac mae gan Becca rywfaint o gyngor ar beth allwch chi ei wneud i sicrhau eich bod yn cael eich gofalu amdano yn y brifysgol. 

Oes gennych chi unrhyw gyngor i fyfyrwyr y dyfodol ar gwneud cais i brifysgol ac yn mynd i'r brifysgol? 

Mae paratoi yn allweddol

"Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gefnogaeth cyn i chi ymuno yna gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni er mwyn i ni allu trafod hyn gyda chi. Efallai y bydd ein Tîm Cynhwysiant yn gallu cynnig cymorth i chi a gorau po gyntaf y gallwn sefydlu hyn yr hawsaf y bydd y newid i'r Brifysgol."   

Ewch ati

"Trio manteisio ar bopeth sydd gan fynd i'r brifysgol i'w gynnig. Rydym yn gwybod y bydd gennych lawer o ymrwymiadau bywyd ond bydd mynychu sesiwn gan Sgiliau Astudio, cael sesiwn astudio yn y b-hive gyda chyfoedion neu sy'n mynychu Ffair Les yn eich helpu i deimlo'n rhan o gymuned yn y brifysgol." 

Yn PGW, rydych chi'n enwi, nid rhif. Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd gyda'ch dysgu a thu hwnt. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni a chysylltu â'n timau cymorth i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael i chi o'r blaen ac wrth ichi astudio gyda ni. Beth am edrych ar ein cyrsiau hefyd i ddod o hyd i un sy'n addas i chi.