Manylion cwrs

Côd UCAS

PS22

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Astudiwch

gwyddor Barafeddygon yng ngogledd Cymru a chyfrannu at y gofal o fewn cymunedau yng Nghymru yn ystod lleoliadau clinigol.

Ffocws

ar efelychu gofal iechyd gyda gweithdai ymarferol rheolaidd i gymhwyso theori i ymarfer.

Cydweithredol

dysgu a gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr eraill sy'n Proffesiwn Gofal Iechyd.

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych yn dymuno bod yn Barafeddyg Cofrestredig HCPC gyda gyrfa mewn gofal brys a brys, gan wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chyfrannu at y gofal o fewn cymunedau Cymru pan fo'i angen fwyaf, yna mae'r cwrs gradd Gwyddoniaeth Parafeddygon hwn i chi.

Mae'r cwrs hwn:

 • mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • yn ymgorffori lleoliadau gofal iechyd brys a brys eraill
 • integreiddio addysgu a dysgu rhyngbroffesiynol
 • yn defnyddio'r offer a'r cyfleusterau efelychu o'r radd flaenaf yn y brifysgol
 • yn cynnwys nifer o gyfleoedd ar gyfer dysgu ymarferol
 • wedi ei gynllunio o amgylch cwricwlwm Troellog
 • yn rhaglen a gomisiynwyd gan fwrsariaeth Llywodraeth Cymru 

 

HCPC logoCollege of Paramedics endorsement logo
A stethoscope held in a blue gloved hand

Gwyddor BarafeddygolMhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau a phasio'r rhaglen wneud cais am gofrestru proffesiynol gyda'r HCPC.
 • Mae'r Coleg Parafeddygon wedi'i gymeradwyo'n llawn, yn cadarnhau bod cynnwys a dyluniad y cwrs yn cyfateb â'u canllawiau cwricwlwm parafeddygon.
 • Astudiwch Wyddor Barafeddygon yng Ngogledd Cymru a chefnogi gofalu am gymunedau a gwasanaethau Cymru yn ystod lleoliadau ymarfer.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys partneriaeth lleoliadau ymarfer gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sy'n cynnwys lleoliadau ar ambiwlansys yn ymateb i achosion gofal brys a brys ar shifftiau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ledled Cymru.
 • Mae lleoliadau gofal iechyd brys a brys amgen o fewn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ehangach yng Nghymru yn cael eu hintegreiddio i leoliadau ymarfer.
 • Mae addysgu a dysgu rhyngbroffesiynol gyda myfyrwyr Proffesiwn Iechyd a Gofal Cymdeithasol eraill yn rhan annatod o fodiwlau rhyngbroffesiynol ymroddedig bob blwyddyn.
 • Mae'r brifysgol wedi buddsoddi mewn cyfleusterau efelychu newydd gan gynnwys ystafell Wyddoniaeth Parafeddygol bwrpasol, Ambiwlans, ambiwlans efelychu, ac amgylcheddau clinigol efelychedig eraill fel y Ganolfan Efelychu Iechyd a Thŷ Dysgu, sy'n golygu bod nifer o gyfleoedd ar gyfer dysgu ymarferol gan gynnwys gweithdai sgiliau clinigol ac ymarferion efelychu rheolaidd.
 • Mae ein cwricwlwm Troellog yn golygu cysyniadau allweddol, megis gwyddorau bywyd, Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth a Phroffesiynoldeb, yn cael eu cyflwyno dro ar ôl tro drwy gydol y cwrs, ond gyda haenau dyfnach o gymhlethdod a chymhwyso.
 • Mae aelodaeth myfyrwyr gyda Choleg y Parafeddygon yn agored i'n parafeddygon myfyrwyr.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mewn partneriaeth â WAST, darperir lleoliadau ar draws Gogledd Cymru ar ambiwlansys brys drwy gydol y rhaglen. Bydd lleoliadau amgen yn cynnwys gofal hanfodol, er enghraifft ardaloedd cartrefi gofal a wardiau ysbytai, meysydd asesu cleifion fel adrannau Damweiniau ac Achosion Brys a lleoliadau telefeddygaeth yn y Ganolfan Gweithrediadau Brys a'r GIG 111.

Cyflwynir sesiynau theori gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu gan ddefnyddio dull cyfunol, gan ystyried Fframwaith Dysgu Gweithredol Prifysgol Wrecsam, gan gynnwys darlithoedd, dysgu seiliedig ar broblemau, sesiynau asyncronous, seminarau, sgiliau clinigol a senarios cleifion. Bydd dysgu ac adnoddau cyn ac ar ôl y sesiwn hunangyfeiriedig ar gael i chi eu deall yn llawn.

Mae'r rhaglen yn adeiladu o ran lefel academaidd a chyfrifoldeb proffesiynol wrth iddi fynd rhagddi drwy gydol y tair blynedd gan eich galluogi i fod yn fwy hunangyfeiriedig yn eich dysgu gyda phwyslais tuag at ddiwedd eich rhaglen

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Ym mlwyddyn un byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau asesu, cyfathrebu a chlinigol sylfaenol sydd eu hangen i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol gofalgar, caredig, tosturiol sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu anghenion unigol y claf, y teulu a gofalwyr o bob oed.

Modiwlau

 • Cyflwyniad i wyddorau bywyd (craidd) - Modiwl rhyngbroffesiynol a fydd yn cyflwyno eich cyflwyno i strwythurau a swyddogaethau'r corff dynol ar draws oes ac effeithiau clefydau, salwch, anaf a lles ar swyddogaethau arferol y corff
 • Hanfodion ymarfer proffesiynol (craidd) - Modiwl rhyngbroffesiynol sy'n caniatáu ichi archwilio Eich galluogi i archwilio'r safonau proffesiynol a ddisgwylir gan barafeddyg gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r cyhoedd dan arweiniad deddfwriaeth a chyrff rheoleiddio.
 • Lleoliad parafeddyg sylfaen (craidd) - Datblygu eich gallu i ddarparu'r gofal craidd a ddisgwylir gan aelod gweithredol o griw ambiwlans sy'n cyfrannu at ddarparu gofal brys a brys sy'n canolbwyntio ar y claf yn y lleoliad y tu allan i'r ysbyty
 • Asesiad a rheolaeth barafeddygol (craidd) – Mae'n eich galluogi i ennill y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sylfaenol sydd eu hangen i asesu'n glinigol a rheoli'n gyfannol ystod o gyflyrau brys a brys sy'n debygol yn y lleoliad y tu allan i'r ysbyty
 • Ymchwil 1 – dysgu dysgu (craidd) - Modiwl rhyngbroffesiynol lle byddwch chi datblygu'r gallu i ddefnyddio ystod lawn o adnoddau sydd ar gael i ganiatáu cwblhau astudiaethau academaidd a phroffesiynol ac i feithrin sgiliau mewn dysgu annibynnol ac ysgrifennu academaidd gwybodus o fewn ymarfer rhyngbroffesiynol.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ym mlwyddyn dau byddwch yn adeiladu ar eich dealltwriaeth o wyddorau bywyd ac asesu a rheoli cleifion ac yn archwilio anghenion unigol defnyddwyr gwasanaeth yn fanylach. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau ymarfer seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil ymhellach.

Modiwlau

 • Gwyddorau bywyd cymhwysol (craidd) – Byddwch yn myfyrio ar brofiadau lleoliad ymarfer ac yn archwilio sut mae clefydau, afiechydon, anafiadau a lles yn effeithio ar anatomeg a ffisioleg ar draws oes a'r effaith y maent yn ei chael ar swyddogaeth arferol y corff
 • Parafeddygon a'r gymuned (craidd) - Darganfyddwch yr amrywiaeth o ddefnyddwyr gwasanaeth a wynebir yn y lleoliad gofal brys a brys a sut i ddarparu'r gofal mwyaf priodol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sydd wedi'i addasu i'w hanghenion iechyd a lles unigol
 • Datblygu lleoliad parafeddygon (craidd) - Datblygu cynlluniau gofal a thriniaeth priodol sy'n canolbwyntio ar y claf, mewn cydweithrediad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ar gyfer yr amrywiaeth o ddefnyddwyr gwasanaeth a wynebir yn y lleoliad gofal brys a brys mewn modd diogel a phroffesiynol
 • Asesu a rheoli parafeddygon estynedig (craidd) - Datblygu ymhellach y gwaith o asesu a rheoli defnyddwyr gwasanaeth a'r amodau a gafwyd yn y lleoliad gofal brys a brys gyda gwell archwiliad clinigol cyfannol, triniaeth a sgiliau rheoli.
 • Ymchwil 2 – tystiolaeth ar waith (craidd) – Modiwl rhyngbroffesiynol a fydd yn eich galluogi i chwilio cronfeydd data yn systematig am lenyddiaeth berthnasol i ddylunio prosiect ymchwil. Archwilio'r gwerth o wasanaeth cyfranogiad defnyddwyr yn y broses ymchwil. Datblygu gwerthfawrogiad o effaith dylanwadau economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol ar ymarfer ymchwil. 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ym mlwyddyn tri byddwch yn atgyfnerthu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch ymddygiad ymhellach gyda'r nod o ddod yn barafeddyg cofrestredig annibynnol gyda dealltwriaeth gadarn o arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Modiwlau

 • Gwyddorau bywyd cyfansawdd (craidd) – Byddwch yn ymchwilio i'r effaith y mae cyfuniadau o glefydau cronig ac acíwt, salwch, anafiadau a lles yn ei chael ar swyddogaethau disgwyliedig y corff dynol a sut y gall oedran, iechyd a thriniaethau effeithio ar anatomeg, ffisioleg a lles defnyddwyr gwasanaeth
 • Arweinwyr ymarfer parafeddygol (craidd) – Byddwch yn dadansoddi ac yn cymhwyso amrywiaeth o ddamcaniaethau a dulliau dysgu, arweinyddiaeth a mentora sy'n gysylltiedig â bod yn gofrestrydd parafeddyg proffesiynol sy'n gweithio ochr yn ochr â defnyddwyr gwasanaeth, cydweithwyr a'r cyhoedd
 • Ymreolaeth mewn lleoliad parafeddyg (craidd) – Byddwch yn dangos annibyniaeth a phroffesiynoldeb parafeddyg yn ystod gofal a rheolaeth defnyddwyr gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y claf yn y lleoliad gofal brys a brys. Sicrhau rheolaeth briodol drwy lwybrau gofal amgen mewn cydweithrediad â darparwyr gofal iechyd eraill lle bo hynny'n berthnasol
 • Mireinio asesiadau a rheolaeth barafeddygon (craidd) – Mireinio eich gwybodaeth a'ch sgiliau clinigol sydd eu hangen i asesu defnyddwyr gwasanaeth yn drylwyr a llunio'r cynlluniau triniaeth cyfannol mwyaf priodol yn dibynnu ar wneud penderfyniadau cadarn ac arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • Ymchwil 3 – tystiolaeth yn ymarferol (craidd) - Modiwl rhyngbroffesiynol datblygu eich gallu i gasglu, beirniadu, dadansoddi a chyflwyno data mewn cyd-destun empirig/seiliedig ar lenyddiaeth, sy'n briodol i arfer cyfoes a gwerthfawrogiad o werth, cymhwysiad a chyfyngiadau tystiolaeth ymchwil yn ymarferol

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn bellach ar gau ar gyfer mynediad 23/24

 • 112 pwynt tariff UCAS ar lefel TAG Safon Uwch, gydag un ohonynt yn bwnc Gwyddorau Biolegol neu Addysg Gorfforol.

  Bydd cymwysterau cyfwerth â TAG Safon Uwch yn cael eu hystyried, gan gynnwys (er enghraifft) 112 pwynt tariff UCAS drwy Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymhwyster BTEC lefel 2 (Gwyddoniaeth neu Astudiaethau Iechyd).

 • O leiaf 5 TGAU (neu gyfwerth), i gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar radd C/4 neu uwch.

Gellir cyflawni 112 o bwyntiau tariff o:

 • Safon Uwch – unrhyw gyfuniad sy'n dod i gyfanswm o 112 pwynt tariff, er enghraifft graddau BBC
 • BTEC- unrhyw gyfuniad sy'n dod i gyfanswm o 112, er enghraifft DMM o Ddiploma Estynedig BTEC
 • Diploma Mynediad i AU – unrhyw gyfuniad o raddau Rhagoriaethau, Rhinweddau a Phasio sy'n gyfanswm o 112

Mae angen profiad iechyd neu ofal cymdeithasol perthnasol addas.

Bydd angen i ymgeiswyr i radd Gwyddoniaeth Barafeddygol BSc (Anrh) gynnal trwydded yrru categori B llawn gydag uchafswm o dri phwynt cosb ar gofrestru ar y cwrs.

Bydd angen trwydded Categori C1 dros dro ar ôl cofrestru ar y cwrs.

Bydd angen cliriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac Iechyd Occ.

Bydd angen IELTS ar siaradwyr Cymraeg/Saesneg anfrodorol am 6.0 heb fand o dan 5.5 yn unol â gofynion iaith Saesneg Prifysgol Wrecsam.

Er nad yw defnyddio cerbyd yn feini prawf i'w derbyn i'r rhaglen Gwyddoniaeth Parafeddygol, dylai'r myfyrwyr ystyried sut y byddant yn gallu teithio i'r lleoliadau ymarfer clinigol sy'n ofynnol ar y cwrs.

Bydd lleoliadau clinigol ledled yr holl flynyddoedd o astudio gyda darparwyr gofal iechyd allanol ledled Cymru. Ystyrir eich cyfeiriad yn ystod y tymor i ddyrannu lleoliadau fodd bynnag oherwydd capasiti cyfyngedig a phwysigrwydd darparu cyfleoedd lleoliad amrywiol nad oes sicrwydd am y lleoliad agosaf.

Yn ystod y tair blynedd o astudio, byddwch yn newid lleoliadau ledled Cymru. Mae hyn er mwyn i chi allu profi'r gwahanol leoliadau a chymunedau gofal WAST ar eu cyfer. 

Mae'n rhesymol disgwyl teithio hyd at awr i leoliadau ymarfer a phan fydd hi'n hirach nag awr, neu rydych chi'n meddwl bod y teithio yn rhy anodd, yna bydd gofyn i chi archebu llety.

Yn ystod blociau lleoliad clinigol, bydd gofyn i chi fynychu shifftiau fel rhai eich mentoriaid sy'n gweithio am wasanaethau sy'n darparu gofal 24 awr 7 diwrnod yr wythnos.

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a phortffolio clinigol
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau
 • Gorsafoedd sgiliau a senarios

Dysgu ac addysgu

Cwrs llawn amser yw'r rhaglen wyddoniaeth barafeddygol, a chaiff y ddarpariaeth ei threfnu'n flociau a fydd naill ai ar y campws yn Wrecsam neu leoliadau sy'n seiliedig ar ymarfer ledled Cymru. Wrth ddysgu yn y brifysgol, dylai myfyrwyr ragweld gweithgareddau wedi'u hamserlennu ar y campws o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:30 a 16:00. Bydd angen astudio hunangyfeiriedig hefyd cyn ac ar ôl sesiynau sy'n cael eu dysgu.

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Yn unol â'r Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Ranbarthol, mae'r cwricwlwm arfaethedig hwn yn darparu gofynion allweddol o ran sgiliau cyflogwyr (Arweinyddiaeth, Hunanreoli, Gwneud Penderfyniadau a Datrys Problemau, Gweithio mewn Tîm, Proffesiynoldeb a Dylanwad) a bydd yn diwallu anghenion Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn rhanbarth Gogledd Cymru.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.