Smartly dressed person making notes on a document

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

10 wythnos

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i'r broses o adnabod ffynonellau cyllid, sicrhau bod eu sefydliad neu brosiect yn barod am arian, ac ysgrifennu a pharatoi ceisiadau llwyddiannus am nawdd.

 • Mae hwn yn sgìl sydd ei angen yn fawr yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ar gyfer llawer o brosiectau a sefydliadau yn y sectorau ieuenctidcymunedol a gofal. 
 • Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau i chi gyflwyno ceisiadau llwyddiannus am nawdd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu eich gwybodaeth ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun.
 • Byddwch  yn elwa o gael eich addysgu gan arweinwyr modiwlau sydd â phrofiad llwyddiannus o ennill ceisiadau ariannu ar raddfa fach a mawr, yn ogystal ag eistedd ar y paneli sy'n gwneud y penderfyniad terfynol. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn ymdrin â phynciau megis: 

 • Ble i ddod o hyd i ffynonellau cyllid 
 • Y broses ymgeisio/dim cynnig 
 • Beth yw parodrwydd sefydliadol? 
 • Dod yn barod i gael cyllid 
 • Tystiolaeth o angen 
 • Iaith ysgrifennu bid 
 • Sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ysgrifennu bidiau llwyddiannus 
 • Cael y gyllideb yn iawn 
 • Dynodwyr llwyddiant 
 • Monitro a gwerthuso 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Fodd bynnag, byddai wedi bod yn fuddiol cael profiad o astudio ar Lefel 4 ac uwch.

Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd ieuenctid, cymunedol neu ymarfer gofal ar hyn o bryd, neu yn y gorffennol, yn ddymunol i gynorthwyo gyda thasgau asesu ffurfiannol a chrynodol.

Addysgu ac Asesu

Bydd asesu ar gyfer y modiwl ar ffurf: 

 1. Dadansoddiad o'r amgylchedd ariannu a'r cyfleoedd mewn perthynas ag ardal broffesiynol y myfyriwr. (500 o eiriau wedi'u cyflwyno ar-lein) 20% 
 2. Gwerthusiad o barodrwydd sefydliad i wneud cais am gyllid (astudiaeth achos 500 geiriau a gyflwynwyd ar-lein) 20% 
 3. Cwis ar-lein Moodle ar yr iaith a'r derminoleg a ddefnyddir mewn ceisiadau am arian 10% 
 4. Cais am arian wedi'i gwblhau sy'n dangos sgiliau cymwys yn y broses o ysgrifennu ceisiadau (1500 o eiriau a gyflwynwyd ar-lein) 50% 

Ffioedd a chyllid

£95

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk.

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.