PGW yn chwilio am Lywodraethwyr newydd i gael 'effaith gadarnhaol'

WGU tower

Date: Dydd Mawrth Mai 9

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW) yn chwilio am Lywodraethwyr newydd i ymuno â'i Bwrdd a helpu i gael effaith gadarnhaol i'r sefydliad. 

Mae'r brifysgol yng Ngogledd Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig ac ymroddedig a all wneud cyfraniad gwerthfawr tuag at waith Bwrdd y Llywodraethwyr. 

Mae PGW yn edrych i benodi llywodraethwyr annibynnol newydd sy'n rhannu gwerthoedd craidd y sefydliad o fod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol ac yn uchelgeisiol, sy'n dod o ystod eang o gefndiroedd ac sy'n darparu ystod eang o wybodaeth, sgiliau, a phrofiad. Ar hyn o bryd, mae'r brifysgol yn chwilio'n benodol am bobl gyda'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad canlynol: 

  • Gwybodaeth weithredol am ansawdd a sicrwydd safonau academaidd mewn amgylchedd addysg drydyddol  
  • Cefndir mewn Cyllid a Chyfrifeg (cyfrifydd cymwys) a allai gynnwys profiad archwilio a rheoli risg 

 

Mae angen i lywodraethwyr ddod â nodweddion penodol i'r Bwrdd a chwarae rhan briodol wrth sicrhau bod y busnes angenrheidiol yn cael ei wneud yn effeithlon, yn effeithiol ac mewn modd sy'n briodol ar gyfer cynnal busnes cyhoeddus a statws elusennol yn briodol. 

Dywed Dr Leigh Griffin, Cadeirydd y Bwrdd fod Llywodraethwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i wireddu gweledigaeth a strategaeth hirdymor y brifysgol. 

Meddai Leigh: "Mae hwn yn gyfle gwych i unigolion rannu eu harbenigedd i wneud cyfraniad cadarnhaol i nid yn unig myfyrwyr a staff y brifysgol, ond hefyd y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

"Mae bod yn Llywodraethwr hefyd yn darparu cyfleoedd i weithio ar y cyd â Llywodraethwyr, staff a myfyrwyr presennol, yn ogystal â chwarae rhan allweddol wrth gyflawni gweledigaeth a strategaeth hirdymor y brifysgol. Mae'r rôl hefyd yn rhoi cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol ac adeiladu rhwydweithiau proffesiynol." 

Ychwanegodd Leigh bod cyfleoedd ar gael i'r rhai nad ydynt yn gallu ymrwymo i rôl Llywodraethwr llawn ar hyn o bryd ond a allai fod â diddordeb mewn datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u profiad o fewn addysg uwch mewn capasiti anweithredol, megis cyd-opsiwn ar un o bwyllgorau'r Bwrdd fel aelod allanol. 

Os hoffech wneud cais i ymuno â Bwrdd y Llywodraethwyr, neu os oes gennych ddiddordeb mewn rôl pwyllgor cyfetholedig, cyflwynwch eich CV gyda llythyr eglurhaol yn nodi eich rhesymau dros eich diddordeb mewn ymuno â Bwrdd y brifysgol neu bwyllgor a gyfeiriwyd at y Clerc i Fwrdd y Llywodraethwyr: 

  • Mrs. Val Butterworth, Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW.

Y dyddiad cau yw dydd Mercher 10 Mai. Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am rôl Llywodraethwr, gallwch gysylltu â'r Clerc trwy e-bost yn y lle cyntaf i drefnu amser ar gyfer sgwrs dros y ffôn. Ei chyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau anffurfiol yw: v.butterworth@glyndwr.ac.uk