Myfyrwyr Troseddeg, y Gyfraith a Phlismona wedi'u trochi mewn digwyddiad gyrfaoedd a rhwydweithio

Date: Dydd Mercher, Chwefror 28, 2024

Cafodd myfyrwyr Troseddeg, y Gyfraith a Phlismona gipolwg gwerthfawr ar yrfaoedd a chyflogadwyedd y tu hwnt i'w hastudiaethau, fel rhan o gynhadledd arbennig, sy'n canolbwyntio ar eu maes pwnc.

Daeth carfannau o'r tri phwnc at ei gilydd i wrando ar dimau o fewn Prifysgol Wrecsam/Prifysgol Wrecsam, yn ogystal â nifer o sefydliadau allanol.

Gwnaeth aelodau o Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol ddylunio a chyflwyno'r gynhadledd gyda'r Arweinydd Rhaglen Dr Jo Prescott. Diwrnod un o'r gynhadledd oedd yn trafod sut gall myfyrwyr gyfeirio eu hunain am gefnogaeth drwy'r Porth Gyrfaoedd, cael cyngor ar gynllunio gyrfa a chael arweiniad gyrfaol gan y tîm.

 
Charlie Russell, Cynghorydd Myfyrwyr o Yrfaoedd a Chyflogadwyedd yn agor y sesiwn.

Ar ail ddiwrnod y gynhadledd, daeth Ystafell Ffug Lys y Brifysgol yn fyw gyda gweithgaredd wrth i Brifysgol Wrecsam groesawu nifer o sefydliadau allanol i rwydweithio gyda myfyrwyr. Roeddent yn cynnwys:

  • Adferiad
  • Bawso
  • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  • Citizens Advice
  • Gamlins Solicitors
  • GHP Legal
  • Housing Justice Cymru
  • Heddlu Gogledd Cymru
  • Victim Support

Rhoddwyd amrywiaeth o wybodaeth i fyfyrwyr am gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol a sut i feithrin sgiliau ar gyfer y gweithle gyda'r sefydliadau yn bresennol.

Meddai Julia Nowak, myfyrwraig yn y Gyfraith yn ei hail flwyddyn: "Mae'r sesiynau hyn bob amser mor addysgiadol a rhyngweithiol. Mae'n gyfle anhygoel i ddarganfod rolau a llwybrau i sectorau nad oeddech chi'n gwybod a oedd yn bosibl, neu hyd yn oed yn bodoli."

Roedd y gynhadledd yn llenwi'n gyflym â myfyrwyr o bob disgyblaeth.

Fodd bynnag, nid myfyrwyr presennol yn unig a oedd yn gweld y digwyddiad yn fuddiol. Ymwelodd Rajeena Holland, a gwblhaodd ei gradd Meistr mewn Seicoleg yn Wrecsam, yn benodol am y cyfle i rwydweithio.

Meddai: "Fe wnes i yrru awr i fod yma ar gyfer y digwyddiad oherwydd rwy'n gwybod pa mor fuddiol yw digwyddiadau fel hyn. Roedd yr ymwelwyr o'r sefydliadau allanol yn anhygoel am fy nghyfeirio at rolau a chyfleoedd addas nad oeddwn yn gwybod oedd ar gael."

Mae Bawso yn gweithio i gefnogi pobl o gefndiroedd sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a sawl math arall o gam-drin, fel masnachu mewn pobl a phriodas dan orfod.

Ar hyn o bryd mae Bawso yn cefnogi dros 6,000 o bobl bob blwyddyn yng Nghymru drwy ddarparu llochesi pwrpasol, tai diogel, a Rhaglen Allgymorth ac Ailsefydlu helaeth. Fe aethon nhw i'r gynhadledd - ac roedden nhw wrth law i siarad â myfyrwyr.

Meddai Alice Amedor, Rheolwr Gwasanaethau Lleol yn Bawso: "Rydym yn darparu cyfoeth o leoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli, felly roeddem yn falch iawn o siarad â'r myfyrwyr yn y digwyddiad.

"Rydym yn falch o allu eu cefnogi, ac roedd yn anhygoel gweld eu taith barhaus o fod yn fyfyriwr i weithio yn y gymuned.

"Mae'r trawsnewid hwn yn creu ymdeimlad o gydnabyddiaeth a chyfarwydddra yn y gymuned, ac mae'n anhygoel i ddefnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr adnabod wynebau cyfarwydd."

Alice o Bawso yn siarad gyda myfyrwyr.

Ychwanegodd Lucy Jones, Pennaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: "Roedd yn bleser gweld cymaint o'n myfyrwyr Troseddeg, Plismona a'r Gyfraith yn rhwydweithio ac yn ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol yn y sector yn ein ffair gyrfaoedd a chyflogadwyedd cydweithredol.

"Mae cael sefydliadau o bob rhan o'n rhanbarth yn rhannu eu gwybodaeth, arbenigedd a chyfleoedd yn ffordd wych o adeiladu cydlyniant cymunedol a chefnogi cyflogwyr a myfyrwyr i gydweithio i adeiladu gwasanaethau proffesiynol yn y sector."

Drwy gydol y prynhawn, cynhaliodd Adferiad, Bawso a Heddlu Gogledd Cymru sesiynau holi ac ateb i ganiatáu i fyfyrwyr gael hyd yn oed mwy o fewnwelediad i brofiad gwaith a chyfleoedd gyrfa.

Mae'r gynhadledd bellach wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol oherwydd ei llwyddiant a'i phoblogrwydd gyda myfyrwyr ac ymwelwyr.